bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie: analiza potrzeb (rekomendacje)

Definicje w nowej ustawie: analiza potrzeb (rekomendacje)

Dodano: 2016-04-24

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), przed zawarciem umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje od ubezpieczającego, w formie ankiety, informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej, tak aby zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczającego. Więcej na temat samej ankiety pisaliśmy na beinsured w poprzednim komentarzu do Ustawy. Tym razem chciałbym zastanowić się nad tym, co właściwie powinno być efektem sporządzania ankiety i przeprowadzenia analizy potrzeb.

Przeprowadzona przez zakład ubezpieczeń ankieta potrzeb powinna pozwolić na dostosowanie umowy ubezpieczenia, która następnie zostanie zaproponowana ubezpieczającemu, do jego potrzeb i oczekiwań. Propozycja ubezpieczenia powinna być przedstawiona ubezpieczającemu z uzasadnieniem, które w szczególności powinno obejmować zidentyfikowanie potrzeb ubezpieczającego oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawione propozycje zaspokajają te potrzeby.

Przepis nie precyzuje, jakie konsekwencje może mieć przedstawienie klientowi przez zakład ubezpieczeń nieodpowiedniej do wyników ankiety potrzeb umowy ubezpieczenia, np. w wyniku błędu. Należy jednak uznać, że okoliczność taka nie powinna prowadzić do nieważności umowy, ale z pewnością może dawać klientowi prawo do odstąpienia od umowy lub nawet ewentualnie prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

Jeżeli analiza potrzeb doprowadzi zakład ubezpieczeń do wniosku, że nie dysponuje odpowiednim do potrzeb klienta rodzajem ubezpieczenia, wówczas ma obowiązek przekazać taką informację ubezpieczającemu z ostrzeżeniem, że wynik analizy lub oferta zakładu ubezpieczeń uniemożliwia zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia lub ubezpieczeń. Co istotne dla celów dowodowych, ubezpieczający na piśmie powinien potwierdzić, że otrzymał od zakładu ubezpieczeń stosowną informację z ostrzeżeniem o braku odpowiedniego do jego potrzeb rodzaju ubezpieczenia.

W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia mimo wszystko może być zawarta, ale jedynie wówczas, gdy ubezpieczający zażąda tego na piśmie.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...