bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicja w nowej ustawie: outsourcing

Definicja w nowej ustawie: outsourcing

Dodano: 2016-04-13

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844) wprowadza zupełnie nowe regulacje dotyczące outsourcingu wybranych usług przez zakład ubezpieczeń. Kompletne omówienie regulacji odnoszących się do outsourcingu wymaga znacznie obszerniejszego opracowania, dlatego też dzisiaj chciałbym skupić się jedynie na definicji tego pojęcie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 27 ustawy, outsourcing oznacza umowę między zakładem ubezpieczeń albo zakładem reasekuracji a dostawcą usług, na podstawie której dostawca usług wykonuje proces, usługę lub działanie, które w innym przypadku zostałyby wykonane przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, a także umowę, na podstawie której dostawca usług powierza wykonanie takiego procesu, usługi lub działania innym podmiotom, za pośrednictwem których wykonuje on dany proces, usługę lub działanie.

Przedstawiona definicja zawiera wiele określeń nieostrych, które mogą powodować poważne wątpliwości interpretacyjne. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że właściwie każda czynność, usługa lub działanie związane z prowadzeniem tak rozbudowanego przedsiębiorstwa, jakim jest zakład ubezpieczeń, będzie wykonywana przez zakład ubezpieczeń tylko, jeśli nie zostanie zlecona zewnętrznemu podmiotowi. W efekcie właściwie każdy rodzaj działalności związany ze zleceniem usług lub działań poza zakład ubezpieczeń należałoby traktować jako outsourcing. Jednak w tym zakresie pewnym ograniczeniem są postanowienia art. 73 i następnych ustawy, szczegółowo opisujące zakres obszarów, jakie mogą podlegać outsourcingowi. W tym kontekście szczególnie dużo wątpliwości budzą czynności wykonywane przez pośredników ubezpieczeniowych i firmy świadczone usługi informatyczne. Jednakże tym zagadnieniem zajmiemy się przy innej okazji, omawiając szczegółowo zakres czynności objętych outsourcingiem. 

Przedstawiona definicja dopuszcza również możliwość tzw. suboutsourcingu, czyli dalszego zlecenia innym podmiotom usług outsourcingowych przez podmiot, który przyjął takie pierwotne zlecenie od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. W efekcie tego rodzaju zlecenia należy uznać za dopuszczalne.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...