bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicja w nowej ustawie: analiza potrzeb (wprowadzenie)

Definicja w nowej ustawie: analiza potrzeb (wprowadzenie)

Dodano: 2016-04-21

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), wprowadza nowy i bardzo ważny instrument związany z oferowaniem ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, a mianowicie – analizę potrzeb klienta.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy, przed zawarciem umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje od ubezpieczającego, w formie ankiety, informacje dotyczące jego potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej, tak aby zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczającego.

Z kolei w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego, o którym mowa w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń uzyskuje, w formie ankiety, informacje dotyczące ubezpieczonego, o których mowa w ust. 1, przed wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego, tak aby zakład ubezpieczeń mógł dokonać oceny, czy umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczonego (art. 21 ust. 2 Ustawy).

Wprowadzenie omawianych przepisów, to bezpośrednie następstwo zarzutów, jakie od dłuższego czasu stawiano ubezpieczycielom oferującym tego typu produkty, dotyczących proponowania produktów nieodpowiednich do kondycji finansowej czy też potrzeb ekonomicznych lub życiowych klienta. Przeprowadzenie analizy potrzeb klienta na podstawie wystandaryzowanej ankiety ma mieć na celu rozpoznanie zindywidualizowanych potrzeb potencjalnych klientów zakładów ubezpieczeń oraz zapewnienie dodatkowej ochrony klientom zakładów ubezpieczeń polegającej na jak najdokładniejszym dopasowaniu ubezpieczenia od ich indywidualnych potrzeb, możliwości finansowych i stanu wiedzy na temat różnicy np. pomiędzy „inwestycją”, a „czystym”, „zwykłym” ubezpieczeniem.

Przepis określa, że analiza potrzeb powinna być przeprowadzona przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie. O ile wątpliwości interpretacyjnych nie budzi sytuacja, gdy umowa ubezpieczenia będzie zawarta po raz pierwszy i już po wejściu w życie Ustawy, o tyle wątpliwe może być, czy analiza potrzeb powinna być przeprowadzana każdorazowo przy odnowieniu umowy (np. umowy z rocznym okresem ubezpieczenia, przedłużanym na kolejne roczne okresy).

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...