bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy polityka cenowa zakładów ubezpieczeń spowoduje wzrost stawek w OC? | Stanowisko KNF

Czy polityka cenowa zakładów ubezpieczeń spowoduje wzrost stawek w OC? | Stanowisko KNF

Dodano: 2022-09-15

Niedawno ukazał się artykuł, w którym PIU wypowiada się w temacie rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Podkreśla przy tym, że będzie to jedna z głównych przyczyn podwyżki cen ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.).

Zastępca przewodniczącego KNF podnosi z kolei, że stawki OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są ustalane samodzielnie przez zarządy zakładów ubezpieczeń. Działania KNF w tym obszarze nie są nakierowane na regulację wysokości cen, ale na wyegzekwowanie stosowania się do przepisów prawa.

Zgodnie ze stanowiskiem KNF – „Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek wypłaty adekwatnego odszkodowania i na tej podstawie powinny skalkulować składkę. Brak podejmowania bieżących działań korygujących wysokość składki spowoduje konieczność skokowego podniesienia wysokości składek przez zakłady ubezpieczeń. Będzie to jednak wynik dotychczasowej polityki niektórych zakładów ubezpieczeń obniżania marż zysku, a nie działań KNF”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ceny OC ppm. w Polsce nie podlegają regulacji. Przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidują tylko konieczność ustalenia stawki na poziomie nie niższym niż koszt świadczenia usługi. W związku z tym – celem wyznaczenia minimalnych standardów likwidacji szkód – przez KNF został przygotowany i wydany 16 grudnia 2014 r. zakres wytycznych odnoszący się do likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. W ocenie KNF była to przyczyna znaczącej poprawy jakości procesu likwidacji szkód z ubezpieczenia OC ppm., bowiem  funkcjonowanie wspólnych standardów w znaczny sposób redukuje poziom ryzyka w działalności zakładów. Przytoczone poprzez ograniczenie sporów z poszkodowanymi.

 

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...