bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Dodano: 2023-03-21

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności ram ochrony prywatności danych UE-USA, która będzie sprzyjać bezpiecznemu transatlantyckiemu przepływowi danych i stanowić odpowiedź na obawy podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w decyzji Schrems II z lipca 2020 r. (dla przypomnienia – ta decyzja znacząca zwiększyła ryzyka prawne związane z transferem danych osobowych do USA).

 

Projekt decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, który odzwierciedla dokonaną przez Komisję ocenę amerykańskich ram prawnych i stwierdza, że zapewniają one zabezpieczenia porównywalne z unijnymi, został opublikowany i przekazany do zaopiniowania Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EDPB). W projekcie decyzji stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do przedsiębiorstw amerykańskich.

Przedsiębiorstwa amerykańskie będą mogły przystąpić do ram ochrony prywatności danych UE-USA, zobowiązując się do przestrzegania szczegółowego zestawu obowiązków w zakresie ochrony prywatności, na przykład wymogu usuwania danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, oraz zapewnienia ciągłości ochrony w przypadku udostępniania danych osobowych osobom trzecim.

Komisja przedłożyła projekt decyzji Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EDPB) – Rada wydała swoja opinię 28 lutego 2023. Następnie Komisja zwróci się o zatwierdzenie do komitetu składającego się z przedstawicieli państw członkowskich UE. Ponadto Parlament Europejski ma prawo kontroli nad decyzjami dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony. Po zakończeniu tej procedury Komisja może przystąpić do przyjęcia ostatecznej decyzji w sprawie adekwatności.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...