bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
#CZTR_COVID-19: Zmiana w obowiązkach przedsiębiorców wobec ZUS – co należy wiedzieć?

#CZTR_COVID-19: Zmiana w obowiązkach przedsiębiorców wobec ZUS – co należy wiedzieć?

Dodano: 2020-03-30

Przyjęta przez Sejm nowelizacja specustawy w sprawie koronawirusa zawiera szereg przepisów mających za zadanie odciążyć przedsiębiorców z obowiązków wobec ZUS. Nowe przepisy przewidują m.in. zwolnienie z zapłaty składek ZUS dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zwolnienie to będzie przysługiwać przez okres trzech kolejnych miesięcy. Co istotne, nie wymaga się udowodnienia spadków przychodów przedsiębiorcy.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał spełnić łącznie dwa warunki, tj.:

  • zarejestrował działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r.
  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złoży wniosek, osiągnął dochód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. przychód nie może być wyższy niż 15.681 zł netto).

Do skorzystania z powyższego zwolnienia z opłaty składek do ZUS będą mogły skorzystać osoby samozatrudnione i osoby z nimi współpracujące (zatrudnione na podstawie umów zlecenia/umów agencyjnych).

Zwolnienie obejmie również pracowników mikroprzedsiębiorstw (tj. przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników, których roczny obrót netto nie przekracza równowartości w złotych 2 mln euro). Na mocy ustawy pracownicy ci zachowają ciągłość ubezpieczenia i prawo do świadczeń. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc będzie udzielana wyłącznie na wniosek składany do ZUS. Szacuje się wstępnie, że pakiet pomocowy obejmie około 1,7 mln pracowników zatrudnionych w około 700 tys. mikrofirmach.

Przepisy przewidują, że w przypadku czasowego zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., składki te będą finansowane z budżetu państwa. Wniosek do ZUS należy złożyć najpóźniej do końca czerwca.

W ustawie przewidziano również dopłaty dla przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe, które będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane. Jego wysokość ma wynieść 2.080 zł, czyli równowartość 80% minimalnego wynagrodzenia.

Pakiet przewiduje również możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dofinansowania do kosztów zatrudnienia. Firmy będą mogły otrzymać środki przeznaczone na pensje pracowników, w przypadku spadku obrotów na poziomie minimum o 1 %. Spadek ten będzie obliczany jako stosunek obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 lutego 2020 r. do sumy obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku 2019. Pomoc będzie mogła być również wypłacona w przypadku spadku obrotów obliczanych stosunkowo do miesiąca poprzedniego. W takim wypadku ma być zastosowany jednak inny próg – określony na poziomie spadku obrotów w wysokości 25% i więcej. W powyższych przypadkach przedsiębiorcy będą mogli liczyć na możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia w wysokości 50% pensji minimalnej, powiększonej o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...