bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Coraz mniej czasu na wdrożenie nowych dyrektyw zamówieniowych

Coraz mniej czasu na wdrożenie nowych dyrektyw zamówieniowych

Dodano: 2016-03-22

Powstał pierwszy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (odpowiednio dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE oraz 2014/25/UE). Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas na wdrożenie ich postanowień w swoich porządkach prawnych do dnia 18 kwietnia 2016 r. Podstawowym założeniem dyrektyw jest uproszczenie i przyśpieszenie procesu udzielania zamówień publicznych, odformalizowanie i uproszczenie procedur, rezygnacja z pisemności postępowań i elektronizacja zamówień publicznych. Jednocześnie, nowe rozwiązania zwiększają nacisk, jaki zamawiający powinni kłaść na jakość oferowanych przez wykonawców towarów i usług.

Nowością, która powinna przyczynić się do odformalizowania procedury zamówieniowej jest przyjęcie koncepcji jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Obejmuje on zaktualizowane oświadczenie własne wykonawcy, pełniące funkcję dowodu wstępnego. Zastąpi on większość z dotychczas składanych w toku procedury dokumentów. Dodatkowo, wykonawcy nie będą już zobowiązani do przedstawiania w toku procedury dokumentów, w zakresie w jakim zamawiający ma możliwość ich samodzielnego uzyskania (bądź uzyskania informacji o nich) bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

Dyrektywy postulują zmiany w zakresie rodzajów stosowanych przez zamawiających kryteriów oceny ofert. Powyższe nie oznacza rezygnacji z najpopularniejszego kryterium ceny, ale zwiększenie nacisku na kryterium jakości oferowanych towarów i usług. Wskazuje się więc, żeby jako najkorzystniejsza oferta nie byłaby wybierana oferta najkorzystniejsza cenowo lub ekonomicznie, lecz najkorzystniejsza ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego (a więc zapewniająca najkorzystniejszy stosunek ceny do jakości). Dyrektywy upoważniają państwa członkowskie do ograniczenia możliwości stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielania zamówienia.

Wobec obowiązku wdrożenia nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych do dnia 18 kwietnia 2016 r. polski ustawodawca przygotował pierwszy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma zastąpić ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Proponowane zmiany mają na celu uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych w Polsce. Z dyrektyw zostaną przeniesione zasady: równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości.

 

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...