bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Brak obowiązkowej waloryzacji w PZP

Brak obowiązkowej waloryzacji w PZP

Dodano: 2022-10-14
Publikator: Legal Flash

Wykonawcy już od długiego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych. Szalejąca inflacja, wcześniej pandemia COVID-19, a także wybuch wojny na Ukrainie w znaczący sposób odbiły się na kosztach realizacji zamówień publicznych, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy.

W odpowiedzi na problemy finansowe wykonawców Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało przyjęcie pilnych rozwiązań mających stanowić istotne wsparcie. Okazuje się jednak, że pomimo szumnych zapowiedzi, przygotowane rozwiązania mogą okazać się jedynie swego rodzaju postulatem, który niekoniecznie będzie oznaczał realną pomoc finansową.

Projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców został przekazany do podpisu Prezydenta. W przekazanym do podpisu akcie Sejm nie uwzględnił poprawek Senatu do art. 48 projektu ustawy. Przepis ten, po wejściu w życie ustawy, będzie stanowił dodatkową podstawę prawną do zmiany wynagrodzenia w przypadku istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego. Propozycja Senatu przewidywała wprowadzenie obowiązku waloryzacji wynagrodzenia przez zamawiającego w przypadku spełnienia się określonych w przepisie przesłanek. Odrzucenie poprawki oznacza, że dokonanie waloryzacji na podstawie art. 48 nowej ustawy będzie zależało finalnie od wyrażenia zgody przez zamawiającego.  

Na odrzucenie poprawki Senatu istotny wpływ miał przede wszystkim szacowany koszt obowiązkowej waloryzacji kontraktów publicznych. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii w skali kraju oznaczałoby to koszt około 12 mld zł.

Projekt ustawy oczekuje już tylko na podpis Prezydenta i publikację. To oznacza w zasadzie koniec nadziei wykonawców, że przepisy nałożą obowiązek podwyższania ich wynagrodzeń. Planowane zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw.

Rekomendacje CZTR:

  1. Wszyscy wykonawcy i podwykonawcy biorący udział przy realizacji zamówień publicznych powinni bacznie przyglądać się ostatnim pracom legislacyjnym nad projektem ustawy zmieniającej, która w znaczny sposób wpływa na możliwość waloryzacji ich wynagrodzeń.
  2. Pilna konieczność śledzenia zmian dotyczy również zamawiających, gdyż najprawdopodobniej będą oni zobligowani do aktualizacji wykorzystywanych dotychczas wzorów umów w postępowaniach.
  3. Szczegóły procesu legislacyjnego są dostępne pod linkiem:
    https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...