bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Biegli rewidenci muszą zwrócić uwagę na wymogi kapitałowe

Biegli rewidenci muszą zwrócić uwagę na wymogi kapitałowe

Dodano: 2016-03-28
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 4 marca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała „Stanowisko dotyczące procesu badania sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji za 2015 r.” W dokumencie UKNF przypomina, iż badanie sprawozdania finansowego ma dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że w perspektywie minimum 12 miesięcy brak jest poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności w niezmienionym zakresie ubezpieczyciela/reasekuratora, takich jak np. ryzyko niespełnienia wymogów kapitałowych.

W swoim stanowisku Urząd oczekuje, że w kontekście oceny zdolności do kontynuowania działalności badanego podmiotu biegli rewidenci będą ze szczególną uwagą analizować wpływ zmian regulacji prawnych obowiązujących ubezpieczycieli i reasekuratorów. UKNF przypomniał, że obowiązująca od 1 stycznia br. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, implementująca do polskiego porządku prawnego wymogi Dyrektywy Solvency II, wprowadziła fundamentalne zmiany w zakresie zasad prowadzenia działalności obu wspomnianych typów podmiotów. Szczególnie w zakresie gospodarki finansowej i sposobów wyznaczania parametrów określających wypłacalność. Ubezpieczyciele i reasekuratorzy muszą prowadzić permanentny monitoring poziomu dopuszczonych środków własnych i kapitałowego progu wypłacalności. Podobnie muszą stale oceniać swoją zgodność z kapitałowym progiem, jej minimalnym poziomem oraz wymogami w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności. Dlatego w ocenie UKNF biegli rewidenci, badając sprawozdania finansowe za ubiegły rok pod kątem kontynuowania działalności, powinni uwzględnić wystarczalność kapitałową obu typów podmiotów tak według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r., jak i w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Urząd przypomniał też, że wspomniana ustawa nakłada na biegłych rewidentów obowiązek poinformowania nadzoru o faktach wskazujących m.in. na naruszenie przepisów odnoszących się do warunków wykonywania działalności przez ubezpieczyciela /reasekuratora i zakłócenie jej ciągłości. Taką przesłanką może być np. ryzyko niespełnienia wymogów kapitałowych. Stąd też UKNF oczekuje od biegłych rewidentów, że badając sprawozdania finansowe za 2015 r., zwrócą szczególną uwagę na to, czy dany ubezpieczyciel/reasekurator spełnia wymogi kapitałowe obowiązujące od początku tego roku.

Pliki do pobrania

stanowisko_knf_sprawozdania_rewidenci_zu_zr_04032016.pdf

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...