bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Baza z informacjami o wykroczeniach i punktach karnych – kto już z niej korzysta?

Baza z informacjami o wykroczeniach i punktach karnych – kto już z niej korzysta?

Dodano: 2022-07-21

12 lipca br. Warta podłączyła się do bazy z informacjami na temat wykroczeń i punktów karnych kierowców.

Przypomnijmy, że możliwość dostępu do wspomnianej bazy jest nowym uprawnieniem ubezpieczycieli. Zostało ono nadane przez ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń ma obowiązek niezwłocznie usunąć te dane.

Regulacja określa, o jakich konkretnych naruszeniach przepisów ruchu drogowego (przestępstwach oraz wykroczeniach) zakłady ubezpieczeń będą miały informacje.

Ubezpieczyciele będą wiedzieli, jakie wykroczenie zostało popełnione, gdyż udostępniane im będą następujące dane, np.:

  • Imię, nazwisko, numer PESEL,
  • suma punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
  • kwalifikacja prawna, rodzaj czynu, data, godzina i miejsce jego popełnienia, liczba punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
  • dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, marka, model, numer rejestracyjny oraz w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą kraj rejestracji pojazdu.

Powyższe w związku z czynnościami prowadzącymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Liczba towarzystw, które będą chciały pozyskiwać przytoczone dane, będzie z pewnością szybko się powiększała. Powyższe z uwagi na to, że zainteresowanie integracją z systemem umożliwiającym ubezpieczycielom dostęp online do bazy Centralnej Ewidencji Kierowców wyrazili ubezpieczyciele kontrolujący ponad 80 proc. rynku komunikacyjnego.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...