bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Banki nie powinny wymagać pełnomocnictw w formie aktu notarialnego

Banki nie powinny wymagać pełnomocnictw w formie aktu notarialnego

Dodano: 2016-04-27
Publikator: Naczelna Rada Adwokacka

W grudniu ubiegłego roku Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie praktyki żądania od klientów udzielania adwokatom pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.

Adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił w piśmie do Komisji uwagę, że wyżej opisana praktyka jest niezgodna z obowiązującym prawem. Zgodnie z art. 4 ust. 1b ustawy o adwokaturze, adwokaci, tak jak notariusze, są ustawowo uprawnieni do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów. Podobne zapisy znalazły się w Kodeksie postępowania cywilnego, m. in. art. 89 daje pewnym kategoriom podmiotów uprawnienie do weryfikowania prawdziwości dokumentów, którymi posługuje się adwokat, jednakże wśród tej kategorii nie znajduje się pracownik banku. Obowiązek udzielania pełnomocnictw w formie aktu notarialnego nie reguluje również Prawo bankowe. Przepisy ustawy nakładają jedynie obowiązek udzielania pełnomocnictw w formie pisemnej, a więc zgodnie z powyższym pismo poświadczone w kancelarii adwokackiej jest wystarczające dla udzielenia trzeciej osobie informacji objętych tajemnicą bankową.

KNF w odpowiedzi na pismo stwierdziło, że „należy zauważyć, że banki jako szczególne podmioty na rynku finansowym, przyjmujące depozyty obywateli ponoszące tym samym szczególną odpowiedzialność, mają obowiązek zachowania należytej staranności. Stosowane przez banki procedury muszą być zgodne z obowiązującym prawem, jak również nie powinny stanowić nadmiernych obciążeń dla klientów. Urząd zapoznał się z uzyskanymi od sektora bankowego informacjami dotyczącymi praktyk stosowanych w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny KNF skieruje do sektora bankowego stosowne pismo wskazujące w/w okoliczności, zwracające jednocześnie uwagę na konieczność przyjmowania procedur, które nie byłyby nadmiernie uciążliwe dla klientów w granicach możliwości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeby zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności.”

Naczelna Rada Adwokacka stwierdziła, że dalej będzie pilnie śledzić decyzje i kroki podejmowane przez KNF.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...