bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Banki nie powinny wymagać pełnomocnictw w formie aktu notarialnego

Banki nie powinny wymagać pełnomocnictw w formie aktu notarialnego

Dodano: 2016-04-27
Publikator: Naczelna Rada Adwokacka

W grudniu ubiegłego roku Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w sprawie praktyki żądania od klientów udzielania adwokatom pełnomocnictw w formie aktu notarialnego.

Adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił w piśmie do Komisji uwagę, że wyżej opisana praktyka jest niezgodna z obowiązującym prawem. Zgodnie z art. 4 ust. 1b ustawy o adwokaturze, adwokaci, tak jak notariusze, są ustawowo uprawnieni do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów. Podobne zapisy znalazły się w Kodeksie postępowania cywilnego, m. in. art. 89 daje pewnym kategoriom podmiotów uprawnienie do weryfikowania prawdziwości dokumentów, którymi posługuje się adwokat, jednakże wśród tej kategorii nie znajduje się pracownik banku. Obowiązek udzielania pełnomocnictw w formie aktu notarialnego nie reguluje również Prawo bankowe. Przepisy ustawy nakładają jedynie obowiązek udzielania pełnomocnictw w formie pisemnej, a więc zgodnie z powyższym pismo poświadczone w kancelarii adwokackiej jest wystarczające dla udzielenia trzeciej osobie informacji objętych tajemnicą bankową.

KNF w odpowiedzi na pismo stwierdziło, że „należy zauważyć, że banki jako szczególne podmioty na rynku finansowym, przyjmujące depozyty obywateli ponoszące tym samym szczególną odpowiedzialność, mają obowiązek zachowania należytej staranności. Stosowane przez banki procedury muszą być zgodne z obowiązującym prawem, jak również nie powinny stanowić nadmiernych obciążeń dla klientów. Urząd zapoznał się z uzyskanymi od sektora bankowego informacjami dotyczącymi praktyk stosowanych w przedmiotowej sprawie. Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny KNF skieruje do sektora bankowego stosowne pismo wskazujące w/w okoliczności, zwracające jednocześnie uwagę na konieczność przyjmowania procedur, które nie byłyby nadmiernie uciążliwe dla klientów w granicach możliwości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeby zapewnienia wysokich standardów zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności.”

Naczelna Rada Adwokacka stwierdziła, że dalej będzie pilnie śledzić decyzje i kroki podejmowane przez KNF.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...