bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Badanie rażąco niskiej ceny

Badanie rażąco niskiej ceny

Dodano: 2016-03-01
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Kiedy zamawiający obowiązkowo musi wezwać wykonawcę do wyjaśnień zaoferowanej ceny? Według ustawy PZP w sytuacji, gdy cena jego oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia (należy uwzględniać wartość zamówienia odnoszącą się do tego samego zakresu zamówienia). W opinii Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w przypadku przewidzenia udzielania zamówień uzupełniających, próg 30% wartości zamówienia należy odnosić wyłącznie do zamówienia podstawowego, bez wartości ewentualnych zamówień uzupełniających. Ich udzielenie następuje bowiem w ramach odrębnego trybu zamówienia z wolnej ręki, a kwota wynagrodzenia podlega negocjacjom z wykonawcą.

Jakie dowody należy złożyć wraz z wyjaśnieniami zaoferowanej ceny? Ustawa PZP nie zawiera w tym zakresie ograniczeń, a przyjęty w niej katalog okoliczności, które wykonawca może przywołać w ramach wyjaśnień, jest wyłącznie przykładowy. Posiłkując się uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 maja 2014 r. KIO/KU 40/14 wydanej przed ostatnią nowelizacją ustawy PZP, UZP wskazuje, że pojęcie dowodu w rozumieniu art. 90 ust. 3 ustawy PZP należy rozumieć szeroko. Co ważne dla wykonawców za dowód może być uznane także oświadczenie samego wykonawcy.

Powołując się również na tezy zawarte w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt KIO 132/15, UZP stwierdza, że o tym, czy dany dowód jest możliwy do uzyskania, decyduje charakter okoliczności powoływanych przez wykonawcę. Jeżeli są one obiektywnie możliwe do stwierdzenia w postaci zaświadczeń, informacji wytworzonych przez podmioty niezależne od wykonawcy, to wówczas taki dokument będzie miał walor dowodowy wykraczający poza samą treść wyjaśnień wykonawcy. Jeżeli natomiast okoliczności, jakie przywołuje wykonawca w wyjaśnieniach, dotyczą wyłącznie założeń przyjętych do kalkulacji ceny, wówczas trudno jest oczekiwać od wykonawcy, aby posiadał i przedłożył dowody mające inny walor niż oświadczenie własne wykonawcy.

Takie stanowisko UZP jest ważne dla wykonawców, którzy od czasu ostatniej nowelizacji ustawy PZP z obawy przed odrzuceniem ich oferty składają ogromne ilości wyliczeń, ofert podwykonawców czy wyliczeń ekspertów ponosząc z tego tytułu niczym nieuzasadnione koszty. Brak takich dokumentów może bowiem skutkować uznaniem, że ich wyjaśnienia były niepełne, a oferta powinna podlegać odrzuceniu.

Mamy nadzieję, że opinia prawna UZP wprowadzi bardziej racjonalne podejście do kwestii badania i oceny wyjaśnień wykonawców w zakresie ceny. Często bowiem zapomina się, że o ile wyjaśnienia w przetargu na budowę stadionu sportowego wiążą się z koniecznością przedstawienia dokładnych wyliczeń kosztów, o tyle w przypadku przetargów na ubezpieczenie mienia wykonawcy dokonują wyceny zdarzenia przyszłego i niepewnego. W takim przypadku złożenie kalkulacji i innych dowodów jest znacznie utrudnione, a wykonawca może co najwyżej przedstawić przyjęte założenia co do wyceny oferty. 

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...