bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Assistance w świetle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Assistance w świetle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 2016-04-04

Art. 2 1. Ustawy nie stosuje się do świadczenia przez podmiot inny niż zakład ubezpieczeń pomocy, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)  pomoc świadczona jest w razie wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.) na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedsiębiorstwa udzielającego ochrony;

2)  odpowiedzialność z tytułu świadczonej pomocy ogranicza się do:

a) usuwania awarii na miejscu z wykorzystaniem, w większości przypadków, przez przedsiębiorstwo udzielające ochrony, własnego personelu i sprzętu,

b) przewiezienia pojazdu mechanicznego do najbliższego lub najbardziej odpowiedniego miejsca, w którym mogą być wykonane naprawy, oraz ewentualnego przewiezienia kierowcy i pasażerów, w normalnych okolicznościach za pomocą tego samego środka transportu, do najbliższego miejsca, z którego osoby te mogą kontynuować podróż innymi środkami,

c)  transportowania pojazdu mechanicznego, ewentualnie wraz z kierowcą i pasażerami, do miejsca zamieszkania kierowcy lub pasażerów, miejsca rozpoczęcia podróży lub pierwotnego celu podróży w tym samym państwie.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może świadczyć zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupie 18 załącznika do ustawy. W tym przypadku stosuje się przepisy ustawy.

Od dawna klasyfikacja usług typu assistance budzi wiele wątpliwości. Co więcej, w praktyce rynkowej usługi tego typu są obecnie świadczone zarówno w modelu ubezpieczeniowym, gdzie pomoc świadczona jest w ramach umowy ubezpieczenia, jak i w modelu usługowym, gdzie pomoc zapewniana jest bezpośrednio przez podmiot wyspecjalizowany w świadczeniu tego typu usług.

Usługi pomocy obejmują wiele świadczeń, począwszy od pomocy w razie awarii pojazdu mechanicznego, sprzętów i urządzeń domowych, aż po pomoc w razie choroby, w opiece nad dziećmi itp. Ustawodawca postanowił uregulować w przepisach prawa jedynie ten rodzaj usług, który odnosi się do pomocy w związku z awarią pojazdu.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...