bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
311. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

311. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-06-21
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 21 czerwca 2016 r. odbyło się 311. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie spotkania Komisja jednogłośnie wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ponadto Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Beaty Siwczyńskiej – Antosiewicz na Członka Zarządu AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,

• Pana Witolda Walkowiaka na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta SA, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie Pani Anny Kołodziej na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Nike” ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu wykonywania przez kandydatkę obowiązków w zatrudniającej ją spółdzielczej kasie.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Noble Securities SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za istotne naruszenie art. 69 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez wymaganego zezwolenia, w okresie od stycznia 2013 r. do lipca 2013 r.

KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę Wikana SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych.

W przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał  2013 r. oraz przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2013, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2014 z naruszeniem terminu.

W ocenie Komisji publikacja rzetelnych i prawidłowo sporządzonych raportów okresowych stanowi jeden z podstawowych obowiązków emitentów, który powinien być wykonywany w terminach określonych przepisami prawa, gdyż ma istotny wpływ na prawidłowość wyceny akcji emitentów. Dzieje się tak z uwagi na zakres informacji jakie zawierają raporty okresowe, pozwalających na ocenę sytuacji majątkowej i gospodarczej emitenta. Z powyższych względów brak publikacji raportów okresowych albo ich publikacja z naruszeniem terminu ma negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Komisja podkreśla, iż powoływane przez stronę w toku postępowania administracyjnego okoliczności towarzyszące naruszeniu, a mianowicie zmiany w składzie zarządu spółki, zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki oraz zmiana sposobu prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu finansowym nie mają wpływu na ustalenie odpowiedzialności administracyjnej i nie usprawiedliwiają braku i nieterminowej publikacji raportów okresowych, aczkolwiek w pewnym zakresie zostały przez Komisję wzięte pod uwagę przy wymiarze kary.

Komisja jednogłośnie nałożyła na 13 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 5000 złotych na 2 biura (wyższe kary są związane z tym, że oba biura były już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia), po 900 złotych na 10 biur i 500 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...