bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
310. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

310. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-06-07
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się 310. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie spotkania Komisja zaakceptowała założenia nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Ponadto, KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie Pana Bolesława Piotrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie ze względu na brak rękojmi należytego wykonywania obowiązków, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu wykonywania przez kandydata obowiązków na stanowiskach zarządczych w zatrudniającym go banku spółdzielczym.

Również, Komisja jednogłośnie nałożyła na 18 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 17 biur i 500 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych.

Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję z dnia 3 września 2013 r. w sprawie nałożenia na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA kary pieniężnej w wysokości 150 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu i nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 130 tysięcy złotych oraz umorzyła w części postępowanie administracyjne w odniesieniu do dwóch stwierdzonych w decyzji z dnia 3 września 2013 r. przypadków dotyczących niewypłacenia w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

KNF zapoznała się również z informacją na temat:

• procedury określającej metodę identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz definiowania podkategorii globalnych instytucji o znaczeniu systemowym,

• metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym,

• wyników badania i oceny nadzorczej (BION) dla sektora banków spółdzielczych i zrzeszających za 2015 r.,

• wyników inspekcji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym w 2015 r.,

• implementacji wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych,

• prac w zakresie modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń,

• sytuacji finansowej domów maklerskich w 2015 r.,

• wyników kontroli firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw energetycznych w 2015 r.,

• sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 r.,

• wyników badania i oceny nadzorczej (BION) dla towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2015 r.,

• zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2015 r.

Pliki do pobrania

knf_7_06_2016_tcm75-47255.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...