bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
308. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

308. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-05-25
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 24 maja 2016 r. odbyło się 308. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie spotkania Komisja jednogłośnie zaakceptowała zmianę sposobu realizacji zobowiązania inwestorskiego Raiffeisen–Landesbanken–Holding GmbH z Austrii oraz Raiffeisen Bank International AG z Austrii dotyczącego wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska SA do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto, KNF jednogłośnie wydała wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych. Wytyczne mają na celu wzmocnienie ochrony inwestorów indywidualnych, w tym zapewnienie należytego sposobu promowania i reklamowania usług maklerskich, transparentności zasad świadczenia tych usług, zapewnienie wiedzy o realnym ryzyku towarzyszącym inwestycjom na rynku Forex oraz wyeliminowanie nierównowagi w prawach i obowiązkach stron umowy.

Również, Komisja jednogłośnie przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji. Rekomendacja C w nowym brzmieniu stanowi uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem koncentracji w bankach, które zostały jedynie częściowo uregulowane w obowiązujących przepisach. Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji obejmuje następujące obszary:

  • obowiązki zarządu i rady nadzorczej,
  • zasady identyfikacji, pomiaru lub szacowania ryzyka koncentracji i narzędzia wspierające proces zarządzania ryzykiem koncentracji,
  • zasady przeciwdziałania ryzyku koncentracji i ograniczania ryzyka koncentracji,
  • monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka koncentracji,
  • system kontroli wewnętrznej,
  • zarządzanie ryzykiem wynikającym z interakcji pomiędzy koncentracjami w ramach tego samego oraz różnych rodzajów ryzyka.

W dniu wczorajszym KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Laurenta Convain na stanowisko Prezesa Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Michała Krupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Natomiast, na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Komisja nie wyraziła zgody na powołanie Michała Kwiecińskiego na Prezesa Zarządu AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA oraz AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA ze względu na niespełnienie przesłanki, o której mowa w art. 48 ust 1 pkt 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, tj. dawania rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty.

KNF jednogłośnie zatwierdziła uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych o przekształceniu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

Komisja jednogłośnie uznała, że nie zachodzi ustawowa przesłanka do wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia uchwały o rozwiązaniu oddziałów Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na Litwie i na Łotwie.

Pliki do pobrania

knf_24_05_2016_posiedzenie.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...