SN: maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm.

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: I PK 137/18
Maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu. W tym zakresie może być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem OC przedsiębiorcy budowlanego.
Czytaj więcej

SA: zasądzony termin naliczania odsetek powinien być zgodny z żądaniem powoda

Publikator: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sygnatura: ACa 257/19
Jeśli powód żąda od pozwanego zapłaty określonej sumy zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od konkretnego dnia, poprzedzającego wyrokowanie, odsetki te winny być zasądzone zgodnie z żądaniem pozwu.
Czytaj więcej

WSA: Osoba prawna wlicza do przychodu pełną kwotę odszkodowania

Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sygnatura: I Sa/GD 1445/19
Spółka do przychodu wlicza pełną sumę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC, nawet jeśli wcześniej jako koszty policzyła jedynie 75 proc. poniesionych wydatków na naprawę auta.
Czytaj więcej

SN: O odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy robocze decyduje cel ich używania

Publikator: Sąd Najwyższy
Sygnatura: IV CSK 292/18
W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące równocześnie maszynami roboczymi o odpowiedzialności z tytułu OC komunikacyjnego przesądzać będzie, w jakiej funkcji pojazd był wykorzystywany w chwili wyrządzenia szkody.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    118