bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Zakres odpowiedzialności z OC komunikacyjnego (szkody zagraniczne)

Zakres odpowiedzialności z OC komunikacyjnego (szkody zagraniczne)

Dodano: 2016-07-07

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, co do zasady ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje także odpowiedzialność z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą za granicą. W takich sytuacjach zastosowanie mają przepisy art. 25 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 2 ustawy, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są 32 kraje, w tym wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i EFTA oraz Andora i Serbia. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w polskiej ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  1. w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  2. w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...