bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Rozporządzenie MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Dodano: 2018-06-20
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2018 r., poz. 1085

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, ubezpieczeniem OC powinna być objęta odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub jego zaniechania, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej, określonej przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub czynności brokerskie w zakresie reasekuracji.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia odpowiednio wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i analogicznie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych kwoty 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz kwoty 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Rozporządzenie jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

oc_brokera.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...