bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
IDD
Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W środę II czytanie projektu w Sejmie

Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W środę II czytanie projektu w Sejmie

Dodano: 2017-11-07

We wtorek (7 listopada br.) odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący podkomisji poseł Jan Szewczak. Na posiedzeniu jako autor projektu wziął udział Minister Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Janusz Szewczak przedstawiając sprawozdanie z prac Podkomisji podkreślił, że projekt wymagał współpracy wielu podmiotów i uwzględnienia ich stanowisk. Wskazał, że może nie do końca zadowolony ze współpracy jest Rzecznik Finansowy. Jego zdaniem, gdyby projekt został przyjęty wcześniej być może udałoby się uniknąć problemów takich jak polisolokaty.

W projekcie uwzględniono obszerną poprawkę do projektu przedłożoną przez Radę Ministrów w dniu 6 listopada. Poprawka jest dostępna do pobrania w „Pełnej publikacji”. Poprawka dokonuje zmian w art. 94 i art. 108 oraz wprowadza dwa nowe artykuły 94a i 106a. Zmiany związane są z wejściem w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. obowiązku raportowania przez firmy inwestycyjne do KNF szczegółów transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi. BL wystosowało wiele uwag do tej poprawki, jednocześnie otrzymało upoważnienie od Komisji do wprowadzenia poprawek do projektu ustawy w związku z przyjęciem poprawki. Dalsze dyskusje rządu będą prowadzone podczas II czytania projektu w dniu 8 listopada br.

Oprócz tej znaczącej zmiany dyskutowano jedynie nad kilkoma wnioskami. Po pierwsze, BL zawnioskowało o przeniesienie def. poszukującego ochrony ubezpieczeniowej do pkt 10, gdzie znajduje się definicja klienta. Wobec wniosku głos zabrało MF. Podkreśliło, że definicja ta ma szczególne znaczenie w ubezpieczeniach grupowych, zwłaszcza gdy poszukujący dokonuje pewnych czynności przed zawarciem umowy. Przedstawicielka MF dodała, że to pojęcie jest szeroko używane w praktyce ubezpieczeniowej stąd powinno zostać dokładnie wyjaśnione w akcie prawnym.

Ponadto, Anna Dąbrowska z Biura Rzecznika Finansowego wskazała, że instytucja zgłaszała propozycję poprawki mającej na celu ujednolicenie zasad zgłaszania reklamacji do art. 16 projektu ustawy. Dyskusje nad tą propozycję będą prowadzone na późniejszym etapie prac nad ustawą, tj. w II czytaniu w Sejmie.

BL wniosło po raz kolejny poprawkę do art. 83 ust. 4 i art. 84 ust. 2 regulującego kary nakładane przez organ nadzory na brokerów za naruszenia „innych przepisów ustawy”. Jak podkreślił przedstawiciel Biura, przepis ten nie spełnia norm ustalonych dla przepisów karnych. Odnosi się to szczególnie do wymogu jasnego określenia, za jaki dokładnie czyn ponosi się odpowiedzialność. „Przepis ten nie spełnia zasad określoności i w naszej ocenie powinno tu być określone, o jakie przepisy dokładnie chodzi”- tłumaczył mecenas z BL.

W odpowiedzi MF wskazało, że „wolelibyśmy, aby przepis pozostał tak jak jest obecnie projektowany. Ja chcę tylko dodać, że w chwili obecnej mamy też takie normy generalne jeśli chodzi o pośredników ubezpieczeniowych. To nie budziło żadnych wątpliwości, nie były zgłaszane żadne zastrzeżenia co do stosowania tych przepisów w praktyce. A ze względu na szeroko zakrojony w ustawie nadzór na dystrybucją ubezpieczeń, wymienienie w tym przepisie wszystkich naruszeń czy też powodów, dla których te sankcje miałyby być zastosowane, chyba nie byłyby odpowiednie, a jednocześnie powodowałyby, że któryś przepis może być źle powołany. Dlatego chcielibyśmy, aby przepis pozostał taki jaki jest. W praktyce, wydaje mi się, że KNF racjonalnie stosuje ten przepis i nie mieliśmy sygnałów o jakiś nieprawidłowościach”.

Ewa Krajewska z KNF podkreśliła również, że Urząd przychyla się do stanowiska MF i popiera pozostawienie brzmienia obecnego przepisów. Wskazała, że musiałoby zostać dodane ok. 20 przepisów, które znacznie pogorszyłyby czytelność tego przepisu.

Pomimo dyskusji oba przepisy zostały przyjęte w niezmienionym brzmieniu.

8 listopada (środa) odbędzie się II czytanie projektu o godz. 13.15.

Transmisja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych jest dostępna na stronie Sejmu pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=836C7EABEC77D3D8C12581CA00432571

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...