bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Klauzula nr 588 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

Klauzula nr 588 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 2016-07-19
Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2005 r. (sygn. akt XVII AmC 54/04) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„Odpowiedzialność P. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (…) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca, za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia.”

Sąd Okręgowy uznał, iż zapis ten przewiduje uprawnienie do zaniechania świadczenia ze strony ubezpieczyciela pomimo trwania stosunku umownego, a więc istnienia po stronie ubezpieczonego obowiązku świadczenia składki. Zapis taki, zdaniem Sądu, narusza art. 3853 pkt 22 Kodeksu cywilnego i jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interes konsumenta.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...