bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: spółka europejska

Definicje w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: spółka europejska

Dodano: 2016-04-18

Na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunkiem podjęcia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej bądź reasekuracyjnej jest przyjęcie jednej z dopuszczalnych form prawnych, m.in. formy spółki europejskiej.

Spółka europejska jest ponadnarodową formą spółki uregulowaną w prawie wspólnotowym. W istocie stanowi europejską odmianę spółki akcyjnej i podlega prawu państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę. Prowadzenie działalności w formie spółki europejskiej możliwe jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności rejestrowania podmiotu w każdym z nich.

Uregulowanie prawne odnoszące się do spółki europejskiej znajdują się w rozporządzeniu Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej oraz uzupełniająco w dyrektywie Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (tj. Dz. Urz. UE Nr L 294 z 10 listopada 2001 r.). W prawie polskim spółki europejskiej dotyczą ponadto regulacje art. 15 i nast. ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1391 ze zm.).

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...