Zakaz wypłacania wynagrodzenia pośrednikom kredytu hipotecznego

Dodano: 18-01-2017
Kategorie :

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami został skierowany do I czytania w Komisji Finansów Publicznych. Wcześniej, w dniu 29 grudnia 2016 r., za przyjęciem projektu Ministerstwa Finansów opowiedziała się Rada Ministrów.

Projekt zakłada wiele zmian na rynku pośrednictwa kredytowego. Między innymi ogranicza katalog podmiotów, które mogą udzielić kredytu na zakup mieszkania, do instytucji obecnych na rynku bankowym i nadzorowanych przez KNF. Kredyty hipoteczne będą musiały być udzielone w walucie, w której kredytobiorca otrzymuje większość swoich dochodów. Projekt ustawy wprowadza też zakaz sprzedaży wiązanej przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego. Jednak najwięcej kontrowersji budzi zakaz wynagradzania pośredników kredytu hipotecznego. 

Zakaz wynagradzania pośredników został zawarty w 16 ust. 6, zgodnie z którym kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej z tytułu wykonywania czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Pomysł ten negują zarówno eksperci jak i przedstawiciele środowiska pośredników kredytowych, którzy w dniu 17 stycznia 2017 r. złożyli petycje do Ministra Finansów, który nadzorował prace nad projektem. Domagają się w niej „wstrzymania zapisów legislacyjnych, których efektem będzie zniszczenie branży pośrednictwa finansowego, poprzez którą udzielany jest co drugi kredyt hipoteczny w Polsce”- zamieszczono w treści petycji. Pod petycją podpisało się 25 tys. osób.

Potrzeba wprowadzenia regulacji mającej na celu eliminację praktyki wynagradzania pośredników kredytu hipotecznego przez instytucje udzielające zobowiązania pieniężnego była podnoszona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego KNF, w uwagach do projektu ustawy o kredycie hipotecznym wskazał, że Urząd podtrzymuje negatywne stanowisko w zakresie propozycji wypłaty prowizji pośrednikowi przez kredytodawcę. Dodał, że „w ocenie UKNF zmiana obecnego modelu wynagradzania pośredników kredytowych sprzyjałaby eliminacji niewłaściwych praktyk dotyczących doboru oferty kredytowej – tj. odejście od modelu, w którym pośrednik kieruje się wysokością swojej prowizji, a nie najlepszym interesem kredytobiorcy”. Ponadto, wskazał, że tego typu sytuacje występowały na rynku ubezpieczeń. „Pragnę zaznaczyć, że utrzymanie podejścia proponowanego w projekcie oznaczałoby brak wyciągania wniosków z negatywnych doświadczeń uzyskanych w innych obszarach rynku”.

Teraz podobne pomysły podają w trakcie konsultacji publicznych nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów napisał w przygotowanych uwagach o potrzebie ponownego rozważenia zasadności wprowadzenia do ustawy implementującej IDD „zakazu wypłaty prowizji pośrednikowi ubezpieczeniowemu". Prezes UOKiK w argumentacji wprost odwołał się do powyżej omawianego przepisu dot. pośredników kredytowych (więcej: Uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Natomiast KNF przedstawił propozycję, zgodnie z którą ujawnienie wysokości prowizji dotyczyłoby ubezpieczających w ubezpieczeniu grupowym (więcej: Branża przekazała uwagi do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). NBP chce, aby taki obowiązek ciążył na dystrybutorach ubezpieczeń działu I grupy 3 (więcej: Uwagi NBP do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń: dystrybutorzy UFK powinni ujawniać wysokość wynagrodzenia).

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że celem nowego aktu prawnego jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich, zwiększenie przejrzystości i precyzji przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego, a także zwiększenie porównywalności i transparentności ofert kredytodawców.

Pliki do pobrania

wstecz