Rozliczenie VAT za styczeń już na nowych zasadach

Autor: Karolina Donowska

Dodano: 16-02-2017
Kategorie :

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu uszczelnienie poboru VAT oraz ograniczenie nadużyć. Należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące zmiany.

Po pierwsze, wprowadzono nowe warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni. O zwrot ten mogą wnioskować jedynie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot oraz ci, którzy za każdy okres rozliczeniowy składali deklaracje VAT. Do wniosku o zwrot VAT należy dołączyć potwierdzenia zapłaty należności wynikających z faktur za pośrednictwem rachunku bankowego, a łączna wartość faktur opłaconych gotówką nie może przekraczać kwoty 15.000 zł. Przy tym, nie jest możliwe otrzymanie zwrotu w terminie 25 dni, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3 000 zł. Konsekwentnie, uzyskanie zwrotu VAT w przyspieszonym terminie zostało znacznie utrudnione.

Po drugie, w przypadku przedłużenia terminu zwrotu VAT w związku z weryfikacją zasadności zwrotu, doprecyzowano, że oprócz rozliczeń podatnika, organy podatkowe mogą również weryfikować rozliczenia jego kontrahentów biorących udział w obrocie towarami lub usługami. Nie dotyczy to jedynie bezpośredniego kontrahenta, ale także dalszych podmiotów występujących w transakcji. Należy zauważyć, że przed nowelizacją urzędy skarbowe także miały takie uprawnienie i z niego korzystały, jednakże teraz można spodziewać się, że weryfikacja bezpośrednich i dalszych kontrahentów podatnika stanie się regułą.

Nowelizacja rozszerzyła katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o usługi budowlane świadczone przez podwykonawców. Nie zdefiniowano przy tym pojęcia „podwykonawcy”. Zmiana ta w praktyce oznacza, że podwykonawca nabywając towary będzie musiał zapłacić VAT, wystawiona zaś przez niego faktura na wykonawcę nie będzie już uwzględniała tego podatku.

Warto zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2017 r. informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznych. Od przyszłego roku niektórzy podatnicy będą również zobligowani do składania deklaracji VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Ograniczone jest stosowanie kwartalnych deklaracji VAT. Z kwartalnych deklaracji VAT mogą korzystać mali podatnicy rozliczający się metodą kasową a także, z pewnymi ograniczeniami, pozostali mali podatnicy.

Wprowadzono również przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT oraz wyrejestrowania z VAT. Przykładowo, Naczelnik US nie dokona rejestracji jako podatnika VAT jeśli dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub podmiot nie istnieje. Należy podkreślić, że Naczelnik będzie zobligowany do weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Podmiot zostanie wykreślony jako podatnik VAT m.in. w sytuacji gdy podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwanie organu, podatnik zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy lub wystawił faktury dokumentujące czynności, które nie zostały wykonane.

Po wtóre, weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w związku z nierzetelnym rozliczeniem VAT. Limit dla zwolnienia podmiotowego z VAT wzrósł ze 150.000 zł do 200.000 zł.

Końcowo należy wskazać, iż zaostrzeniu uległy również kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym za wystawianie tzw. „pustych” faktur.

Tagi: podatek
wstecz