RF będzie mógł dokonać zmiany planu finansowego w trakcie trwania roku budżetowego

Dodano: 13-11-2018
Kategorie :

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura. Projekt wprowadza zmiany mające na celu umożliwienie RF dokonywania zmiany planu finansowego w trakcie trwania roku budżetowego.

Przepisy w zakresie planu finansowego Rzecznika Finansowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz rozporządzenie.

Zgodnie z art. 21 ustawy podstawą gospodarki finansowej Rzecznika Finansowego jest roczny plan finansowy, którego projekt sporządza Rzecznik i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Plan finansowy Rzecznika Finansowego jest ujmowany w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok, dotyczącym planów finansowych państwowych osób prawnych. Działalność Rzecznika Finansowego jest finansowana z opłat wnoszonych przez podmioty rynku finansowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Do tej pory przepisy zabraniały RF dokonywania zmian w przyjętym planie finansowym. Jednak ze względu na cel, jakim jest wzmocnienie ochrony interesów konsumentów korzystających z usług finansowych, realizowanej przez RF i Biuro RF, minister finansów zaproponował zniesienie tej zasady, poprzez zmianę art. 4 rozporządzenia. Polega ona na usunięciu ust. 2 art. 4 o treści: „koszty Rzecznika w danym roku nie mogą przekraczać kwoty kosztów zaplanowanych w planie finansowym Rzecznika, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok”.

Proponuje się, aby nowe zasady tworzenia planu finansowego RF miały zastosowanie już w 2018 r.

Projekt rozporządzenia jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz