Powstał arbitraż do spraw Systemu Oceny Agentów

Dodano: 18-08-2017

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jako organizacja samorządowa, skupiająca ponad 90 podmiotów z kilku branż sektora usług finansowych, jest adresatem postulatów dotyczących podnoszenia jakości usług świadczonych przez pośredników finansowych. W związku z tym powstał System Oceny Agenta (SOA), czyli kompleksowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Jest on efektem współpracy CRIF Services oraz KPF. Platforma dedykowana jest podmiotom prowadzącym działalność w oparciu o agencyjny model sprzedaży. Pozwala na kompleksową weryfikację wiarygodności agentów i kandydatów na agentów w oparciu o dane dotyczące historii ich współpracy z uczestnikami rynku, a w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów prawa (czytaj więcej: System Oceny Agentów – platforma zwiększająca bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego).

- Jednym z oczekiwań jest minimalizowanie ryzyka współpracy z tymi agentami kredytowymi, których rzetelność nie spełniałaby wysokich wymagań banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń czy firm pośrednictwa finansowego. System Oceny Agenta, zainicjowany i realizowany przez KPF i CRIF, jest nastawiony na realizację tak określonych, niezwykle istotnych celów, możliwych do osiągnięcia dzięki zintegrowaniu wszystkich branż sektora usług kredytowych, czy szerzej finansowych – stwierdza Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

SOA umożliwia swym uczestnikom współpracę w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania usług pośrednictwa. W ten sposób oceniane są osoby negocjujące zawarcie umów współpracy z kredytodawcami lub pośrednikami finansowymi, jak również osoby współpracujące (obecnie lub w przeszłości) z dostawcami produktów finansowych. W kontekście tak istotnych i niebezpiecznych zjawisk jak: wyłudzenia, kradzież tożsamości czy misselling, które mogą spowodować realne straty. Jak wskazuje KPF, dbałość o wysokie standardy praktyk agentów, współpracujących z kredytodawcą, ubezpieczycielem czy pośrednikiem finansowym może być jednym z kluczowych elementów strategii dystrybucji produktów finansowych z użyciem tak zwanych długich kanałów sprzedaży.

– W celu ochrony praw osób fizycznych – agentów kredytowych – regulamin Systemu Oceny Agenta przyznaje tym osobom prawo żądania wszczęcia postępowania reklamacyjnego, w ramach którego mają one prawo odwołania się do Arbitrażu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Formuła organizacji Arbitrażu ds. SOA oraz zasady postępowania zostały wypracowane przez ekspertów KPF i CRIF, z uwzględnieniem opinii z dyskusji, prowadzonych z obecnymi i potencjalnymi uczestnikami systemu – wyjaśnia Piotr Badura, Dyrektor Generalny CRIF Services sp. z o.o.

Jak informuje Konferencja, arbitrzy rekomendowani są przez KPF i wybierani oraz akceptowani wspólnie przez twórców i uczestników SOA. Arbiter prowadzący postępowanie może zobowiązać osobę, która wniosła odwołanie i uczestnika, który udostępnił dane wskazujące na nieprawidłowości w wykonywaniu usług, do podania dodatkowych informacji, przedstawienia dokumentów lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Odwołanie rozstrzyga Arbiter prowadzący postępowanie, po uprzednim przedstawieniu pisemnego sprawozdania z postępowania dwóm innym Arbitrom znajdującym się na Liście Arbitrów KPF ds. SOA i zasięgnięciu ich pisemnej opinii.

wstecz