GIODO na 110. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29

Dodano: 11-04-2017
Publikator: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kategorie :

W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. odbyło się 110. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli. Podczas posiedzenia Grupa przeanalizowała określone istotne kwestie dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Przedyskutowano również kwestię Tarczy prywatności, a także przyjęto szereg kluczowych dokumentów, takich jak opinia dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej oraz wytyczne dotyczące przenoszenia danych, inspektorów ochrony danych, organu wiodącego oraz oceny skutków dla ochrony danych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podczas 110. posiedzenia Grupa Robocza przyjęła ostateczne wersje wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych (DPO), organu wiodącego oraz przenoszenia danych, po przeanalizowaniu uwag otrzymanych podczas publicznych konsultacji, które zakończyły się w dniu 15 lutego 2017 r. Grupa przyjęła również wytyczne dotyczące ocen skutków dla ochrony danych, które będą przedmiotem konsultacji publicznych przez 6 tygodni przed ich ostatecznym przyjęciem. Grupa Robocza kontynuowała także swoje prace nad wytycznymi dotyczącymi certyfikacji. Każda z podgrup Grupy Roboczej Art. 29 przedstawiła stan swoich prac nad nowymi priorytetowymi kwestiami ustanowionymi na mocy Planu działania dot. RODO na 2017 r. (zgoda, profilowanie, przejrzystość, zgłoszenia naruszeń ochrony danych oraz operacje przekazywania danych). Grupa prowadziła również prace nad organizacją i strukturą Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), tak aby zakończyć przygotowania do dnia 25 maja 2018 r.

Podczas posiedzenia, Grupa Robocza przyjęła również opinie dotyczące zrewidowanego rozporządzenia UE 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy europejskie, gdzie GR Art. 29 podkreślała znaczenie zapewnienia spójności między RODO i rozporządzeniem 45/2001 oraz w szczególności uznania pełnych kompetencji EROD w zakresie doradzania Komisji w odniesieniu do wszelkich projektów aktów ustawodawczych lub rekomendacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Ponadto, Grupa zajęła stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie nowego unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), oraz Kodeksu postępowania w sprawie prywatności dla aplikacji mobilnych dotyczących zdrowia. W liście w tej sprawie przedstawiono pierwszy zestaw uwag dotyczących zgodności z dyrektywą o ochronie danych przy uwzględnieniu wymogów RODO.

Ponadto, w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. Grupa Robocza zorganizowała warsztaty dotyczące RODO. Stanowiły one okazję dla organów ochrony danych i zainteresowanych podmiotów do omówienia i uzyskania informacji na temat priorytetowych kwestii GR Art. 29 (zgody, profilowania i zgłoszeń naruszeń ochrony danych). Wyniki tego spotkania wraz z wynikami krajowych konsultacji zainicjowanych w niektórych państwach członkowskich pomogą organom ochrony danych przygotować obszerne wytyczne dotyczące tych tematów do końca roku.

wstecz