Zatwierdzanie produktu – tylko zakład ubezpieczeń czy też pośrednik?

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 05-01-2018

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego oraz istotnych zmian dokonywanych w dystrybuowanym produkcie ubezpieczeniowym przed wprowadzeniem go do obrotu, a także dokonują przeglądu tego procesu.

W naszej ocenie, z przepisu tego nie wynika obowiązek po stronie agenta i brokera do uczestniczenia w procesie tworzenia produktu, a jedynie rodzaj uprawnienia, który może być realizowany w zależności od przyjętego modelu procesu tworzenia produktu. I w praktyce to zakład ubezpieczeń w głównej mierze będzie decydował o kształcie takiego modelu. Jeżeli jednak agent ubezpieczeniowy lub broker ubezpieczeniowy będą współtworzyć wraz z zakładem ubezpieczeń produkty ubezpieczeniowe, powinni wdrożyć odpowiedni proces ich zatwierdzania.

Przy czym, należy wskazać, że w celu uzupełnienia IDD w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń, Komisja Europejska wydała w dniu 21 września 2017 r. rozporządzenie delegowane. Zgodnie z motywem 3 tego rozporządzenia, pośrednika ubezpieczeniowego (agenta, brokera) należy uznawać za twórcę produktu ubezpieczeniowego, gdy z całościowej analizy jego działalności dokonywanej indywidualnie w każdym przypadku wynika, że pośrednik ubezpieczeniowy samodzielnie decyduje o najważniejszych i głównych cechach produktu ubezpieczeniowego, w tym o zakresie ubezpieczenia, kosztach, ryzyku, rynku docelowym, prawie do otrzymania odszkodowania itp.

Twórcą produktu nie będzie zatem broker czy agent ubezpieczeniowy, który jedynie dostosowuje istniejący produkt do potrzeb klienta, w zakresie w jakim zezwala na to jego konstrukcja, tj. wybiera spośród różnych wariantów produktu, wariantów umowy czy klauzul umownych. Tworzeniem produktu nie jest także uzgadnianie obniżonych składek czy innych opłat. W każdym z tych przypadków główne decyzje dotyczące tworzenia i opracowywania produktu podejmuje zakład ubezpieczeń, zaś pośrednik może go kształtować jedynie w takim zakresie, w jakim zezwala na to zakład ubezpieczeń. Rozporządzenie delegowane przewiduje możliwość współpracy zakładu ubezpieczeń i pośrednika ubezpieczeniowego przy tworzeniu i opracowywaniu produktu ubezpieczeniowego, która ma miejsce, gdy oba podmioty pełnią rolę decyzyjną w całym procesie. Warunki współpracy powinny zostać ustalone w pisemnej umowie, gdzie wyraźnie zostanie określone, który z podmiotów za co i w jakim zakresie odpowiada, tak aby organ nadzoru był w stanie zweryfikować przestrzeganie przepisów prawa przez każdego współtwórcę indywidualnie.

wstecz