Rozporządzenia wykonawcze do UDD

Dodano: 17-05-2018

W trakcie Konferencji Pulsu Biznesu pt. „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce” w dniach 16-17 maja 2018 r. Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów przedstawił stan prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Jak podał, w najbliższym czasie Minister Finansów podpisze 3 rozporządzenia, a pozostałe prawdopodobnie do końca września 2018 r.

Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami:

  • w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
  • w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
  • w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Treść rozporządzenia dot. ubezpieczenia OC agentów i brokerów uległa zmianie po zakończeniu konsultacji społecznych. Zgodnie z propozycją Polskiej Izby Ubezpieczeń, zostały utrzymane minimalne sumy gwarancyjne jak w rozporządzeniach z dnia 12 lutego 2015 r., tj. 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych ubezpieczeniem. W przypadku rozp. dot. ubezpieczenia OC agentów Piotr Radziszewski wyjaśnił, że rozporządzenie zostanie zmienione w 2019 r. wskutek aktualizacji tych sum przez EIOPA w I poł. przyszłego roku.

Czytaj więcej: PIU chce zmian wysokości min. sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Dość szeroko został omówiony projekt rozporządzenia MF w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. Jak wyjaśnił przedstawiciel MF, projekt jest w trakcie konsultacji międzyresortowych i społecznych, które mają potrwać do wakacji. Zakres egzaminu ma być dostosowany do zakresu działalności określonych grup podmiotów, przy czym wszyscy będą zdawali część dot. etyki zawodowej w rozszerzonym zakresie. W przypadku pracowników zakładów ubezpieczeń egzamin ma zostać przeprowadzony w przeciągu 6 m-cy od dnia wejścia w życiu ustawy.

W Ministerstwie Finansów trwają też przygotowania do rozpoczęcia prac nad projektami rozporządzeń:

  • w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru
  • w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
  • w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych  
  • w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych·
  • w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń w MF, zmiany wprowadzane tymi rozporządzeniami wymagają dostosowania systemu informatycznego w KNF. Rozporządzenia te mają na celu uproszczenie procedur poprzez zmniejszenie biurokracji. Także resort zadecydował, że pierwszy wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych będzie dokonywał organ nadzoru, a wszelkie zmiany również mają być wprowadzane na wniosek elektroniczny. Rozporządzenia dot. egzaminu brokerskiego i wniosku o wydanie zezwolenia na działalność brokerską nie mają zasadniczo odbiegać od obecnie obowiązujących.   

wstecz