PIU i KNF zaopiniowały projekt rozporządzenia ws. prowadzenia rejestru pośredników

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 21-09-2018

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru. Uwagi do projektu wniosła Komisja Nadzoru Finansowego i Polska Izba Ubezpieczeń.

Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie danych z rejestru. Z kolei Izba zawnioskowała, aby przepis ten uzupełnić o regulacje odnoszące się do zasad udzielania PIU dostępu do danych, szczegółów tego udostępniania i sposobu nadania dostępu pracownikom Izby.

Oba podmioty wniosły również swoje uwagi odnoszące się do przepisu art. 7 rozporządzenia dot. udostępniania danych za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru. PIU zaproponowała, aby w ust. 5 przepisu wskazać, w jakiej formie podmioty inne niż osoby fizyczne powinny składać organowi wymagane dane. Znacznie więcej uwag, do tego przepisu zgłosiła Komisja, wskazała w nich na brak precyzji w zapisie niektórych wymogów i odzwierciedlenia mechanizmu składania wniosku przez podmioty inne niż osoby fizyczne. Komisja wyjaśniła, że z przepisów zawartych w rozporządzeniu wynika, że złożenie wniosku następuje po uzyskaniu dostępu do formularza, tymczasem są to procesy zachodzące równocześnie. W związku z tym KNF zaproponowała nowe brzmienie przepisu art. 7 oraz uzupełnienie go o załącznik stanowiący wzór informacji o osobie uprawnionej do złożenia wniosku o udzielenie informacji z rejestru.    

Ponadto, Komisja zwróciła uwagę na wykorzystanie profilu zaufanego w zakresie identyfikacji osób składających wpis do rejestru jak i o udzielenie danych historycznych z rejestru.

PIU dodała propozycję uzupełniania art. 4 o ust. 6 i 7 nakładającego na organ nadzoru obowiązek poinformowania zakładu ubezpieczeń o dokonanie wpisu, zmiany lub wykreślenia. W ten sposób spółki uzyskiwałyby informacje o zmianach dokonanych w rejestrze, powstałych także z przyczyn technicznych.  

Dodatkowo PIU, tak jak w przypadku uwag do projektu rozporządzenia ws. wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów rozporządzenia lub wprowadzenie okresu przejściowego tak, aby zakłady ubezpieczeń miały czas na dostosowanie się do nowych zasad funkcjonowania rejestru agentów.  

Uwagi PIU i KNF są dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

wstecz