Kto ma przeprowadzić analizę potrzeb po wejściu w życie nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zakład ubezpieczeń czy agent?

Dodano: 03-01-2018
Publikator: Agnieszka Wesołowska

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, obowiązek przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb klienta ciąży na dystrybutorze ubezpieczeń, którym zgodnie z definicją zawartą w ustawie (art. 3 ust. 1 pkt 8) jest zarówno zakład ubezpieczeń, jak też agent ubezpieczeniowy.
 

W przypadku, gdy sprzedaż ubezpieczeń jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń za pośrednictwem agenta, racjonalne i pro-klienckie wydaje się rozwiązanie, w którym tylko jeden z tych podmiotów przeprowadzi analizę wymagań i potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Możliwe jest zatem takie uzgodnienie między zakładem ubezpieczeń a jego agentem ubezpieczeniowym (zawarte w umowie agencyjnej), na podstawie którego to agent będzie przeprowadzał taką analizę.

Jednakże, zakład ubezpieczeń powinien mieć na uwadze, że nałożenie na agenta obowiązku przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb klientów, nie zwalnia samego zakładu z odpowiedzialności na gruncie ww. przepisu za ewentualne konsekwencje nienależytego zbadania i analizy wymagań i potrzeba klienta i w efekcie zaoferowanie mu nieadekwatnego produktu. Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem byłoby przygotowanie wspólnego kwestionariusza/ankiety do przeprowadzania analizy wymagań i potrzeb klientów, jednakże jak najbardziej możliwym jest także rozwiązanie polegające na wskazaniu czy to w umowie agencyjnej, czy w instrukcjach przekazywanych agentowi, zakresu, kluczowych elementów, wytycznych czy innego typu zaleceń odnośnie sposobu i formy przeprowadzania przez agenta obowiązkowej analizy. Pozostawienie agentowi całkowitej swobody w zakresie spełniania obowiązku wynikającego z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy może narazić zakład ubezpieczeń na ryzyko oferowania klientom nieadekwatnych produktów ubezpieczeniowych, a korzystanie z usług pośrednika ubezpieczeniowego, nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, tak wobec klientów, jak też wobec organu nadzoru.

Ponadto, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wyraźnie wskazuje, że co do zasady nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego (bez względu na jego rodzaj – tj. agent wyłączny czy multi-agent) sprawuje zakład ubezpieczeń. Aby zatem mieć wpływ na sposób przeprowadzania analizy, zakład ubezpieczeń powinien sam stworzyć odpowiedni kwestionariusz/ankietę do zbadania wymagań i potrzeb klienta i przekazać ją agentowi, bądź przynajmniej przekazać agentowi stosowne wytyczne w tym zakresie, a także opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury kontrolne w kontekście spełniania przez agenta tych wytycznych.

wstecz