Artykuły

278033-2021 Szwajcaria-Renens: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 278016-2021 Szwajcaria-Lozanna: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych...
czytaj wiecej
265466-2021 Norwegia-Oslo: Usługi bankowe 265294-2021 Włochy-Rzym: Usługi skarbowe 265283-2021 Rumunia-Bukareszt: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 264571-2021...
czytaj wiecej
252047-2021 Szwajcaria-Lozanna: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych 252040-2021 Szwajcaria-Teufen: Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych...
czytaj wiecej
Od dawna w swojej praktyce obserwujemy, że zamawiający w umowach nadużywali przewagi w konstruowaniu projektów umów. Wnioski o ich zmianę na niewiele się zdawały. Treść umów daleko odbiegała od...
czytaj wiecej
2021/S 094-247421 z dnia 2021 – 05 – 17 – Przygodzice Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2021 roku Termin składania ofert/wniosków: 2021-06-14 2021/S 093-245314 z dnia 2021 – 05 – 14 –...
czytaj wiecej
2021/S 090-233285 z dnia 2021-05-10 – Czarne Zaciągnięcie kredytu długoterminowego Termin składania ofert/wniosków: 2021-06-11 2021/S 090-233271 z dnia 2021-05-10 – Chojnice Udzielenie kredytu...
czytaj wiecej
226717-2021 Szwajcaria-Schwyz: Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 225736-2021 Niderlandy-Enschede: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 225693-2021 Hiszpania-Galicia: Usługi...
czytaj wiecej
2021/S 082-211604 z dnia 2021-04-28 – Libiąż Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Libiąż oraz na spłatę wcześniej...
czytaj wiecej
211964-2021 Włochy-Neapol: Usługi ubezpieczeniowe 211958-2021 Niderlandy-Utrecht: Usługi ubezpieczenia od ognia 211956-2021 Niderlandy-Utrecht: Usługi ubezpieczenia od ognia 211889-2021...
czytaj wiecej
198672-2021 Francja-Paris La Défense: Usługi ubezpieczeniowe 198669-2021 Słowenia-Krško: Usługi ubezpieczeniowe 197892-2021 Belgia-Hasselt: Usługi ubezpieczeniowe 197852-2021 Włochy-Vergato:...
czytaj wiecej
Ponieważ wejście w życie nowego Pzp coraz bliżej, projekty części z tych rozporządzeń zostały już opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji i w chwili obecnej znajdują się w procesie...
czytaj wiecej
Jedną ze zmian, która oddziałuje na większość branż jest obowiązek informacyjny. Ten temat został poruszony w filmie opublikowanym na kanale #BeInObiektywnie: Obowiązek informacyjny dystrybutorów...
czytaj wiecej
Projekt ustawy znacznie rozszerza krąg osób, które zobowiązane będą do składania oświadczeń o stanie majątkowym, przewidując, iż obowiązek taki spoczywać będzie także na osobach biorących udział w...
czytaj wiecej
Część zamawiających (szczególnie mniejsi inwestorzy samorządowi) uznawała, że nazwy podwykonawców w związku z tym, że są wpisywane w treści formularzy ofertowych i JEDZ – stanowią treść oferty i...
czytaj wiecej
Wysokość nowych progów przedstawiamy w formie wygodnej tabeli z porównaniem poprzednich i aktualnych wartości, z podziałem na zamówienia klasyczne i sektorowe:     BYŁO   BĘDZIE  ...
czytaj wiecej
Oczekiwanie podawania nazw podwykonawców jest kolejnym praktycznym problemem wykonawców, budzącym wątpliwości w orzecznictwie KIO. O ile zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego z SIWZ, czy...
czytaj wiecej
. Sąd uznał, że wniosek jest niedopuszczalny, a uzasadniając swoją decyzję odwołał się do art. 198a ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem stronom i uczestnikom postępowania w sprawie zamówienia...
czytaj wiecej
Zgodnie ze zmienionym § 5 ust. 1 pkt 3 w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty zastępstwa prawnego od odwołującego na rzecz...
czytaj wiecej
Wszystko byłoby jasne, gdyby nie fakt, że KIO zinterpretowała nowe przepisy nieco inaczej niż rynek i z małymi wyjątkami, konsekwentnie odrzuca odwołania na zasadność wyboru oferty najkorzystniejszej...
czytaj wiecej
Zamawiający mogą wybierać produkty „z półki”, które już umieszczono w katalogu na określonych warunkach realizacji, albo mogą złożyć zapytanie ofertowe, jeśli jeszcze nikt nie proponuje poszukiwanych...
czytaj wiecej
Co prawda można uzyskać z KRK dwa niezależne dokumenty – jeden odwołujący się do aktualnej podstawy prawnej, a drugi wskazujący na poprzednie brzmienie art. 24 ustawy PZP, ale praktyka pokazuje,...
czytaj wiecej
Najważniejsze zmiany to: a) skrócony okres ważności informacji z banku – będzie ona ważna tylko przez 1 miesiąc (obecnie 3 miesiące), b) zamawiający będą mogli żądać przedstawienia wykazów robót...
czytaj wiecej
Oczywiście rozwiązanie takie miało i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W praktyce okazało się, że z uwagi na zaplanowaną strategię, niektórzy wykonawcy mocno zawyżają ceny swoich ofert, co...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem nowelizacji PZP, JEDZ ma być składane na formularzu. Wzór takiego dokumentu przygotowano już wcześniej. Szczegóły w tym zakresie podaje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) o...
czytaj wiecej
Nowa ustawa PZP odchodzi od zasady jawności w obecnym kształcie. Dopiero po zawarciu umowy w sprawie zamówienia informacje związane z postępowaniem będą mogły być udostępnione każdemu na zasadach...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Do czasu wydania przedmiotowego orzeczenia, kwestie rozliczeń pomiędzy konsorcjantami oraz związanych z tym wymogów w zakresie konieczności ustalenia konieczności naliczenia podatku VAT stanowiły...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spór dotyczył zamówienia udzielonego przez Komisję Europejską, które ma doprowadzić do redukcji pyłów i tlenków azotu w elektrowni cieplnej w Kosowie. Prowadzono je w...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Wysokość nowych progów przedstawiamy w formie wygodnej tabeli z porównaniem poprzednich i aktualnych wartości, z podziałem na zamówienia klasyczne i sektorowe:   BĘDZIE BYŁO ZAMÓWIENIA KLASYCZNE...
czytaj wiecej
Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych – ma na celu poprawę przejrzystości i spójności regulacji, a tym samym zapewnić maksymalną efektywność udzielanych zamówień publicznych, z uwzględnieniem...
czytaj wiecej
W praktyce oznacza to, że jeśli zamawiający planuje udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 100.000.000 zł, to jest zobowiązany przedstawić projekt umowy w sprawie zamówienia...
czytaj wiecej
Narzędzie służy ubieganiu się o udzielanie zamówień o wartości „pozaustawowej”, a więc dla zamawiających sektorowych zamówień nie przekraczających wyrażonej w PLN równowartości 418.000 euro, a dla...
czytaj wiecej