Artykuły

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, co mogłoby stanowić „istotne dostosowanie istniejącego produktu” w rozumieniu przepisu art. 25 IDD regulującego wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnił resort, w statystykach sądowych znaczący odsetek spraw stanowią spory przedsiębiorców, specjalizujących się w najmie pojazdów, z zakładami ubezpieczeń. Z analizy tych powództw wynika, że...
czytaj wiecej
Jak podano we wstępie do publikacji, „Z dotychczasowej praktyki Rzecznika Finansowego wynika bowiem, że pomimo powszechnego charakteru tej instytucji, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej...
czytaj wiecej
Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, już od 2021 r. będzie funkcjonował jeden urząd skarbowy dla największych podatników, posiadających przychody powyżej 50 mld euro. – Od przyszłego roku jeden z nich,...
czytaj wiecej
Czym jest książka kontroli? Nie jest to instytucja nowa, obowiązek jej prowadzenia i okazywania podczas kontroli był przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – akcie prawnym,...
czytaj wiecej
Relacje agent-broker Komisja przyjrzała się też trudnościom występującym w obszarze powiązań brokerów i agentów, które są zakazane na polskim rynku. Jednak w toku prac stwierdzono, że w polskim...
czytaj wiecej
W piśmie RPP zwrócił uwagę, że osoby mające problemy w sferze psychicznej często spotykają się ze społeczną materializacją i ostracyzmem. Zdaniem RPP, jest to widoczne także w branży...
czytaj wiecej
Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system...
czytaj wiecej
23 kwietnia br., podczas 17. posiedzenia KNF, PKO Ubezpieczenia uzyskało zgodę na rozszerzenie swojej działalności ubezpieczeniowej. Na mocy tej decyzji Komisji, PKO Ubezpieczenia może oferować...
czytaj wiecej
Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 342 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, organ nadzoru może przeprowadzać kontrolę działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. W...
czytaj wiecej
Podczas 45. posiedzenia KNF przyjęła założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami...
czytaj wiecej
Zadaniem likwidatorów szkód, wykonujących czynności na rzecz zakładów ubezpieczeń, jest więc zrealizowanie zawartej umowy ubezpieczenia w związku z zaistniałym wypadkiem (zdarzeniem)...
czytaj wiecej
Model funkcjonowania branży elektronicznej zakłada odroczoną płatność producentom za towary. Wierzytelności są zabezpieczane. Jednak dystrybutorzy elektroniki zgłaszają, że w ostatnim czasie zakłady...
czytaj wiecej
W dniu 19 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1...
czytaj wiecej
- Nagroda Fair Play to dla nas wielkie wyróżnienie. Nasza sprzedaż opiera się m.in. na kanale brokerskim, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ta współpraca bazowała na zasadach uczciwości i...
czytaj wiecej
Projekt wprowadza do dwóch ustaw ubezpieczeniowych zmiany umożliwiające polskiemu organowi nadzoru stosowanie skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz...
czytaj wiecej
Projekt stanowi konsekwencję wejścia w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wprowadziła ona zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od...
czytaj wiecej
MF chce dokonać nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia...
czytaj wiecej
Uwagi Urzędu odnoszą się m.in. do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Procedowaną ustawą z dnia 21 lutego br. umożliwia się UFG dokonywanie indywidualnych...
czytaj wiecej
- Zainteresowanie zakupami online stale rośnie i kompetencje cyfrowe Polaków są już standardem. Podążamy za preferencjami klientów w zakresie prostej i szybkiej dostępności naszych ubezpieczeń....
czytaj wiecej
Zatrzymani prowadzili proceder polegający na zakładaniu fikcyjnych spółek. Podmioty te dokonywały zamówień towarów u kontrahentów, a następnie urywały z nimi kontakt bez zapłaty za faktury. W ten...
czytaj wiecej
W petycji czytamy, że jest ona kierowana w imieniu przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej, a w szczególności warsztatów naprawczych, pomocy drogowej i wypożyczalni pojazdów, a także...
czytaj wiecej
Postawione adwokatowi zarzuty obejmują prowadzoną przez niego działalność w latach 2014-2016. Jak stwierdziła prokuratura, mecenas występował w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń. Zasądzone...
czytaj wiecej
Sprawozdania kierowane do RF powinny zawierać następujące dane : liczbę reklamacji wniesionych i załatwionych w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o uznaniu lub nieuwzględnieniu roszczeń...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie przedsiębiorca skierował do oddziału ZUS w Lublinie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i...
czytaj wiecej
Pomimo uzyskania informacji przez red. PB, biura prasowe obu spółek nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. „PKN Orlen szuka różnych możliwości, które mają potencjał biznesowy i przełożą się na...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
UFG podał, że ubezpieczyciele byli wielokrotnie informowani o nieprawidłowościach w sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Przede wszystkim agenci oferowali te produkty osobom...
czytaj wiecej
Ustawa o PPK 19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, mający na celu zwiększenie kapitału na...
czytaj wiecej
Akcjonariusz duńskiego zakładu ubezpieczeń Qudos Insurance A/S - New Nordic Holding – podjął decyzję o zaprzestaniu działalności i likwidacji towarzystwa. W związku z tym Qudos zaprzestał...
czytaj wiecej
Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym związanych z wejściem w życie regulacji prawnych UE w zakresie zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych...
czytaj wiecej
Z tegorocznej edycji badania Moralność Finansowa Polaków wynika, że aż 21% respondentów akceptuje niemoralne zachowania wobec ubezpieczycieli, takie jak zawyżanie poniesionej szkody w celu otrzymania...
czytaj wiecej
Jak podkreślają przedstawiciele Biura RF, przepis ten uderzy w poszkodowanych, którzy sami będą musieli dochodzić swych roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniach sądowych. Ich zdaniem,...
czytaj wiecej
Jak podkreślają autorzy publikacji, część podmiotów, w tym warszawskie metro, zachęca pasażerów do wspinania się po schodach ruchomych. Jest to szansa na rozładowanie tłoku po wyjściu podróżnych z...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektu, zakład ubezpieczeń będzie mógł przetwarzać dane osobowe, w tym dane osobowe objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w przypadku uzasadnionego...
czytaj wiecej
- To przykład udanej współpracy instytucji branży ubezpieczeniowej z Policją. Dzięki nowej funkcjonalności osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia...
czytaj wiecej
Po I czytaniu projektu w dniu 13 września, posłowie zadecydowali o skierowaniu projektu ustawy do Komisji Finansów Publicznych. Ta po jego rozpatrzeniu, wniosła o przyjęcie projektu w całości. Jednak...
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń wiceminister podkreślił, że branża cechuje się stabilnością i perspektywicznością. Przekazał dane dot. aktualnego stanu sektora ubezpieczeń. Wynika z nich, że na koniec I kw....
czytaj wiecej
Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC ciąży na właścicielu pojazdu. Jego spełnienie jest kontrolowane w rejestrze FIVA. Hiszpańskie polisy komunikacyjne obowiązują na terytorium krajów...
czytaj wiecej
KRIR wskazało we wniosku, że instytucja, działająca jako reprezentant Ministerstwa, byłaby organem odwoławczym dla producentów rolnych w razie sporu z zakładem ubezpieczeń co do wysokości przyznanego...
czytaj wiecej
Uwagi KNF Komisja Nadzoru Finansowego poddała pod rozwagę zamieszczenie załącznika stanowiącego wzór informacji przekazywanej do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń dot. danych osoby uprawnionej...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
- Nie wyobrażam sobie dzisiaj produktu inwestycyjnego bez odpowiedniego wsparcia serwisowego z naszej strony. Nasze badania pokazują, że klienci stawiają nam pod tym względem wysokie wymagania. Jasne...
czytaj wiecej
W artykule zawarto wiele nieoczywistych wykluczeń odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń. Wśród nich znalazło się m.in.: wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z...
czytaj wiecej
Akt stanowi realizację przepisu art. 54 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa wprowadza nowy system rejestracji internetowej pośredników ubezpieczeniowych w miejsce dotychczasowego systemu...
czytaj wiecej
W 1997 r. doszło do wypadku, z tytułu którego poszkodowany otrzymał od zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia kwotę odszkodowania w wysokości 28 tys. zł. Suma ta odpowiadała oczekiwaniom...
czytaj wiecej
Z analizy Bankier.pl wynika, że ERGO Hestia i Link4 przy szacowaniu składek na ubezpieczenia komunikacyjne w ogóle nie uwzględniają bezszkodowej jazdy kierowców poza granicami Polski. Pozostałe...
czytaj wiecej
Parlamentarzyści wskazują, że nagminną jest sytuacja, gdzie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC środki są niewystarczające w stosunku do kwoty potrzebnej do prawidłowej naprawy pojazdu. Interpelujący...
czytaj wiecej
W interpelacji nr 23990 skierowanej do prezesa Rady Ministrów posłanka Dorota Rutkowska zwróciła uwagę na trudności producentów rolniczych w związku ze zniszczeniami ich upraw spowodowanymi suszą....
czytaj wiecej
Jak podkreślił Prądzyński w rozmowie z Magdaleną Gryn, kancelarie odszkodowawcze często pełnią rolę profesjonalnych pełnomocników w bardzo trudnych i emocjonalnych sprawach, w których reprezentują...
czytaj wiecej
Jak podał ubezpieczyciel, wzrost wypłat związany jest z wyższym zainteresowaniem klientów produktami ochronnymi. Z danych zakładu ubezpieczeń wynika, że Polacy coraz częściej nabywają produkty...
czytaj wiecej
- Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były poprzedzone rzetelnymi badaniami. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w...
czytaj wiecej
W związku z pojawiającymi się problemami resort finansów aktualnie prowadzi prace nad rozszerzeniem środków nadzorczych KNF nad tego typu działalnością. Czytaj więcej: MF prowadzi prace koncepcyjne...
czytaj wiecej
Wyjaśniając normy prawne dot. działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terenie Polski, MF przypomniał w tym celu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód 19 lat temu uległ wypadkowi. Sprawca szkody poruszał się po drodze pojazdem w złym stanie technicznym, który nie został dopuszczony do ruchu.  W wyniku zdarzenia...
czytaj wiecej
Konieczność wydania rozporządzenia reguluje przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie rozszerza zakres podmiotowy obecnie obowiązującego aktu...
czytaj wiecej
- Brzmienie wprowadzanych przepisów wzbudziło wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą podlegały przepisom o podzielonej płatności. Chodzi w szczególności o wypłacane...
czytaj wiecej
Klienci sopockiego zakładu ubezpieczeń będą mogli dokonać wyboru auta z szerokiej oferty samochodów nowych (Masterlease) i używanych (Master1.pl). Dla osób ze stwierdzoną szkodą całkowitą...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uwagi, MF zawarło, że Fundusz jest organizacją non-profit, spełniającą określone ustawowo zadania i cele publiczne o charakterze gwarancyjnym i ochronnym, a jego działalność jest...
czytaj wiecej
Agenci skarżą się na postanowienia nowego programu „Agent OdNowa”, który został uruchomiony w ubiegłym roku. Zawiera on nowe zasady współpracy towarzystwa ubezpieczeń z agentami, które opierają się...
czytaj wiecej
Przychody z tytułu nowej daniny Wskutek kontroli NIK ustalił, że w 2016 r. dochody uzyskane z tytułu wprowadzenia nowego podatku wyniosły nieco ponad 3,5 mld zł tj. blisko 64 proc. prognozy...
czytaj wiecej
Celem przygotowanego stanowiska jest wezwanie organów nadzoru państw członkowskich UE, aby zapewnili, że wszystkie ryzyka w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń wynikające z wyjścia UK z...
czytaj wiecej
Główne kwestie wymagające określenia to definicje sformułowań takich jak osoby najbliższe, osoba ciężko poszkodowana czy ciężki uszczerbek na zdrowiu. W związku z tymi wątpliwościami powstają różne...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie, wiele zakładów ubezpieczeń odmawia realizacji roszczeń odszkodowawczych, powołując się na prowadzone w sprawie postępowanie karne. „Dziwi to tym bardziej, że w wielu...
czytaj wiecej
W dniu 5 kwietnia 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski złożyli do ministra finansów interpelację w sprawie ograniczenia zaniżania...
czytaj wiecej
Debata pt. ”Deregulacja w czasie regulacji – czas zacząć? Wpływ deregulacji na konkurencyjność” była moderowana przez Grzegorza Kuliszewskiego z IBM Polska. W roli uczestników dyskusji znaleźli się:...
czytaj wiecej
28 marca br. Prezydent RP podpisał: Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie...
czytaj wiecej
Projekt ustawy został przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Określono w nim zasady badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie i osób już pracujących w...
czytaj wiecej
Ekspert wyjaśnił, że w celu ustalenia sprawcy zdarzenia konieczne jest wezwanie policji, jeśli pojawiają się podejrzenia, że drugi kierowca jest pijany lub prowadził pojazd pod wpływem narkotyków...
czytaj wiecej
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku nowej ustawy jednym z zagadnień, które rodzi najwięcej pytań i wątpliwości, jest analiza potrzeb klienta. Stosownie do treści uzasadnienia do dyrektywy IDD,...
czytaj wiecej
- Zobligowanie ubezpieczycieli do publikowania szczegółowych kryteriów systemu zniżek/zwyżek za bezszkodową jazdę wydaje się już zbyt daleko idącą propozycją, która ogranicza swobodę działalności...
czytaj wiecej
Oskarżeni i osoby, wobec których wydano już wyroki, zgłaszali szkody komunikacyjne u różnych ubezpieczycieli. Ponadto, rościli o wypłaty świadczeń z tytułu fikcyjnych bądź upozorowanych stłuczek....
czytaj wiecej
Projektowana ustawa reguluje również kwestię tzw. sprzedaży krzyżowej. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia proponowana jest w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są...
czytaj wiecej
Przepisy regulują powstanie na rynku płatniczym nowej usługi – dostępu do informacji o rachunku. Oznacza to, że instytucje w tym zakłady ubezpieczeń będą mogły korzystać z danych transakcyjnych...
czytaj wiecej
RODO w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje sytuacje, w których powołanie inspektora jest obowiązkowe. Administrator i podmiot przetwarzający...
czytaj wiecej
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia...
czytaj wiecej
– Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani przez nawałnice, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najwięcej spraw zrealizować w jak najkrótszym czasie. Dzięki...
czytaj wiecej
Ośrodki Doradztwa Rolniczego w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim włączyły się w prace dotyczące wstępnego szacowania strat w rolnictwie. Minister Jurgiel...
czytaj wiecej
„W celu poprawnej implementacji dyrektywy Wypłacalność II wskazane byłoby zatem posłużenie się w Projekcie pojęciem przedsiębiorstwa finansowego oraz wprowadzenie do Ustawy definicji przedsiębiorstwa...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji ruchu drogowego wynikało, że mężczyzna przyczynił się do powstania wypadku, jednak w takim samym stopniu winny jest kierowca samochodu. Biegły wykazał...
czytaj wiecej
Mikulska napisała również, że nie można ustawać w wysiłkach, aby nagradzać i promować przyzwoitość i uczciwość. „Potwierdzam wszystkie przyjęte przed dwoma laty zobowiązania ERGO Hestii zawarte w...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
Jak podaje DRB, rodzice poszkodowanej dziewczynki początkowo korzystali z usług innej kancelarii odszkodowawczej. Udało im się uzyskać dla poszkodowanej zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. zł....
czytaj wiecej
„Uczestnik systemu, z którym agent pragnie nawiązać współpracę, zbiera zgodę na udostępnienie danych dla podmiotów, które posiadają historię współpracy z agentem. Na jej podstawie podmioty...
czytaj wiecej
Nowością jest również nałożenie na brokera ubezpieczeniowego obowiązku przedstawienia organowi nadzoru sprawozdania z działalności brokerskiej do celów nadzoru. Sprawozdanie to obejmuje również...
czytaj wiecej
ERGO Hestia wskazuje, iż zestawiając udział w rejestrowanej przez RF liczbie wniosków o interwencję, reklamacji oraz postępowań sądowych, przeciwko ubezpieczycielom majątkowym mającym...
czytaj wiecej
Kancelaria odszkodowawcza, zwróciła uwagę na odpowiedzialność odszkodowawczą właścicieli gospodarstwa rolnego, kształtującą się na zasadzie winy w nadzorze, określoną w art. 431 § 1 Kodeksu...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 16 marca br. przekazała do Ministra Rozwoju i Finansów dwie propozycje dotyczące implementacji nowych regulacji do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel uruchomił również ujednoliconą stronę internetową. Jest ona dostępna od poniedziałku (9 stycznia 2017 r.). Znajdują się na niej opisy usług oferowanych przez poszczególnych...
czytaj wiecej
Jak przypomina PBUK, Liechtenstein jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z tego względu na jego obszarze obowiązują regulacje Unii Europejskiej, także w odniesieniu do ubezpieczeń....
czytaj wiecej
Jak zauważa ekspert, prawie wszyscy ubezpieczyciele, posiadający w swojej ofercie produkty typu unit-linked, zrezygnowali z nich w 2016 r. „Powodem takich decyzji była negatywnie nastawiona do tej...
czytaj wiecej
Podobnie zatem jak dotychczas na krajowym zakładzie ubezpieczeń oraz krajowym zakładzie reasekuracji ciąży obowiązek rozpoczęcia działalności w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
– „Złoty Zderzak” to jedyne w Polsce badanie, w którym warsztaty naprawcze oceniają firmy ubezpieczeniowe. Klient naprawiający swój samochód w warsztacie często wybiera opcję naprawy bezgotówkowej i...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie OC zakupione pół roku przed zakończeniem aktualnej ochrony ubezpieczenia nie różni się od polisy, która zostałaby przedłużona dzień przed zakończeniem aktualnej ochrony. Oznacza to, że...
czytaj wiecej
Komentowany artykuł 162 jest kontynuacją zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którą wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej wymaga zezwolenia organu nadzoru....
czytaj wiecej
Marcin Jaworski, specjalista ds. komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego uważa za niedopuszczalny zapis w OWU, według którego za kraj o zagrożeniu terrorystycznym uważa się każde państwo, przed...
czytaj wiecej
Takie rozwiązanie uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania krajowym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego...
czytaj wiecej
Ustęp 1 przepisu wskazuje dodatkowe informacje jakie powinny być złożone prze podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu...
czytaj wiecej
Sprawę skomentował Marcin Jaworski, rzecznik prasowy w Biurze Rzecznika Finansowego. W rozmowie z PAP potwierdził, że do Biura zgłaszają się poszkodowani, którzy utracili prawo do renty z UFG lub...
czytaj wiecej
Ze względu na katalog zmian, które wymagają zatwierdzenia przez organ nadzoru, Ustawa poszerza regulację art. 304 KSH w zakresie obligatoryjnej treści statutu spółki akcyjnej. Przepis art. 304 § 4...
czytaj wiecej
W Ustawie uregulowane zostały tylko niektóre szczególne kwestie dotyczące działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w formie spółki akcyjnej. Zważywszy na to, zgodnie z wymienionym...
czytaj wiecej
Obowiązek udostępnienia narzędzi ilościowych służących do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych,...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na to, że KNF w decyzji zobowiązującej do wykonania zaleceń określa termin ich wykonania. Nie może on być jednak określony arbitralnie ale powinien uwzględnić zakres i rodzaj...
czytaj wiecej
Organizacje chcą ograniczenia sposobów naprawienia szkody z OC tylko do dokonania naprawy samochodu. Ich zdaniem, powyższy zapis przyczyni się do ograniczenia napraw pojazdów. Także pojawiły się...
czytaj wiecej
Warto podkreślić, że wskazane w pkt. 1) zapewnienie zgodności działalności zakładu z przepisami prawa wykracza poza przepisy Ustawy i obejmuje również przepisy innych aktów prawnych, związane...
czytaj wiecej
Wśród przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mających w tym wypadku zastosowanie warto zwrócić uwagę między innymi na art. 77. ust. 6, zgodnie z którym dowody przeprowadzone w toku...
czytaj wiecej
Tym razem jednak, zakłady ubezpieczeń muszą liczyć się z poważnymi nadużyciami, powstałymi z inicjatywy wynagradzanych przez nich pośredników. Najpoważniejsze z nich obejmuje złożenie fałszywego...
czytaj wiecej
Art. 351. Do kontroli dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład...
czytaj wiecej
W ramach dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) wyróżnić można zarówno dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy...
czytaj wiecej
Warto zwrócić również uwagę na znajdujące się w ust. 3 określenie miejsca, w którym wykonywana jest kontrola, tj.: w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na jedno z kryteriów, tj. zgodności działalności z interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających,...
czytaj wiecej
Powyższe odbywa się w ramach przeglądu i oceny ustanowionych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reaseuracji strategii, procesów i procedur sprawozdawczych. Przepis w ust. 2 wskazuje zakres...
czytaj wiecej
Podkreślić należy, że zgodnie z ust. 4, biorąc pod uwagę rozmiar wykonywanej działalności, organ nadzoru, klasyfikując zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji do zwolnienia od obowiązku...
czytaj wiecej
Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne obejmuje również informacje dotyczące skarg na działalność zakładów ubezpieczeń, przekazywane także Rzecznikowi Finansowemu, który następnie ujawnia je...
czytaj wiecej
W ust. 5 Ustawa przyznaje KNF kompetencje do kierowania żądań w zakresie obowiązków informacyjnych, również wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska...
czytaj wiecej
Analogiczne uprawnienia przysługują organowi nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji mający siedzibę w tym państwie prowadzi...
czytaj wiecej
W ust. 2 ustawa określa zadania realizowane przez KNF w ramach sprawowania nadzoru, które stanowią uszczegółowienie zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze...
czytaj wiecej
Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z chwilą, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna, przy czym § 10 Statutu PIU doprecyzowuje, że...
czytaj wiecej
Należy wskazać, że podobnie jak przepis art. 420 nowej ustawy, także komentowany przepis był przedmiotem burzliwych dyskusji w toku procesu legislacyjnego. Wobec faktu, że projekt Ustawy przewidywał...
czytaj wiecej
W toku procesu legislacyjnego, kwestia obligatoryjności członkostwa w PIU była przedmiotem burzliwych dyskusji. Przepisy dotyczące członkostwa w Izbie były zmieniane dwukrotnie. Przyjęty przez Radę...
czytaj wiecej
Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu, regulacja dotycząca treści dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń nie ma zastosowania w...
czytaj wiecej
Obowiązek potwierdzania zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia wynika z normy ogólnej przepisu art. 809 par. 1 Kodeksu cywilnego. Należy wskazać, iż przepis...
czytaj wiecej
Drugi etap wychodzi poza terytorium Polski i obejmuje już udział organu nadzoru państwa macierzystego. Polski organ nadzoru jest zobligowany poinformować odpowiedni organ nadzorczy państwa...
czytaj wiecej
Uprawnienie to wynika wprost z przepisu art. 154 ust. 2 Dyrektywy Solvency II, który wskazuje, że przyjmujące państwo członkowskie wymaga jedynie od za­kładu ubezpieczeń, który zamierza...
czytaj wiecej
Choć kwestia ta nie jest wskazana w przedmiotowym przepisie, a wynika wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 97 ust. 2 w zw. z ust. 1), warto wskazać, iż zagraniczny zakład...
czytaj wiecej
Przepis nakłada na zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych...
czytaj wiecej
Regulacja dotycząca momentu, od którego notyfikujący się zagraniczny zakład ubezpieczeń może rozpocząć działalność w Polsce stanowi uzupełnienie regulacji znajdujących się w uprzednio obowiązującej...
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej
Dyrektywa Wypłacalność II w rozdziale IV tytułu I („Zasady dotyczące prowadzenia działalności”) w sekcji 2 zawiera regulacje dotyczące systemu zarządzania. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu...
czytaj wiecej
Przepis art. 30 ustawy na pierwszy rzut oka zdaje się nie budzić poważniejszych wątpliwości. Jednakże problem powstaje z chwilą, gdy zestawimy jego treść z postanowieniami ustawy o rozpatrywaniu...
czytaj wiecej
Pomijając szereg wątpliwości, jakie rodzi ten punkt, począwszy od tego, czy oferta do takich klientów w ogóle nie może być adresowana (co byłoby o tyle dziwne, że dopiera ankieta wykaże z jaką osobą...
czytaj wiecej
Jak się okazuje wiele emocji wzbudza kwestia wypłacania przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu udziału w zysku wypracowanym w ramach umowy ubezpieczenia, w kontekście art. 18 nowej ustawy...
czytaj wiecej
Oprócz tego ubezpieczyciele będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji umów outsourcingu zawierającej co najmniej: 1) dane identyfikujące przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy powierzające...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Akty Prawne

W interpelacji odwołano się do strat poniesionych przez rolników wskutek ulew, jakie wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce kilka miesięcy temu. Producenci rolni, jak informuje autor interpelacji,...
czytaj wiecej
Zgodnie z Rozporządzeniem, krajowy zakład ubezpieczeń ustala co kwartał zaliczkę na poczet kosztów Rzecznika w wysokości stanowiącej iloczyn sumy składek przypisanych brutto zebranych w kwartale...
czytaj wiecej
Ponadto, w opinii, której sporządzenia wymaga przepis art. 290 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, biegły rewident powinien stwierdzić, czy badane sprawozdanie o...
czytaj wiecej
Składki te oblicza się na podstawie przypisu składki brutto w roku poprzedzającym rok, w którym jednorazowa składka początkowa ma zostać uiszczona albo przypisu składki brutto w roku poprzedzającym...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od zakładu ubezpieczeń kwoty 10 tys. zł zadośćuczynienia, w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych powódki poprzez nieuprawnione...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się zapłaty 150 tys. zł tytułem przewidzianego w umowie ubezpieczenia na życie świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. W styczniu 2016 r. jej...
czytaj wiecej
SN udzielił odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1275/18): „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, udzielającego gminie ochrony w zakresie OC, wystąpił właściciel uszkodzonego pojazdu. Na auto powoda, zaparkowane w miejscu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenia AC nowo zakupionego pojazdu. Mężczyzna domagał się wypłaty kwoty 224,1 tys. zł z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko powiatowi wystąpił kolarz szosowy. Powód uległ wypadkowi podczas treningu na drodze powiatowej. Mężczyzna, zjeżdżając z pochyłej części drogi, chciał...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia podróży w pełnym wariancie. Ubezpieczenie obejmowało m.in. koszty leczenia....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – cesjonariusz – wystąpił z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń. Podnosił w nim, że dotychczas wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie za uszkodzenie samochodu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana. Powódka wpadła do dziury przy studzience kanalizacyjnej. Winą za zdarzenie obarczyła Zarząd Dróg, Zieleni...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o zapłatę 100 tys. zł zadośćuczynienia z tytułu straty ojca wskutek zdarzenia komunikacyjnego. Powód został osierocony, gdy...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy wprowadzającej podatek bankowy, kwotę wolną od podatku „oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego...
czytaj wiecej
14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił zakład ubezpieczeń poszkodowanej, której auto zostało uszkodzone na parkingu. Powód domagał się od sprawcy zdarzenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany w wypadku motocyklista. Powód wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego doznał licznych obrażeń ortopedycznych oraz urazu psychicznego. Trwały...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana wskutek czynu niedozwolonego klienta pozwanej spółki. Powódka nie zgadzała się z wysokością...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym polisę  posiadał sprawca zdarzenia komunikacyjnego, wystąpiło przedsiębiorstwo, z którym poszkodowany zawarł...
czytaj wiecej
Umowę ubezpieczenia w imieniu powoda podpisał jego syn. Bezpośrednio przed podpisaniem, agent zapewnił klienta o uwzględnieniu w umowie wszystkich wcześniej zgłaszanych żądań co do zakresu...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń uznało, że powód przyczynił się w 30% do szkody i wypłaciło pozwanemu 24,5 tys. zł. Sąd Okręgowy orzekł, że adekwatnym dla powoda zadośćuczynieniem będzie kwota...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
Sąd Rejowy wskazał, iż spór koncentrował się wokół zagadnienia, czy pozwany był uprawniony do odmowy wypłacenia powodowi odszkodowania z tytułu łączącej strony umowy ubezpieczenia i zaistnienia...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przyjął powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz powódki od zakładu ubezpieczeń kwotę 40,6 tys. zł odszkodowania. SR uznał, iż każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w części. Wskazał, że odpowiedzialność pozwanego nie była okolicznością sporną między stronami, natomiast spółka kwestionowała wysokość dochodzonych...
czytaj wiecej
Powódka nie mogła pogodzić się z tragiczną śmiercią swojej najmłodszej córki, była oszołomiona i odrętwiała, ciągle płakała, czuła ból, żal. W związku z krytycznym zdarzeniem pojawiła się u niej...
czytaj wiecej
Spółka odmówiła wypłaty świadczenia, twierdząc, że wbrew Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia pojazd posiadał tylko jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer) oraz dowód rejestracyjny został...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódki – żona i małoletnia córka śmiertelnie potrąconego mężczyzny – domagały się od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał sprawca zdarzenia, wypłaty...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń kwestionował swoją odpowiedzialność, przede wszystkim z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów z uwagi na wyrządzenie szkody umyślnie przez ubezpieczoną, co w...
czytaj wiecej
Mężczyznę z pozwanym towarzystwem łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu osobowego, który został mu skradziony w czasie pobytu powoda na wakacjach. Powiadomił on organy ścigania i zgłosił...
czytaj wiecej
Powódka twierdziła, że treść powyższego postanowienia jest sprzeczna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż przepis art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że polisa nie zawęża zakresu ubezpieczenia tylko do oznaczenia ilości punktów sprzedaży z wyłączeniem siedziby spółki bowiem ustala zakres ubezpieczenia na teren działalności, z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła ubezpieczona, która żądała zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rozwiązaniem przez nią umowy ubezpieczenia z...
czytaj wiecej
W wyniku dokonanych ustaleń odszkodowanie za spalony budynek zostało wyliczone na kwotę 66 tys.  zł na zasadzie proporcji z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia budynku 300 tys. zł oraz wartości...
czytaj wiecej
Dyrektor Urzędu Skarbowego nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że w omawianej sprawie świadczenia wykonywane przez spółkę nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz wykonanie...
czytaj wiecej
Wyrokiem z dnia 16 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy powództwo oddalił. Ustalił, że powód był ładowaczem w firmie zajmującej się wywozem nieczystości stałych. W dniu 6 maja 1999 r. o godz. 730 nastąpiło...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Opracowanie i publikacja dokumentu stanowią realizację obowiązków nadzorczych, nałożonych na KNF ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nakłada ona na KNF m. in. obowiaązek...
czytaj wiecej
Po pierwsze KNF wyjaśnia, że umowy ubezpieczenia OC zawarte lub wznowione przed 24 marca 2020 r., tj. datą wydania przez duński organ nadzoru finansowego zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
Czy ankieta została już rozesłana do towarzystw ubezpieczeń? Tak, 10 grudnia 2019 r. ankieta została przekazana do 19 zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów...
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń działu I odnotowano wzrost przypisu składki brutto. Na koniec marca 2019 r. wyniósł on 5.234 mln zł, tj. o 439 mln zł (7,7 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy spadek...
czytaj wiecej
W zakresie polityki dywidendowej prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji KNF zaleca, aby dywidendę przekazały jedynie podmioty spełniające wszystkie wymienione kryteria, tj.: I....
czytaj wiecej
W spotkaniu udział wzięli nowi członkowie, powołani do Komisji na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych nr 1 i nr 2, wskazał, że ich niedozwolony charakter przejawia się w tym, iż konsument nie jest informowany ani o wysokości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że osią sporu w postępowaniu była interpretacja przesłanki przyczynienia się do choroby zdiagnozowanej lub leczonej...
czytaj wiecej
Indywidualne Konta Emerytalne Na koniec I połowy 2018 r. IKE posiadało 960,6 tys. osób, tj. ok. 5,8% pracujących. W sumie na rachunkach zgromadzone było 8,2 mld zł, jest to wartość o 9,6% wyższa...
czytaj wiecej
W dniu 16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie) odbędzie się seminarium dedykowane przedstawicielom zakładów ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale II ubezpieczeń na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 2.528,8 mln zł, co oznacza spadek o ponad 89 mln zł z porównaniu...
czytaj wiecej
Postępowanie UOKiK przeciwko kancelarii zostało wszczęte w kwietniu 2017 r. Wątpliwości Urzędu wzbudziły klauzule, jakie zamieszczała spółka w kontraktach z klientami. Sporne klauzule dotyczyły:...
czytaj wiecej
KNF wskazuje, że właściwa organizacja zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji powinna zapewniać efektywne i pełne wypełnianie funkcji zgodności. Zdaniem Komisji, powinno być to przede wszystkim...
czytaj wiecej
Podmioty rynku ubezpieczeniowego Na koniec 2017 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń – 27 w dziale I i 33 w dziale II oraz...
czytaj wiecej
Kontrole działalności zakładów ubezpieczeń W 2017 r. KNF przeprowadziła kontrole w 23 zakładach ubezpieczeń (11 podmiotach z działu I i 12 podmiotach z działu II). Kontrole były przeprowadzane m.in....
czytaj wiecej
Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, w liście wprowadzającym do sprawozdania, podał, że istotną zmianą zapoczątkowaną w ubiegłym roku jest podjęcie aktywności w obszarze FinTech. Podmioty...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na stanowisko Prezesa Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. Również, KNF stwierdziła brak...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, na koniec I półrocza 2017 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń – 27 zakładów ubezpieczeń działu I i...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeń na życie Zakłady ubezpieczeń na życie w I poł. 2017 r. uzyskały 12.209 mln zł przypisu składki brutto, o 289 mln zł więcej niż rok temu. Wypłata odszkodowań i świadczeń kosztowała...
czytaj wiecej
W dziale I wzrost wyniku technicznego nastąpił jedynie w gr. 5 ubezpieczeń na życie, gdzie kwartał zakończył się z wynikiem 0,45 mld zł, tj. o 0,1 mld zł lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczeń działu II wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kw. 2017 r. wyniosły 4,78 mld zł. Jest to wynik o 0,4 mld zł (9%) wyższy od uzyskanego po I kw. 2016 r. Największy wzrost...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, w 2017 roku należy spodziewać się w szczególności wzrostu znaczenia ubezpieczeń ze składką regularną, długoterminowych produktów oszczędnościowych (dodatkowe oszczędzanie na...
czytaj wiecej
W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła również wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. W minionym roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły poszkodowanym 36,7 mld zł, podczas gdy rok...
czytaj wiecej
Z raportu KNF wynika, iż główną pozycję pasywów zakładów ubezpieczeń stanowią rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych...
czytaj wiecej
Odszkodowania i świadczenia wypłacone zakładów ubezpieczeń na życie Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 10,58%. Wyniosła ona 9,16 mld zł – nieco ponad połowę łącznych świadczeń brutto...
czytaj wiecej
W rekomendacji 21.1., KNF wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien, w przypadku naruszenia terminów wypłaty zadośćuczynienia, na żądanie poszkodowanego, wypłacić należne odsetki od dnia, w którym to...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
.KNF dość szczegółowo wskazuje również na kryteria i informacje, jakie powinny zostać przekazane poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń w przypadku miarkowania przez zakład wysokości...
czytaj wiecej
Jeżeli chodzi o obowiązek zawarcia w ramach procedur wzoru umowy z dostawcą, to jej obowiązkowa treść została w precyzyjny sposób określona w rekomendacji 7.7, zgodnie z którą umowa z dostawcą usług...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej
Ponadto, informacja przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego powinna zawierać harmonogram oraz opis stosownych działań korygujących lub zapobiegawczych podjętych przez ten zakład w celu usunięcia...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę, która stanowi świadczenie ubezpieczającego, oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z powyższego wynika...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej
W rekomendacji 16.4. KNF przypomina, iż przed nabyciem produktu klientowi powinny być wskazane w zrozumiały sposób oraz w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku - jeśli klientowi zapewniono...
czytaj wiecej
Punkt 12.1 Rekomendacji nakazuje, aby składka należna zakładowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, była ustalona po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i powinna – przy uwzględnieniu...
czytaj wiecej
Dalej, w ocenie KNF, system zarządzania produktem powinien być systematycznie, tj. nie rzadziej niż raz do roku, monitorowany przez zarząd zakładu ubezpieczeń. W przypadku istotnych zmian w...
czytaj wiecej
Warto też wskazać w tym miejscu na pojęcie wady systemowej, którą jest wada, powodująca istotne naruszenie interesów klientów, w tym poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do...
czytaj wiecej
W ocenie KNF, efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu...
czytaj wiecej
System kontroli wewnętrznej powinien też zapewnić, aby informacja o zidentyfikowanych ryzykach w zakresie badania adekwatności produktu była w odpowiednim czasie przekazywana zarządowi zakładu...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytania prawne o następującej treści: 1. Czy w świetle art. 34 ust. 1 w zw. z art. 36 ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,...
czytaj wiecej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem MF, CBR będzie miał formę systemu teleinformatycznego, w którym będą przetwarzane dane z tzw. instytucji zobowiązanych – czyli wszystkich instytucji, które udostępniają produkty i...
czytaj wiecej
Oddział Prudential w Polsce prowadzi działalność w dziale I, grupach 1, 2, 3, 4 oraz 7 zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez brytyjski organ nadzoru. Dyrektorem Oddziału w Polsce jest...
czytaj wiecej
Grupa oferuje produkty dopasowane do potrzeb polskiego rynku. Są one dostępne przez kanał bancassurance, w Eurobanku, detalicznym banku Grupy Société Générale w Polsce. Société Générale Insurance...
czytaj wiecej
Strukturę organizacyjną oddziału Lloyd's w Polsce tworzą Lloyd's Polska Sp. z o. o., jako generalny przedstawiciel Lloyd's w Polsce oraz sieć tzw. coverholderów. Lloyd's Polska, reprezentując zarówno...
czytaj wiecej
Prévoir specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Zakres działalności obejmuje: ochronę finansową, emeryturę, oszczędzanie oraz zdrowie. Oddział w Polsce prowadzi działalność w...
czytaj wiecej
Propozycje Medicover Försäkrings dostępne są w postaci pakietów ubezpieczeniowych oraz na zasadzie jednorazowej płatności za usługę. Oferuje m.in. szeroki wybór pakietów medycznych dla klientów...
czytaj wiecej
Tomasz Koniecki od czerwca 2013 r. jest związany z Grupą LUX MED i pełni funkcję Menadżera Zarządzającego Oddziału LMG Försäkrings AB w Polsce.  „Ubezpieczenia są kolejnym elementem bogatej...
czytaj wiecej
KUPEG prowadzi działalność w dziale II, grupach: 13, 14, 15 zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez czeski organ nadzoru. Oferuje pełną ochronę od ryzyka handlowego i politycznego, pokrycie...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel posiada własną, rozbudowaną sieć assistance, która gwarantuje komfortowy i bezpieczny przebieg podróży i wyjazdu turystycznego, niezależnie od miejsca na świecie. ERV...
czytaj wiecej
Polska była pierwszym krajem regionu, w którym Coface zdecydował się uruchomić działalność ubezpieczeniową. Od roku 2003 rozpoczął się nowy etap w rozwoju Coface w Polsce. „Wspierani przez silną...
czytaj wiecej
Atradius Credit Insurance N.V. Oddział w Polsce dostarcza usługi ubezpieczenia należności oraz windykację będąc wsparciem dla lokalnego i międzynarodowego biznesu. Polska jest ważnym partnerem w...
czytaj wiecej
Open Life współpracuje z partnerami: bankami, multiagencjami oraz innymi instytucjami finansowymi w zakresie oferowania zarówno produktów tradycyjnych, jak i unikatowych ubezpieczeń...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

IWS zanalizował 922 spraw dot. wystąpienia szkody wskutek zdarzenia komunikacyjnego. Nieco ponad 66% z nich dotyczyło roszczeń poszkodowanych do zakładu ubezpieczeń o wypłatę zadośćuczynienia. Jak...
czytaj wiecej
W sumie w I kw. 2019 r. podmioty zagraniczne z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC ppm. zebrały blisko 97 mln zł składki, podczas gdy polskie podmioty uzyskały 3.639 mln zł. Podmioty prowadzące...
czytaj wiecej
Poniżej przedstawiamy zwycięzców poszczególnych kategorii: OC: You Can Drive OC + NNW: Link4/You Can Drive OC + AC: Link4 OC + AC + NNW: Aviva W porównaniu do wyników za poprzedni miesiąc...
czytaj wiecej
RF w Aneksie zwrócił uwagę na dwa problemy pojawiające się na rynku ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Po pierwsze, wskazał, że sklepy zastępują znane do tej pory klientom umowy ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W II kw. br. przychody zakładów ubezpieczeń na życie z tytułu składek wnoszonych na produkty ochronno-inwestycyjne wyniosły 2 mld zł. Jest to najniższa kwota odnotowana od 2010 r. Do tej pory średni...
czytaj wiecej
Z danych zawartych w raporcie „Global IFRS Insurance Survey 2018” wynika, że aż 90% towarzystw ubezpieczeń wyraża przekonanie, że zdąży z wdrożeniem nowego standardu przed jego wejściem w życie, 45%...
czytaj wiecej
Warto odnotować, że w przypadku ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń przypis składki uległ zmniejszeniu prawie o połowę (48%). Zdaniem UFG, wyraźny spadek składki...
czytaj wiecej
– Cykle życia produktów czy technologii skróciły się tak istotnie, że wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga od korporacji coraz bardziej elastycznego podejścia do projektów, stąd zarządzanie zmianą...
czytaj wiecej
"Na niską ocenę poziomu uczciwości transakcji ubezpieczeniowych składają się zapewne szeroko nagłaśniane historie osób, którym firmy ubezpieczeniowe nie chciały zrekompensować poniesionych strat,...
czytaj wiecej
Prawie 5 tys. wniosków (38%) dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczeni skarżyli głównie odmowy wypłat świadczeń, opieszałość procesu likwidacji szkód czy utrudnienia w dostępie do akt...
czytaj wiecej
Dane, opublikowane w corocznych raporcie federacji, pokazują, że pomimo niesprzyjającego środowiska gospodarczego, branża ubezpieczeniowa w Europie wypłaciła o 1,6% więcej świadczeń i odszkodowań niż...
czytaj wiecej
- Towarzystwa takie jak PZU, Warta czy Ergo Hestia mają stały portfel klientów, którzy często nawet nie podejmują próby porównania ofert i trzymają się swoich agentów - wyjaśnia Bartłomiej...
czytaj wiecej
Badanie zrealizowano za pomocą dwóch metod: badania eksperckiego oraz mystery calls/emails. Ofertę ubezpieczycieli oceniano ze względu na 4 wyznaczniki: wysokość składki, zakres ochrony, sposób...
czytaj wiecej
W przeciągu dwóch lat liczba zawartych polis autocasco wzrosła o blisko 500 tys. W 2015 r. w Polsce ważnych było 5 553 tys. ubezpieczeń gr. 3. W tym czasie przypis składki brutto nieznacznie...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej
Pierwszą pozycję w rankingu 500 największych firm po raz kolejny zajął PKN Orlen, pomimo gorszych wyników za 2015 r. W zestawieniu instytucji w sektorze bankowym na najwyższej pozycji już po raz...
czytaj wiecej

IDD

Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do ostatniej wersji projektu rozporządzenia ws. egzaminu dla OWCA i pracowników ZU. O projekcie pisaliśmy na portalu beinsured.pl w...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy, w rejestrze pojawi się nowy podmiot. Obok agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych wpisowi do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Dla przypomnienia podaję, że zgodnie z art. 8 ust.1 UoDU, przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy sprzedaż ubezpieczeń jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń za pośrednictwem agenta, racjonalne i pro-klienckie wydaje się rozwiązanie, w którym tylko jeden z tych podmiotów...
czytaj wiecej