Artykuły

RF stwierdził, że sporna klauzula powinna zostać uznana za abuzywną. Rzecznik wskazał w oświadczeniu, że rozpatrywany zapis jest niejasny, niejednoznaczny i nieczytelny. Zdaniem Rzecznika, nie...
czytaj wiecej
Warto też pamiętać,  ze zgodnie z ust. 2 przytoczonego artykułu w przypadku ubezpieczenia zawieranego na cudzy rachunek obowiązek dołączenia skorowidza spoczywa na zakładzie ubezpieczeń, jednak...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Informacje wskazujące, które postanowienia wzorca umowy określają: przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na operatora telekomunikacyjnego karę finansową w wysokości przekraczającej 4,5 mln zł. Prezes UOKiK nabrał wątpliwości...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – operator telekomunikacyjny – wniósł powództwo przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powód nie zgodził się z decyzją Prezesa UOKiK, w...
czytaj wiecej
Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że biuro podróży stosowało postanowienia tożsame z postanowieniami uznanymi za niedozwolone w...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał powództwo za nieuzasadnione. Wskazał, że w myśl ogólnych zasad prawa cywilnego (art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego) dłużnik zobowiązany jest do wykonania niewadliwie zaciągniętego...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę, stwierdził, że kwestią sporną jest to, czy wskazana kwota, stanowiąca sumę składek na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez pozwanego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, iż powodom przysługuje odszkodowanie. Sąd Apelacyjny natomiast, uwzględnił apelację pozwanego ubezpieczyciela, uznając ją za uzasadnioną w części. Ustalił, że okolicznością...
czytaj wiecej
Zdaniem prokurenta spółki i jej prezesa, auto było należycie zabezpieczone. Natomiast, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, podnosząc, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9b OWU o treści:...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych nr 1 i nr 2, wskazał, że ich niedozwolony charakter przejawia się w tym, iż konsument nie jest informowany ani o wysokości...
czytaj wiecej
W lipcu 2017 r. UOKiK wszczął postępowanie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów wskutek skarg klientów. Postępowanie Urzędu zakończyło się nałożeniem na spółkę kary finansowej za 3 praktyki...
czytaj wiecej
Klienci, którzy w okresie od 28 marca 2015 r. do 1 października 2016 r. przystępowali do umowy o kartę kredytową lub debetową, automatycznie nabywali usługę „Pakiet bezpieczeństwa”. Polegała ona na...
czytaj wiecej
W październiku 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. praktyk stosowanych przez instytucję wskutek sygnałów otrzymywanych od konsumentów. Kredytobiorcy żądali od banku usunięcia...
czytaj wiecej
Dla przykładu, Bank Pekao określa kursy walut na podstawie „rynkowych kursów kupna i sprzedaży”, bez poinformowania gdzie konsument może je znaleźć. Z kolei PKO BP przyznaje sobie prawo do...
czytaj wiecej
KNF przypomina, że przepis art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje na potrzebę zamieszczania ww. dokumentów od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu...
czytaj wiecej
„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy w związku ze stosowaniem we wzorcach umów wykorzystywanych przez Banki...
czytaj wiecej
SO wskazał, że konsument nie musi objąć zakresem ubezpieczenia innych zdarzeń dodatkowych, gdyż są to odrębne produkty oferowane przez pozwanego. Konsument może zawrzeć umowę ubezpieczeniową...
czytaj wiecej
UKNF w swoim stanowisku odwołał się do ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Art. 6 ust. 1. tej ustawy wskazuje, że praktykę rynkową uznaje się za...
czytaj wiecej