Artykuły

Pytana o tabelaryzację wypłat zadośćuczynień odpowiedziała, że PIU zależy na wprowadzeniu regulacji prawnej. Jej zadaniem powinno to polegać na wskazywaniu należnej kwoty zadośćuczynienia za ból i...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W omawianej sprawie TSUE rozstrzygnął spór istniejący między pośrednikiem ubezpieczeniowym a słowacką firmą ubezpieczeniową ERGO Poist’ovňa, która zażądała od pośrednika zwrotu wypłaconej mu...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że w niniejszej sprawie przyczyna wypowiedzenia, wskazana przez pozwanego pracodawcę w wypowiedzeniu jest niekonkretna, a więc narusza art. 30 § 4 Kodeksu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu składki, spełnione zostało w...
czytaj wiecej
Powyższe – zdaniem Sądu - oznacza, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś,...
czytaj wiecej
Ponadto, pierwsze z wskazanych postanowień narusza art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 807 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem...
czytaj wiecej
O takim, abuzywnym charakterze tego postanowienia, zdaniem SA, dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądy słusznie wskazał ubezpieczyciel, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje podobny...
czytaj wiecej
Tym samym w tym zakresie postanowienie jest sprzeczne z zasadą przyporządkowania składki czasowi odpowiedzialności i narusza zasadę, wyrażoną w art. 385 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą...
czytaj wiecej