Artykuły

W zależności od sytuacji, w której doszło do wypadku poszkodowany otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Najważniejsze kwestie brane pod uwagę to okoliczności, w których doszło do wypadku....
czytaj wiecej
Założycielem stowarzyszenia jest Lucjan Pilśniak, którego przedsiębiorstwo 8 lat temu zostało doszczętnie zniszczone w pożarze, a on sam wciąż domaga się od swego ubezpieczyciela wypłaty kwoty...
czytaj wiecej
KRIR wskazało we wniosku, że instytucja, działająca jako reprezentant Ministerstwa, byłaby organem odwoławczym dla producentów rolnych w razie sporu z zakładem ubezpieczeń co do wysokości przyznanego...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia na podróżowanie oferowane przez Novasurance to sposób na gromadzenie oszczędności, które w przyszłości będą mogły być przeznaczone przez przyszłych emerytów na zakup wycieczek...
czytaj wiecej
Jak podał ubezpieczyciel, wzrost wypłat związany jest z wyższym zainteresowaniem klientów produktami ochronnymi. Z danych zakładu ubezpieczeń wynika, że Polacy coraz częściej nabywają produkty...
czytaj wiecej
Ewidencja PPK Jak zakłada nowa wersja projektu ustawy, w ewidencji będą mogły być umieszczone zakłady ubezpieczeń na życie spełniające następujące warunki:   co najmniej 3-letnie...
czytaj wiecej
Przypis składki i wypłaty świadczeń W zakresie składki spółka majątkowa zebrała 230,5 mln zł wobec kwoty 220,7 mln zł zgromadzonej rok wcześniej. W życiówce przypis uplasował się na poziomie 199,29...
czytaj wiecej
Open Life przygotował nowy produkt „Plan Pełnej Ochrony”. Jest to kompleksowe ubezpieczenie na życie ze składką regularną, opłacaną w miesięcznych lub rocznych ratach. Okres ochrony może obejmować...
czytaj wiecej
– Już jedna może pozbawić zniżki, na którą kierowca pracował przez dwa lata. I podwyższyć jego składkę nawet o 100 proc. Jeszcze większe podwyżki dotyczą kierowców, którzy mają na...
czytaj wiecej
Ekspert radzi, aby w przypadku zniszczeń spowodowanych przepięciami, uzyskać od serwisu naprawczego zaświadczenie o przyczynie danego uszkodzenia. W dokumencie powinna znaleźć się także informacja o...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia Joanna Diomin, ekspert Centrum Odszkodowań DRB, w trakcie likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanemu zdecydowanie za mało. – Nie zgodził się on z rażąco zaniżonym...
czytaj wiecej
Klienci, którzy skorzystali z ubezpieczenia za pośrednictwem banku, w TU Europa lub PZU, mogą liczyć na bezpośrednią wypłatę odszkodowania. Ponadto, bank zapewnia, że osoby, które ubezpieczyły...
czytaj wiecej
– Zdecydowanie uprościliśmy procedury likwidacyjne tak, aby każdy z naszych klientów mógł jak najszybciej przywrócić swój dobytek oraz nieruchomości do stanu sprzed szkody. To pozwala nam na...
czytaj wiecej
Ośrodki Doradztwa Rolniczego w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim włączyły się w prace dotyczące wstępnego szacowania strat w rolnictwie. Minister Jurgiel...
czytaj wiecej
Jak wskazywała w trakcie posiedzenia senator Lidia Staroń, przedstawiciel wnioskodawcy, proponowane zmiany obejmą jedynie garstkę osób, którym zaprzestano wypłacać świadczenia z powodu wyczerpania...
czytaj wiecej
– Nie szacowaliśmy, jakie oszczędności w wypłatach odszkodowań z OC mogą dać zmiany w doliczaniu VAT. Wydaje się jednak, że mogą to być znaczące kwoty, które mogą pomóc...
czytaj wiecej
Jak podaje DRB, rodzice poszkodowanej dziewczynki początkowo korzystali z usług innej kancelarii odszkodowawczej. Udało im się uzyskać dla poszkodowanej zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. zł....
czytaj wiecej
Propozycją RF jest stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Taki rejestr mógłby funkcjonować np. w oparciu bazę danych ubezpieczeniowych budowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
W odpowiedzi Nowak przypomniał, że Komisja wezwała zakłady ubezpieczeń do podniesienia składek ubezpieczenia OC. W listach, jakie wysłała do ubezpieczycieli ponad rok temu, zachęciła do zmiany taryfy...
czytaj wiecej
Uchwały umożliwiają dochodzenie swoich roszczeń bezpośrednio u właściciela portu lotniczego, poprzez zawarcie ugody lub na drodze sądowej. Wysokość rekompensat jest ustalana na podstawie opinii...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za kradzież lub utratę gotówki, czeków, dokumentów niezbędnych do wejścia na pokład, w tym paszportu. Ubezpieczenie pokrywa koszty...
czytaj wiecej

Orzeczenia

14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany w wypadku motocyklista. Powód wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego doznał licznych obrażeń ortopedycznych oraz urazu psychicznego. Trwały...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Powód nie zgodził się z decyzją ubezpieczyciela. Wykazywał, że stosownie do zapisów umowy, nieszczęśliwy wypadek jest zdarzeniem gwałtownym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, wywołany...
czytaj wiecej
Powód skierował do komisu pismo, w którym odstąpił od umowy sprzedaży komisowej i zażądał zwrotu poniesionych kosztów. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że odstąpienie jest bezzasadne. Po sporządzeniu...
czytaj wiecej
Kancelaria odszkodowawcza stała na stanowisku, że kwoty te są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, na mocy którego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Z właścicielką pojazdu skontaktowali się policjanci, którzy przekazali kobiecie dane sprawcy kolizji. Ta udała się do ubezpieczyciela domagając się odszkodowania za zniszczone auto i wynajem pojazdu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Podczas posiedzenia KNF zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”. Spółka została ukarana za opóźnienia w wypłacie w ustawowym...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę finansowa w wysokości 900 tys. zł. Sankcję zastosowano wskutek stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na TUiR WARTA SA w wysokości 600 tysięcy...
czytaj wiecej
W zakresie polityki zakładów ubezpieczeń KNF zaleca, aby wypłaty dywidendy dokonywały tylko te podmioty, które spełniają wszystkie wymienione kryteria, tj.: otrzymały w ramach ostatniego procesu BION...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeń na życie Zakłady ubezpieczeń na życie w I poł. 2017 r. uzyskały 12.209 mln zł przypisu składki brutto, o 289 mln zł więcej niż rok temu. Wypłata odszkodowań i świadczeń kosztowała...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczeń działu II wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kw. 2017 r. wyniosły 4,78 mld zł. Jest to wynik o 0,4 mld zł (9%) wyższy od uzyskanego po I kw. 2016 r. Największy wzrost...
czytaj wiecej
W rekomendacji 21.1., KNF wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien, w przypadku naruszenia terminów wypłaty zadośćuczynienia, na żądanie poszkodowanego, wypłacić należne odsetki od dnia, w którym to...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd uznał, iż zaskarżonemu postanowieniu można postawić podstawowy zarzut braku jasności i precyzyjności, gdyż konsument w dniu zawierania umowy niejednokrotnie może nie mieć nawet...
czytaj wiecej
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu składki, spełnione zostało w...
czytaj wiecej
SO zwrócił jednak uwagę, że kwestionowana klauzula nie posługuje się analogicznym do ustawowego sformułowaniem „wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie" lecz niejasnym sformułowaniem...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś,...
czytaj wiecej
O takim, abuzywnym charakterze tego postanowienia, zdaniem SA, dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel nie może uzależniać ochrony ubezpieczeniowej i spełnienia ciążących na nim obowiązków z zawartej z konsumentami umowy od działania innych ubezpieczycieli czy też firm wypłacających...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż nieporozumieniem jest powoływanie się pozwanego na art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego – przepis ten dotyczy sytuacji, gdy konkretne postanowienie nie...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Jak podaje PBUK, w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby szkód likwidowanych w ramach ubezpieczeń granicznych, a także wartości wypłacanych odszkodowań. W 2014 r. liczba zdarzeń zgłoszonych do...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
Aż 50% aktywów UFK zgromadziły 3 podmioty: Aviva TUnŻ, Open Life TU Życie i PZU Życie. Natomiast największy odpływ środków odnotowały STU na Życie ERGO Hestia, Aegon TUnŻ i Open Life TU Życie. Jak...
czytaj wiecej
W 2016 r. wzrost składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze...
czytaj wiecej
Rynek komunikacyjny Składka z ubezpieczeń OC ppm wyniosła ponad 11,6 mld zł (wzrost o 39,1 proc.) Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 8 mld zł (wzrost o 14,3 proc.) Składka...
czytaj wiecej
Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto w dziale I wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Udział w rynku 5 największych zakładów...
czytaj wiecej
Dane, opublikowane w corocznych raporcie federacji, pokazują, że pomimo niesprzyjającego środowiska gospodarczego, branża ubezpieczeniowa w Europie wypłaciła o 1,6% więcej świadczeń i odszkodowań niż...
czytaj wiecej