Artykuły

W artykule zawarto wiele nieoczywistych wykluczeń odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń. Wśród nich znalazło się m.in.: wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
- W przypadku braku własnej historii bezszkodowej bądź jej utraty, można się zastanowić nad skorzystaniem z tej posiadanej przez inną osobę na zasadzie współwłasności. To znaczy, że...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenia AC nowo zakupionego pojazdu. Mężczyzna domagał się wypłaty kwoty 224,1 tys. zł z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia podróży w pełnym wariancie. Ubezpieczenie obejmowało m.in. koszty leczenia....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiły powódki – osoby najbliższe motocyklisty zmarłego wskutek wypadku drogowego. Domagały się one zasądzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty w...
czytaj wiecej
Ubezpieczony zginął w wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło wskutek najechania na głębokie koleiny w nawierzchni drogi w trakcie manewru zmiany pasa ruchu. Ubezpieczony stracił panowanie nad...
czytaj wiecej
Uchwała SN stanowi odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozpoznawał on sprawę z powództwa poszkodowanej, która doznała upadku na śliskim, pokrytym lodem chodniku przed sklepem. Właściciel...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w oparciu o przedmiotową klauzulę pozwane towarzystwo wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane kradzieżą...
czytaj wiecej
O nierzetelnych praktykach ubezpieczyciela poinformował Rzecznik Finansowych, do którego spływały skargi konsumentów, którzy posiadali w PZU Życie ubezpieczenie na życie w formie umowy indywidualnej...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd uznał, iż zaskarżonemu postanowieniu można postawić podstawowy zarzut braku jasności i precyzyjności, gdyż konsument w dniu zawierania umowy niejednokrotnie może nie mieć nawet...
czytaj wiecej
Sąd przyznał, że zakres wyłączenia powinien być tak skonstruowany, aby umożliwić ubezpieczonemu uzyskanie odszkodowania, o ile z okoliczności sprawy wynika, że szkoda i tak by powstała bez względu na...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż nieporozumieniem jest powoływanie się pozwanego na art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego – przepis ten dotyczy sytuacji, gdy konkretne postanowienie nie...
czytaj wiecej
Słusznie podniosła powódka, że nałożenie na ubezpieczającego choćby obowiązku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego może okazać się niewykonalne z całkowicie obiektywnych przyczyn (np....
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów - Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad...
czytaj wiecej