Artykuły

- Z początkiem roku do sprzedaży u naszych partnerów na rynku multiagencji trafiło nowe ubezpieczenie inwestycyjne, „Multiopcja”. To kontynuacja zmiany strategii biznesowej naszego TU, która zakłada...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia zwrot części lub całości wpłaconych składek po zakończeniu obowiązywania umowy, jeśli w jej trakcie ubezpieczony nie zgłosił żadnego roszczenia o wypłatę świadczenia. Pełny (100%)...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
Zagadnienia prawne Uchwała SN została podjęta w odpowiedzi na wniosek skierowany do SN przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Skierował on do SN następujące zagadnienia prawne: 1. Czy skuteczne jest...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że postanowienia umowne rażąco naruszają interesy powoda, ponieważ nakładają na niego, przy odstąpieniu od umowy obowiązek zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego. Wskazana kwota...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII AGa 1406/18) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "Do obliczenia wartości polisy oraz...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych nr 1 i nr 2, wskazał, że ich niedozwolony charakter przejawia się w tym, iż konsument nie jest informowany ani o wysokości...
czytaj wiecej
W wydanym istotnym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też...
czytaj wiecej