Artykuły

Od 18 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł na osobę zarządzającą,...
czytaj wiecej
Rzecznik Praw Obywatelski już po raz drugi zainterweniował w kwestii propozycji likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego. W liście z dnia 30 września 2020 r. apelował do Prezesa RM o rozważenie...
czytaj wiecej
Unijne rozporządzenie kładzie naciska na ochronę konsumentów korzystających z „coraz bardziej różnorodnych i skomplikowanych produktów, w tym produktów finansowych(czego przykładem były m.in.:...
czytaj wiecej
Projektowa ustawa określa:  zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów;  zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...
czytaj wiecej
W interpelacji poruszony został pomysł likwidacji Rzecznika Finansowego i przeniesienia jego obowiązków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z pracownikami. Budzi on obawy u autora...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy przekazał  informację o wzroście skarg klientów na wysokie opłaty pobierane przez banki za przygotowanie dokumentów, które często są wykorzystywane do wytoczenia powództwa. W...
czytaj wiecej
„Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery...
czytaj wiecej
Obowiązek nowelizacji ustawy powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, która dokonała rewizji rozporządzenia 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za...
czytaj wiecej
Kontrolerzy NIK zbadali, czy podmioty odpowiedzialne za ochronę konsumentów rzetelnie wypełniały obowiązki przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku ubezpieczeniowym. Na przykład, czy na czas...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, Golecki podkreślił potrzebę wzmocnienia komunikacji i wymiany informacji między instytucjami działającymi na rzecz ochrony konsumentów, w tym rzecznikami konsumentów oraz KNF i...
czytaj wiecej
– Od 1 stycznia 2020 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł spojrzeć na problem zatorów płatniczych, czyli problem niepłacenia małym i średnim przedsiębiorcom za...
czytaj wiecej
Ukarane spółki nie zgadzały się ze stanowiskiem prezesa UOKiK i skierowały sprawę do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. SOKiK uchylił decyzję urzędu. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, który...
czytaj wiecej
Teraz o wszczęciu procedury zmierzającej do nałożenia kary na jeden z podmiotów rynku finansowego zaangażowanych w sprzedaż obligacji Getback poinformował Rzecznik Finansowy. Z przedstawionego...
czytaj wiecej
Wspomniana ustawa zmienia strukturę KNF - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego staje się państwową osobą prawną, a Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje rolę organu Urzędu. Celem zmian jest uzyskanie...
czytaj wiecej
Skargi klientów zaczęły napływać do ANG Spółdzielni pod koniec listopada tego roku. Pożyczkobiorcy wskazywali w nich na narzucony przez „Kredyt Mrówka” obowiązek zakupu ubezpieczenia. Jak informowano...
czytaj wiecej
MF chce utworzenia przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Funduszu Edukacji Finansowej dla posiadaczy obligacji. Ze środków mogliby skorzystać inwestorzy, którzy nabyli produkty wskutek...
czytaj wiecej
Wniosek w tej sprawie wpłynął do Urzędu w dniu 4 lipca br. Zgodnie z jego treścią, VIG zakupi 100% akcji w kapitale zakładowym Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od Gothaer Versicherungsbank VVaG....
czytaj wiecej
Na początku sierpnia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, z których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Większość uczestników posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2018 r. podkreślała, że problemem na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi pozostają umowy zawarte przed 2013 r. lub nieaktywne,...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa reguluje również kwestię tzw. sprzedaży krzyżowej. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia proponowana jest w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są...
czytaj wiecej
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, wskazał, że polski projekt w wielu miejscach nakłada szersze obowiązki niż te wprost wynikające z zapisów dyrektywy. Jak podkreślił, w wielu miejscach dyrektywa...
czytaj wiecej
Mimo to MS przypomniało, że w obrocie prawno-gospodarczym nie jest wykluczone funkcjonowanie powyższych produktów jako substytutów dla funduszy inwestycyjnych czy usług z zakresu zarządzania aktywami...
czytaj wiecej
Pytana o rodzaj skarg klientów na zakłady ubezpieczeń, wskazała, że wciąż najwięcej z nich dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, chociaż ich odsetek spada na przestrzeni kilkunastu lat. Natomiast...
czytaj wiecej
Związek zauważa, że art. 9 projektu ustawy nakłada na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek uzyskania od poszukującego ochrony ubezpieczeniowej informacji, aby na ich podstawie określić wymagania i...
czytaj wiecej
W ramach konsultacji publicznych i międzyresortowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponował wprowadzenie całkowitego zakazu wypłacania prowizji pośrednikom ubezpieczeniowym. Zdaniem...
czytaj wiecej
Bank Millenium w swoim oświadczeniu podniósł, iż nie podziela opinii Prezesa UOKiK, ponieważ w ocenie Banku, nie uwzględnia ona poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków w...
czytaj wiecej
Jak podano, w dniu 25 stycznia 2017 r. do Urzędu wpłynął wniosek dot. koncentracji polegającej na przejęciu przez PZU SA kontroli nad Bankiem Pekao S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz...
czytaj wiecej
UOKiK w piśmie skierowanym do MF odnosi się do czterech głównych kwestii: trwałego nośnika, odesłania do ustawy o prawach konsumenta, pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz ograniczenia...
czytaj wiecej
Przedstawiciele organizacji, zrzeszającej podmioty działające w branży motoryzacyjnej, w tym autoryzowane i nieautoryzowane stacje obsługi oraz producentów części i komponentów do pojazdów,...
czytaj wiecej
W dniu 14 grudnia 2016 r. Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego odbył posiedzenie w sprawie „drastycznej podwyżki kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych OC”. W...
czytaj wiecej
Krytyce poddano natomiast m.in. zastosowanie specjalnych warunków rezygnacji z polis w przypadku osób, które zawarły umowę w wieku powyżej 61 lat. Zawarte porozumienia przewidują dla seniorów...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskutek propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z zakładami ubezpieczeń w celu poszerzenia porozumień w sprawie zniesienie opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w sierpniu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z propozycją ostatecznego rozwiązania tzw. problemu polisolokat. Podkreślała wówczas, że zakłady...
czytaj wiecej
Wcześniej, na posiedzeniu komisji finansów publicznych, Prezes UOKiK, Marek Niechciał rekomendował, aby problemy posiadaczy tzw. polisolokat rozwiązać poprzez rozszerzenie ugód zawartych w 2015 i...
czytaj wiecej
Natomiast twórcy projektu ustawy mieli na celu, przede wszystkim, dostarczenie konsumentom taniego i efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami, oferujących zarówno towary jak i...
czytaj wiecej
Na razie koncern zgodził się na wypłatę odszkodowań konsumentom ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sprzedano znacznie mniej pojazdów niż na rynku europejskim. Pomimo, zaangażowania wielu organizacji...
czytaj wiecej
Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy money.pl wynika, że oszuści, udający pracowników kancelarii odszkodowawczych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub zakładów ubezpieczeń, dzwonią do...
czytaj wiecej
Niestety, zapowiedzi polityków o dalszym doregulowywaniu rynku ubezpieczeniowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń na życie z UFK, zdają się wskazywać, że to jeszcze nie koniec dyskusji o...
czytaj wiecej
Decyzje tymczasowe Prezes UOKiK na skutek nowelizacji uzyska uprawnienie do wydawania w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów decyzji zobowiązujących...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakład ubezpieczeń na życie nadużywał swojej pozycji dominującej na polskim rynku pracowniczych ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie w 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na bank karę finansową w wysokości 1,3 mln zł. Prezes uznał, że ukarany podmiot naruszył postanowienia ustawy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka T-Mobile zaskarżyła decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której nałożył na podmiot karę 123 mln zł za opóźnienie rozpoczęcia kontroli urzędników...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakład ubezpieczeń na życie nadużywał swojej pozycji dominującej na polskim rynku pracowniczych ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W sierpniu 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję przeciwko Open Finance S.A. Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów przy zawieraniu umów...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na operatora telekomunikacyjnego karę finansową w wysokości przekraczającej 4,5 mln zł. Prezes UOKiK nabrał wątpliwości...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – operator telekomunikacyjny – wniósł powództwo przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powód nie zgodził się z decyzją Prezesa UOKiK, w...
czytaj wiecej
W 2014 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (nr RKT-30/2014), w której uznał praktyki Idea Bank SA. za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem Urzędu, bank podczas prezentacji produktów grupowego...
czytaj wiecej
W opinii Sądu klauzula dot. prawa organizatora do odwołania imprezy turystycznej bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez klientów jest sprzeczna z przepisami prawa. Jak wskazał SO, ustawa o...
czytaj wiecej
Prezes Urzędu nałożył karę pieniężną na oba podmioty za zawarcie porozumienia, które ograniczało konkurencję na rynku sprzedaży grupowych ubezpieczeń NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach...
czytaj wiecej
Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że biuro podróży stosowało postanowienia tożsame z postanowieniami uznanymi za niedozwolone w...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Prezes UOKiK postawił zarzuty dot. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Wątpliwości Urzędu dotyczą praktyki ubezpieczyciela związanej z...
czytaj wiecej
Jak ustalił UOKiK w toku postępowania, mBank nakładał na klientów, którzy rezygnowali z kontunuowania kredytu odnawialnego, opłatę stanowiącą procent ustalonego w umowie maksymalnego limitu...
czytaj wiecej
- Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów uderzy w konsumentów, powodując jednocześnie szereg ryzyk o charakterze makroekonomicznym. Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu...
czytaj wiecej
- Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, którym objęliśmy 10 instytucji finansowych. Zweryfikujemy ich umowy i regulaminy pod kątem występowania w nich ewentualnych klauzul niedozwolonych. Domy...
czytaj wiecej
Ukarany Damian Żukiewicz na swojej stronie internetowej i kanale Youtube publikował materiały i nagrania, w których namawiał odbiorców do rejestrowania się na portalu FutureNet, platformie Future...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK nałożył na Open Life karę ponad 20 mln zł. Sankcja została nałożona w wyniku postępowania wszczętego przez Urząd po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Po przeanalizowaniu umów...
czytaj wiecej
Jak ustalił UOKiK, Bank Handlowy i Bank Pocztowy negatywnie rozpatrują wnioski konsumentów o zwrot części kosztów w sytuacji spłaty zobowiązania przed terminem. - W efekcie naszych działań większość...
czytaj wiecej
W ramach kontroli Inspekcja Handlowa sprawdziła 158 przedsiębiorców. Brak ważnego ubezpieczenia stwierdzono u 8 przedsiębiorców: 4 pośredników nieruchomości, 2 rzeczoznawców majątkowych i 2 zarządców...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK uznał, że stosowane przez bank klauzule modyfikacyjne stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto Prezes Urzędu stwierdził, że doszło do jednostronnej zmiany umów o kredyt...
czytaj wiecej
- Zachęcam do korzystania z ustawowych wakacji kredytowych, które zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. Możliwość zawieszenia spłaty...
czytaj wiecej
Sporne postanowienia przyznają bankom możliwość dowolnego kształtowania kursów walutowych, w wyniku czego kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości swoich rat. Zdaniem Prezesa UOKiK są...
czytaj wiecej
- Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK wydał trzy decyzje dotyczące BNP Paribas, Millennium, Santander Bank Polska. Zakwestionował w nich postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, określające zasady ustalania...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. akt XVII AmC 20099/13) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "Wszelka korespondencja wysyłana przez...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK w wydanym stanowisku zawarł, że instytucje pożyczkowe i banki powinny przy wyliczeniu zwrotu klientom kosztów kredytu konsumenckiego w razie jego wcześniejszej spłaty stosować metodę...
czytaj wiecej
Zostały zakończone postępowania UOKiK wobec trzech instytucji: Banku Pocztowego i firm pożyczkowych: Vivus Finance, Zaplo. Urząd ustalił, że podmioty te wbrew przepisom art. 49 ustawy o kredycie...
czytaj wiecej
Z informacji posiadanych przez UOKiK wynika, że konsument przekazuje pieniądze wystawcy weksli. Wystawca z tych pieniędzy udziela pożyczek przedsiębiorcom, których zabezpieczeniem są posiadane przez...
czytaj wiecej
UOKiK w postępowaniu zakwestionował postanowienia dotyczące ustalania kursów walut, na podstawie których szacowane są kwoty poszczególnych rat kredytu. GNB za podstawę do ustalania swoich kursów...
czytaj wiecej
- W toku postępowania potwierdziliśmy, że abonenci nie mogli w pełni korzystać z pakietu, ponieważ ponosili nieuzasadnione opłaty. Wiele osób zawierając umowę było przekonanych, że będą mogli...
czytaj wiecej
W kwestii wysokości nałożonych kar rekordowy okazał się rok 2019 r., gdy Prezes UOKiK wydał decyzje o nałożeniu sankcji w łącznej kwocie 558 mln zł. Drugie miejsce uzyskały działania zakończone...
czytaj wiecej
Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studia...
czytaj wiecej
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest kolejnym organem ochrony konsumentów w Europie, który wydał decyzję w tej sprawie. Volkswagen manipulował wskaźnikami emisji spalin - wprowadzał...
czytaj wiecej
- Kiedy w 2016 r. po raz drugi zostałem prezesem UOKiK, jednym z moich pierwszych pomysłów był program dla sygnalistów. Uruchomiliśmy numer telefonu i adres mejlowy, pod którymi można było anonimowo...
czytaj wiecej
- Prosiliśmy spółkę o dokumenty i dane dotyczące umów zawartych z Gazpromem. Interesują nas informacje o paliwach gazowych, w szczególności umów przesyłu, dystrybucji, sprzedaży, dostaw czy...
czytaj wiecej
Zdaniem urzędu, istotne warunki umów na czas oznaczony, przy których istnieje możliwość zadłużenia się konsumentów mogą zostać zmienione tylko i wyłącznie na skutek dobrowolnego porozumienia banku i...
czytaj wiecej
Ukarana firma Arstele zajmuje się organizacją akcji marketingowych. Takie usługi wykonywała m.in. dla spółki VGET POLSKA, ukaranej już wcześniej przez UOKiK za nieuczciwe praktyki podczas pokazów...
czytaj wiecej
W liście Prezes UOKiK wyjaśnił, że spółki w przekazie komunikacyjnym powinny przede wszystkim prezentować podstawową cenę usługi, a przy zawieraniu umowy powinny także informować konsumentów, że...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce udzielającej kredytów konsumenckich. W wyniku postępowania ustalono, że podmiot nie zwraca konsumentem proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej w...
czytaj wiecej
Tomasz Chróstny karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć...
czytaj wiecej
Działania UOKiK miały związek z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w którym urząd sprawdza, czy pomiędzy polskimi spółkami koncernu Dell Technologies a ich partnerami handlowymi nie doszło do...
czytaj wiecej
Jak stwierdził UOKiK, Polkomtel uruchamiał nowym abonamentom dodatkowo płatne usługi. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne. Następnie operator pobierał za nie opłaty, chyba, że klient...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziła praktyka informowania klientów o zmianach cenników i regulaminów banku. Zgodnie z przepisami, informacje te powinny być przekazywane w formie tzw. trwałego nośnika....
czytaj wiecej
UOKiK wszczął postępowanie wskutek skarg klientów, którzy narzekali na niechciane telefony z zaproszeniami na pokazy naczyń do gotowania marki. W toku postępowania Urząd ustalił, że spółka zlecała...
czytaj wiecej
W 2014 r. UOKiK wydał decyzję nr RKT-30/2014 nakładająca na Idea Bank S.A. karę w wysokości ponad 4 mln zł. Urząd uznał, że podmiot wprowadzał konsumentów w błąd przy informowaniu o możliwości...
czytaj wiecej
Ferratum Finanse świadczyła usługi pożyczkowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Swoją ofertę przedstawiała głównie na internetowych portalach ogłoszeniowych. UOKiK w...
czytaj wiecej
Provident Pierwszy z opisywanych wyroków dotyczy decyzji Prezesa UOKiK z grudnia 2013 r., w której urząd uznał, że Provident Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Spółka podawała w umowie...
czytaj wiecej
Klienci kierowali do UOKiK skargi na praktyki DNB Banku Polska. Dotyczyły one podwyższania przez instytucję marż kredytów hipotecznych objętych promocją oraz opłaty za konto w pakiecie Personale....
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją UOKiK, Fundusz będzie zasilany ze składek wnoszonych od każdej wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy, dokonanej przez nabywcę mieszkania. Przy czym w projekcie nowelizacji...
czytaj wiecej
„Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru. Obecnie to prezes Urzędu może w...
czytaj wiecej
Po pierwsze, podkreślono, że w tego typu sprawach klienci instytucji finansowych mogą uzyskać pomoc u Rzecznika Finansowego, do którego w ubiegłym roku wpłynęło od obligatariuszy ponad 300 próśb o...
czytaj wiecej
Koncentracja obejmie połączenie austriackich spółek: UNIQA Ventures GmbH, Elevator Ventures Beteiligungs GmbH, Speedinvest GmbH oraz Speedinvest Founder Holding GmbH & Co KG. Nowo utworzone joint...
czytaj wiecej
Zmiana składu KNF jest wynikiem wejścia w życie, z dniem 15 grudnia 2018 r., art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad...
czytaj wiecej
Z komunikatu wynika, że w ostatnich latach UOKiK wydał 23 decyzje w tego typu sprawach. Łączna wartość kar nałożonych na zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 57 mln zł. W 5 postępowaniach wydano...
czytaj wiecej
W październiku Generali CEE Holding B.V. zawarło umowę z niemiecką Grupą Union Asset Management Holding AG w sprawie przejęcia 100% udziałów w polskiej spółce Union Investment TFI S.A. Czytaj więcej:...
czytaj wiecej
UOKiK sprawdzał, czy banki: ING, GETIN NOBLE i PKO BP zgodnie z przepisami przekazywały klientom informacje o zmianach warunków umów na tzw. trwałym nośniku informacji. W toku postępowania Prezes...
czytaj wiecej
O nierzetelnych praktykach ubezpieczyciela poinformował Rzecznik Finansowych, do którego spływały skargi konsumentów, którzy posiadali w PZU Życie ubezpieczenie na życie w formie umowy indywidualnej...
czytaj wiecej
Największy bank w Polsce zdecydował się na dystrybucję dokumentów w formie trwałego nośnika przy użyciu technologii blockchain. Pierwsza taka wysyłka miała miejsce we wrześniu tego roku, gdy bank w...
czytaj wiecej
- Problemy, które obserwujemy na rynku produktów inwestycyjnych, pokazują, że winę za naruszanie interesów konsumentów ponoszą m.in. nierzetelni sprzedawcy. Dlatego zmiany w prawie powinny nie...
czytaj wiecej
Postępowanie UOKiK przeciwko kancelarii zostało wszczęte w kwietniu 2017 r. Wątpliwości Urzędu wzbudziły klauzule, jakie zamieszczała spółka w kontraktach z klientami. Sporne klauzule dotyczyły:...
czytaj wiecej
– Zaświadczenia są potrzebne konsumentom, aby mogli toczyć z bankami spory sądowe o np. zwrot nienależnych opłat. Wysokie koszty są jednak barierą. W jednym przypadku policzyliśmy, że za historię...
czytaj wiecej
W lipcu 2017 r. UOKiK wszczął postępowanie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów wskutek skarg klientów. Postępowanie Urzędu zakończyło się nałożeniem na spółkę kary finansowej za 3 praktyki...
czytaj wiecej
– Uznaliśmy, że bank nie może pogarszać sytuacji konsumenta. Jeżeli instytucja finansowa wprowadza lub zwiększa opłatę za prowadzenie konta powiązanego np. z umową kredytu, musi umożliwić...
czytaj wiecej
Geneza i przebieg badań UOKiK Urząd rozpoczął badanie rynku w 2016 r. wskutek interwencji parlamentarzystów. Mimo, że już wtedy Prezes wskazywał na czynniki ekonomiczne jako główny powód zmian...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK wystąpił do instytucji finansowych – banków, firm pożyczkowych i SKÓK-ów - z zapytaniem o koszty windykacji, które muszą ponosić konsumenci, np. za wysłanie upomnienia czy wizytę...
czytaj wiecej
Praktyki banków w zakresie udzielania kredytów hipotecznych były w ostatnim czasie przedmiotem analizy Urzędu. Ocenie poddano głównie politykę informacyjną banków o tego typu produktach w latach...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziły praktyki instytucji występujące przy telefonicznym zawieraniu z konsumentami umów przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Kwestionowane praktyki...
czytaj wiecej
Jak wynika z wniosku, przejęcie nastąpi w wyniku nabycia oraz objęcia przez spółkę InterRisk około 56,83% udziałów w kapitale zakładowym TUW „TUW”. Sprawa jest obecnie w toku.
czytaj wiecej
Celem badania była prezentacja funkcjonowania rynku FI z uwzględnieniem zagadnień z obszaru ochrony konsumentów – uczestników tego rynku. Okres badania obejmował lata 2012-2015. Z analizy...
czytaj wiecej
Ukarana Kancelaria Prawna Proculus pośredniczyła w pożyczaniu pieniędzy. Ofertę kierowała głównie do osób, które nie miały zdolności kredytowej, ale potrzebowały pieniędzy na spłatę wcześniejszych...
czytaj wiecej
- Klauzule w umowach EGF Council są niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Są sprzeczne też z dobrymi obyczajami. Przykładowo klient, czytając umowę, nie wiedział, ile będzie go kosztowało...
czytaj wiecej
Klienci, którzy w okresie od 28 marca 2015 r. do 1 października 2016 r. przystępowali do umowy o kartę kredytową lub debetową, automatycznie nabywali usługę „Pakiet bezpieczeństwa”. Polegała ona na...
czytaj wiecej
Postępowania kontrolne zostały podjęte wskutek skarg napływających do urzędu od konsumentów, którzy ponosili koszty pomimo, że w danym okresie rozliczeniowym dokonywali płatności kartą w wymaganej...
czytaj wiecej
W październiku 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. praktyk stosowanych przez instytucję wskutek sygnałów otrzymywanych od konsumentów. Kredytobiorcy żądali od banku usunięcia...
czytaj wiecej
- Ustawa deweloperska z 2011 r. znacznie poprawiła sytuację nabywców mieszkań. Nie rozwiązała jednak wszystkich problemów – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Po kilku latach widzimy, co jeszcze...
czytaj wiecej
Jak podano w publikacji prasowej, przez rok Punkt Kontaktowy przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił ponad 800 informacji w zakresie postępowań polubownych. Zgłaszane spory...
czytaj wiecej
4 Life Direct Prezes UOKiK w grudniu 2014 r. uznał, że spółka 4 Life Direct naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości Urzędu budził sposób informowania o ubezpieczeniu na życie „Moi...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – ubezpieczony, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK, dokonał rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania. W związku z tym zakład...
czytaj wiecej
Dla przykładu, Bank Pekao określa kursy walut na podstawie „rynkowych kursów kupna i sprzedaży”, bez poinformowania gdzie konsument może je znaleźć. Z kolei PKO BP przyznaje sobie prawo do...
czytaj wiecej
Allianz odwołał się od decyzji Urzędu, podnosząc, że praktyka polegająca na odmowie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego poszkodowanym będącymi osobami fizycznymi miała charakter generalny, a...
czytaj wiecej
Spółka nie zgadzała się z decyzją prezesa UOKiK. Sprawa trafiła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2015 r. uchylił decyzję Urzędu. Apelację od wyroku złożył prezes. W 2016 r. sąd II...
czytaj wiecej
Powódka złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego oraz skierowała do Prezesa UOKiK wniosek o przedstawienie Sądowi Najwyższemu istotnego poglądu o uznanie za niedozwoloną klauzulę, zgodnie z którą...
czytaj wiecej
- Materiały marketingowe powinny być dostosowane do nośnika, na którym są prezentowane. Wymagane prawem informacje powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, zrozumiały i dobrze widoczny. Na...
czytaj wiecej
- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy...
czytaj wiecej
- Faworyzowanie własnych produktów przez spółki, które posiadają silną pozycję na rynkach związanych ze sprzedażą elektroniczną, to sprawy którymi zajmują się organy antymonopolowe na całym świecie....
czytaj wiecej
W wydanym istotnym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też...
czytaj wiecej
W temacie kwestii rozszerzonej skuteczności wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych, która budziła liczne kontrowersje zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych, powodując...
czytaj wiecej
W zakresie pierwszej propozycji, Prezes Krajowej SKOK wyraził pogląd, zgodnie z którym przyszła ustawa powinna gwarantować kasom możliwość świadczenia usług dystrybucji ubezpieczeń w pełnym zakresie....
czytaj wiecej
„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy w związku ze stosowaniem we wzorcach umów wykorzystywanych przez Banki...
czytaj wiecej
Celem programu jest zwiększenie wykrywalności zmów cenowych, poprzez pozyskiwanie informacji od anonimowych osób, które mają wiedzę na temat niedozwolonych porozumień (czytaj więcej: Sygnaliści...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Prezesa UOKiK, są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie np. w oparciu o „średni kurs walutowy na...
czytaj wiecej
- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie - powiedział PAP Marek Niechciał. Chociaż dodał, że istnieją czynniki, które uzasadniają decyzje zakładów ubezpieczeń dot. podwyżek stawek ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Konsument zwrócił się do Prezesa UOKiK z prośbą o wydanie istotnego poglądu. We wniosku zawarł pytanie, czy w ocenie Urzędu strona internetowa i konto użytkownika mogą być uznane za trwały nośnik....
czytaj wiecej
Zgodnie z opracowanym przez Urząd dokumentem, przedsiębiorca ma obowiązek wykazania, że przesłanki pozwalające zakwalifikować określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa są spełnione. We...
czytaj wiecej
Od 2007 r. w Polsce istnieje liberalizacja rynku energii elektrycznej. W związku z powyższym od tej daty powstało ok. 460 podmiotów zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Do jednych z nich...
czytaj wiecej
Jak podaje UOKiK, wątpliwości Urzędu wzbudziły trzy przetargi. Przedmiotem zamówień publicznych był hosting i kolokacja serwerów – usługa ta polega na wstawieniu własnego serwera do serwerowni...
czytaj wiecej
Wnioski do Urzędu skierowali konsumenci. Kwestionując w nich postanowienia dotyczące indeksacji kwoty i rat kredytu. Prezes UOKiK podzielił stanowisko klientów banku i uznał wszystkie wskazane przez...
czytaj wiecej
Wnioski do UOKiK skierowali konsumenci. Urząd podzielił stanowisko klientów banku i uznał wszystkie wskazane przez nich postanowienia za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami. Zdaniem UOKiK,...
czytaj wiecej
Pośrednik kredytowy informuje klientów, że ta osoba pełni funkcję osoby uwiarygodniającej, wspomagającej gwarant, żyrant. Jednocześnie zapewnia ich, że po pewnym czasie zobowiązanie zostanie...
czytaj wiecej
UOKiK w 194 przypadkach zgodził się na koncentracje, a dwa razy zielone światło zostało uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorców określonych warunków. W 2016 r. Urząd w 10 sprawach wydał...
czytaj wiecej
UOKiK podzielił stanowisko konsumentów. Zdaniem Urzędu zakwestionowane klauzule: pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość zatrzymanej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy, obciążają...
czytaj wiecej
Urząd uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. „Nie informują one kredytobiorców, jakie są...
czytaj wiecej
Banki nie informują również skutecznie swoich klientów, że przesłali informacje o zmianie warunków umowy przez e-bank. Jak wskazuje UOKiK, konsument nie ma obowiązku na bieżąco śledzić informacji...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w tej sprawie w związku z napływającymi do Urzędu skargami od rzeczników konsumentów i konsumentów korzystających z usług Orange Polska....
czytaj wiecej
„Postanowienia dotyczące waloryzacji kredytu są nieprecyzyjne i odwołują się do kursów walut ustalanych jednostronnie przez Bank. mBank nie określił jednocześnie w sposób jednoznaczny, czym...
czytaj wiecej
Zakwestionowane przez klienta Banku klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają następującą treść: „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu...
czytaj wiecej
„Zdaniem urzędu postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Ta...
czytaj wiecej
Postępowanie przeciwko Raiffeisen Bank Polska zostało wszczęte pod koniec października 2015 roku i obejmowało także umowy zawierane przez konsumentów z Polbankiem. Dotyczyło ono praktyki banku, który...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na stawiane zarzuty, Availo podniosło, że skarga KIRP „nie jest sprawą konsumencką i leży poza kompetencjami Prezesa UOKiK”. Jak wynika z komunikatu, w oparciu o ten argument Prezes...
czytaj wiecej
„Zdaniem UOKiK, wskazane przez powodów klauzule są niedozwolone, ponieważ doprowadzają do sytuacji, w której bank może jednostronnie ustalać wysokość opłat. BPH informuje w umowie, że dolicza własną...
czytaj wiecej
Urząd wyraził w istotnym poglądzie, że sporne postanowienia są niedozwolone. Stawiają one konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Zdaniem UOKiK, ta nierównowaga stron wpływa na wysokość...
czytaj wiecej
- W niektórych przypadkach, szczególnie ciężkich naruszeń antymonopolowych, nie możemy stosować miękkich wezwań. Konieczne są decyzje administracyjne, ponieważ one porządkują rynek. W przypadku...
czytaj wiecej
W sierpniu 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Zarzucono przedsiębiorcy, że pobiera od konsumentów dodatkowe płatności w związku ze świadczeniem usług „Granie na...
czytaj wiecej
- W trakcie postępowania przeanalizujemy zasady zbierania i przekazywania danych użytkowników. Sprawdzimy również czy wzorce umów mogą w inny sposób naruszać prawa konsumentów – mówi Prezes UOKiK...
czytaj wiecej
Urząd zamierza dostosować skalę pomocy dla kredytobiorców w zależności od kursu franka, po jakim zaciągnęli oni kredyt. - To będzie znacznie sprawiedliwsze, niż rozwiązanie ustawowe – tłumaczył...
czytaj wiecej
W okresie od 19 do 21 grudnia br. do kolejnych indywidualnych porozumień z Prezesem UOKiK przystąpili: Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 969/15) uchylił wyrok SOKiK w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji. Jak...
czytaj wiecej
Szacuje się, że te porozumienia będą dotyczyć ok. 1,4 mln umów ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym. Marek Niechciał pomysł rozszerzenia porozumień w sprawie obniżki opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Z tego powodu podwyżki tłumaczy się czynnikami ekonomicznymi. - Te czynniki ekonomiczne to próba przywrócenia rentowności składki wpłacanej przez kierowców do poziomu wypłacanych odszkodowań -...
czytaj wiecej
– Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim brak ważnych dla klientów informacji np. o ich prawach, obowiązkach i o tym, kto jest rzeczywistym beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego...
czytaj wiecej
UOKiK zarzucił przedsiębiorcy również wprowadzanie konsumentów w błąd co do okresu trwania gwarancji na niektóre produkty oferowane w sklepie internetowym. Przy wyświetlaniu produktu w sklepie...
czytaj wiecej
Koncentracja ma polegać na przejęciu wszystkich akcji kapitału zakładowego Raiffeisen Leasing Polska. Analiza Urzędu nie wykazała zagrożeń dla konkurencji. Łączny udział w rynku usług...
czytaj wiecej
Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się konsumenci, którzy zaciągnęli w mBanku kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Rozpoznawana sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Konsumenci...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Andrzej Jakubiak wskazuje, że nadzór sprawowany przez KNF ma charakter ostrożnościowy, a więc jego celem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń w przypadku wnoszenia...
czytaj wiecej
Kontrola koncentracji Prezesowi UOKiK przysługuje prawo kontroli koncentracji. W 2015 roku wszczęto 228 postępowań kontroli z zakresu koncentracji. Rok ten zaowocował 218 zgodami oraz jedną zgodą...
czytaj wiecej
- Przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy etap, mogę pochwalić PIU i ubezpieczycieli, że sami przyszli do nas i zaproponowali zmiany. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że rozciągniemy te...
czytaj wiecej
„Musimy odnaleźć się w konkretnej, zastanej sytuacji. Posłużę się przykładem. Dachy na wsiach w dużej mierze pokryte są eternitem. Gdy dowiedziano się o szkodliwości tego materiału,...
czytaj wiecej
W opinii konsumentów powyższe postanowienie zbyt ogólnie i nieprecyzyjnie określało powody zmiany oprocentowania rat kredytu przez Zarząd banku. „W efekcie stosowania tego postanowienia...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej
Zdaniem UKNF, odniesienie się do projektu powyższej uchwały Senatu nie jest możliwe bez określenia mających zastosowanie w tym przypadku ram prawnych działalności KNF. Do działalności Komisji w tym...
czytaj wiecej
4Life Direct – brak istotnych informacji na temat warunków wypłacenia odszkodowania w materiałach reklamowych ubezpieczenia Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 czerwca 2016 r. (sygn. akt XVII...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd uznał, iż zaskarżonemu postanowieniu można postawić podstawowy zarzut braku jasności i precyzyjności, gdyż konsument w dniu zawierania umowy niejednokrotnie może nie mieć nawet...
czytaj wiecej
Rzeczniczka także przypominała słuchaczom o obowiązku przeczytania umowy przed podpisaniem, zwłaszcza części o tzw. „wyłączeniach”. – Dlatego lepiej jednak być mądrym przed podpisaniem takiej polisy....
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny zgodził się co do tego, że sporne postanowienia nie dotyczą głównych świadczeń stron. Umowa ubezpieczenia jest to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Z informacji podanych przez red. DGP wynika, że aktualnie postępowania są prowadzone wobec 5 podmiotów. Kontroli poddane są przede wszystkim zapisy umowne stosowane przez te spółki w umowach z...
czytaj wiecej
– UOKiK prowadzi postępowania, które m.in. dotyczą uznania za niedozwolone klauzul we wzorcach umów i aneksach kredytów odnoszących się do walut obcych. Banki naszym zdaniem nieprecyzyjnie określają...
czytaj wiecej
Pod koniec 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na T-Mobile Polska 15 mln zł kary za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody od...
czytaj wiecej
Jak zauważają oponenci propozycji resortu przedsiębiorczości, zmiana ta doprowadzi do zakłóceń pracy sądów i rzeczników konsumentów. Zwracają też uwagę, że przedsiębiorcy korzystają z praw...
czytaj wiecej
„Ustalanie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty jest niewątpliwie szkodliwe dla konkurencji. Ze względu na szkodliwy charakter takich praktyk, powinny zostać one wymienione wprost jako czyny...
czytaj wiecej
Jak wskazano w uwagach, powołanie Prezesa Urzędu w drodze decyzji Premiera jest niewłaściwym rozwiązaniem. Ponadto, na mocy unijnej dyrektywy dot. nadania organom ochrony konkurencji państw...
czytaj wiecej
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 246 posłów, 146 było przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu. W toku głosowań odrzucono poprawkę, zgodnie z którą do składu KNF mieli wejść także...
czytaj wiecej
Do najistotniejszej zmiany należy umożliwienie przekazywania informacji między Prezesem UOKiK a Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzonych postępowań. Zgodnie z brzmieniem...
czytaj wiecej
Projekt zakłada pięć kluczowych celów. Należą do nich: dostosowanie polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie blokowania geograficznego oraz...
czytaj wiecej
Na zwrot części poniesionych kosztów mogą liczyć osoby, które w ING posiadały rachunek osobisty lub rachunek i kartę debetową w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2017 r. Bank odda im opłaty i...
czytaj wiecej
Zmiany obejmą m.in. sposób funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przewidują one: przekształcenie UKNF w państwową osobę prawną, zmianę sposobu finansowania...
czytaj wiecej
Technologia WORM umożliwia cyfrowy zapis danych, które nie mogą być później zmieniane, co wspiera m.in. cyfrowy podpis i znacznik czasu. Jak przekazał Bank  Millennium red. Cashless.pl, podczas...
czytaj wiecej
- To spotkanie to kolejny etap wspólnych działań różnych organów Państwa oraz komunikacji z obligatariuszami. W poprzednich tygodniach przedstawiciele poszczególnych urzędów spotykali się...
czytaj wiecej
W dniu 27 czerwca 2018 r. PKO BP poinformowało inwestorów o utworzeniu rezerwy w wysokości 63 mln zł w związku z prowadzenie przez Prezesa Urzędu ww. postępowania. W raporcie zawarto też, że bank...
czytaj wiecej
W akcji udział weźmie m.in. Rzecznik Finansowy. W przygotowanym poradniku zawarł on wskazówki dotyczące ubezpieczeń turystycznych, o których pisał w swoim ostatnim raporcie. Czytaj więcej: RF...
czytaj wiecej
W budynku PTC urzędnicy czekali 32 minuty na recepcji zanim zostali wpuszczeni do firmy. Pomimo, że udostępniali do wglądu sądowe upoważnienie, to recepcjonistka nie pozwalała na wejście do biura....
czytaj wiecej
W dniu 31 grudnia 2010 r. ówczesny Prezes UOKiK wydał decyzję nakładającą kary finansowe na cztery spółki, które w latach 2014-16 brały udział w kartelu cenowym. Firmy ustalały między sobą ceny farb...
czytaj wiecej
Z wnioskiem o wydanie istotnego poglądu w sprawie, do Prezesa UOKiK, zwrócił się konsument. Kwestionowane przez niego postanowienia dotyczą wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK podniósł w wydanym istotnym poglądzie, że „postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają...
czytaj wiecej
Zakaz wynagradzania pośredników został zawarty w 16 ust. 6, zgodnie z którym kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej...
czytaj wiecej
"Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W związku ze Światowym Dniem Konsumenta Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało raport z badania Vulnerability Study zleconego przez Komisję Europejską. Badania obejmowały populację konsumentów...
czytaj wiecej

ENG

The case pending before the Regional Court in Warsaw (case no. XXV C 470/17) pertains to unit-linked group life and endowment insurance contracts linked to the Pareto II, Libra and Libra II capital...
czytaj wiecej
The representatives of Nasza usually contact senior citizens and present themselves as representing their existing service provider. During the sales call, they offer lower telephone bills and...
czytaj wiecej
“Achieving an increased detection rate for collusion is one of the most significant tasks which the Competition Authority faces today. For the above reason, we wish to introduce new tools which...
czytaj wiecej
In the view of the Office of Competition and Consumer Protection, the clauses challenged by the claimant must indeed be considered abusive. The provisions pertaining to loan indexation are imprecise...
czytaj wiecej
“Since 2007, each of us is free to choose an electricity vendor. This year, there was a liberalization of the electricity market - therefore, the sales of electricity were separated from its...
czytaj wiecej
The first among the provisions which were challenged by the clients of the bank pertains to the calculation and recalculation of the mortgage loan balance, while the second and third pertain to the...
czytaj wiecej
In the view of the President of UOKiK, where the impugned provisions pertaining to indexation and interest rate changes are considered to be abusive by a court of law, this could lead to the entire...
czytaj wiecej
Based on the impugned indexation clauses, the bank determines the manner in which the loan amount, as well as individual loan payments, are calculated on the basis of the Swiss franc buy and sell...
czytaj wiecej
“In the view of the Competition Authority, the internal systems used by banks do not, in their current form, meet the definition of a “durable medium”. One of the reasons for this is that the systems...
czytaj wiecej