Artykuły

Po pierwsze, w piśmie do resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej, PIU zwraca uwagę na brak precyzyjnego wskazania w ustawie, w jakiej formie zakłady ubezpieczeń będą mogły oferować OIPE. W...
czytaj wiecej
- Oferowane za pośrednictwem naszego banku produkty emerytalne zbudowane są w taki sposób, aby skutecznie i bezpiecznie pomnażać środki gromadzone przez klientów na każdym etapie ich życia. Im...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2019 r. (sygn. akt V ACa 451/18) orzekł o nieważności umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Skargę kasacyjną od tego wyroku...
czytaj wiecej
Wśród tych cech Komisja wymienia: brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia na życie z UFK, zwrotu kwoty 6,5 tys. zł pobranej przez spółkę w formie opłaty likwidacyjnej...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I...
czytaj wiecej
- Obecnie analizujemy pojawiające się orzeczenia idące w kierunku nieważności pod kątem ewentualnej rozbieżności. W przypadku tego typu umów to o tyle trudne zadanie, że trzeba zidentyfikować...
czytaj wiecej
Podczas 45. posiedzenia KNF przyjęła założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie sądy rozstrzygnęły 580 powództw, do których został dołączony istotny pogląd RF. 519 z nich (89 proc.) zakończyło się wyrokiem korzystnym dla klienta. Ze wsparcia RF korzystali...
czytaj wiecej
W I części raportu dokonano analiz nieprawidłowości na rynku finansowym, prezentując przejawy i wymiary różnych zjawisk, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Analiza...
czytaj wiecej
Pogorszenie kondycji segmentu ubezpieczeń życiowych z elementem inwestycyjnym widać również w kanale bancassurance, który do tej pory dominował w zakresie sprzedaży tych produktów. W 2018 r....
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt II Ca 1300/18) skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: "Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 13 marca 2019 r. (sygn. akt II Ca 613/18) skierował do SN następujące pytanie prawne: „Czy świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na...
czytaj wiecej
- Z początkiem roku do sprzedaży u naszych partnerów na rynku multiagencji trafiło nowe ubezpieczenie inwestycyjne, „Multiopcja”. To kontynuacja zmiany strategii biznesowej naszego TU, która zakłada...
czytaj wiecej
Ustawa o PPK 19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, mający na celu zwiększenie kapitału na...
czytaj wiecej
– EkoZysk to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście...
czytaj wiecej
Skutki takiej interpretacji przepisu art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostały omówione na portalu prawo.pl. Eksperci wskazywali, że w ten sposób może dojść do...
czytaj wiecej
Mec. Daszewski ocenił nową ustawę jako „zbyt daleko idąca”. Jego zdaniem, przyjęcie nowych przepisów może radykalnie ograniczyć dostęp osób poszkodowanych do wsparcia ze strony kancelarii...
czytaj wiecej
Strategia inwestycyjna Future Capital Plus polega na lokowaniu minimum 90% aktywów funduszu UFK w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty w postaci Funduszu Akumulacji...
czytaj wiecej
Ujemny bilans po 2017 r. odnotowały m.in. spółki życiowe: Aviva, Open Life i Nationale-Nederlanden, należące do pierwszej piątki na rynku ubezpieczeń życiowych. Ich straty łącznie przekroczyły kwotę...
czytaj wiecej
W artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności...
czytaj wiecej
Prezes PIU udzielił wywiadu miesięcznikowi AleBANK. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z najnowszą wersją projektu towarzystwa ubezpieczeń na...
czytaj wiecej
Jak pisze Rzeczpospolita, spadki w produktach gr. 3 są związane przede wszystkim z mniejszą liczbą aktywnych umów ubezpieczeń na życie z UFK. Jak wyjaśniają, specjaliści wiele tych umów wygasło w...
czytaj wiecej
W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. terminu przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranej przez zakład ubezpieczeń części świadczenia...
czytaj wiecej
Wynik techniczny Open Life uplasował się na poziomie 12,7 mln zł, a wynik finansowy netto: 3,4 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to odpowiednio 10,6 mln zł i 1,3 mln...
czytaj wiecej
Ewidencja PPK Jak zakłada nowa wersja projektu ustawy, w ewidencji będą mogły być umieszczone zakłady ubezpieczeń na życie spełniające następujące warunki:   co najmniej 3-letnie...
czytaj wiecej
Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK Zgodnie z projektem z dnia 24 maja 2018 r., umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zawarte z ZU, dodatkowo będą zawierały też: wysokość sumy ubezpieczenia;...
czytaj wiecej
Aktywa funduszy UFK, dostępnych w ramach Capital Plus, stanowią fundusze inwestycyjne zamknięte z oferty dwóch różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych – Trigon TFI oraz Noble Funds TFI. Środki...
czytaj wiecej
W analizie Rzecznika znalazły się również informacje odnośnie produktów strukturyzowanych i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).   Publikacja powstała w wyniku licznych...
czytaj wiecej
Wynik techniczny Open Life TU Życie S.A. wyniósł 43,4 mln zł, a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 6,4 mln zł. Suma bilansowa TU przekroczyła 8,3 mld zł. Obecnie Open Life zarządza...
czytaj wiecej
– To ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym, które wymaga od zawierającego umowę stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu...
czytaj wiecej
– W ostatnich 2–3 latach rynek polis inwestycyjnych bardzo się zmienił. I dobrze, bo wymagał on innego spojrzenia i uregulowania sposobu funkcjonowania – podkreśla Paweł Ziemba. -...
czytaj wiecej
Większość uczestników posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2018 r. podkreślała, że problemem na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi pozostają umowy zawarte przed 2013 r. lub nieaktywne,...
czytaj wiecej
RF chce, aby zakłady ubezpieczeń na życie w określonym terminie (kilku lat) dokonały zmiany umów ubezpieczenia na życie z UFK po wniosku ubezpieczonego, który określiłby czy zależy mu na ochronie...
czytaj wiecej
Autor petycji zawnioskował o podjęcie przez ustawodawcę działań mających na celu uregulowanie kwestii opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobieranych w produktach ubezpieczeń na życie z...
czytaj wiecej
Zajmuje się Pani finansami w spółce. Chciałabym zapytać o politykę lokacyjną Open Life. Jak zakład ubezpieczeń radzi sobie w tym obszarze? - Radzimy sobie całkiem nieźle. Niskie stopy procentowe...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczenia Nest Solidnych Inwestycji minimalna kwota składki to 5 000 zł. W ramach umowy ubezpieczenia klient zyskuje ochronę życia i możliwość inwestowania środków w fundusze...
czytaj wiecej
Jego zdaniem, w najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu rynku ubezpieczeń zdrowotnych, ze względu na wyższą świadomość prozdrowotną Polaków, oraz majątku małych i średnich przedsiębiorstw....
czytaj wiecej
Po zalogowaniu się klientowi będzie towarzyszyć wirtualny asystent. Dostępny jest także samouczek, dzięki któremu użytkownik może łatwo sprawdzić, w jaki sposób wykonać daną operację czy też jak...
czytaj wiecej
Podkreślił, że projektowana ustawa znacząco poprawi pozycję oraz bezpieczeństwo konsumentów zawierających umowy dotyczące produktów inwestycyjnych poprzez przekazywanie im przed zawarciem umowy...
czytaj wiecej
Mimo to MS przypomniało, że w obrocie prawno-gospodarczym nie jest wykluczone funkcjonowanie powyższych produktów jako substytutów dla funduszy inwestycyjnych czy usług z zakresu zarządzania aktywami...
czytaj wiecej
Dodał, że obecna strategia w zakresie ubezpieczeń na życie zakłada zwiększenie sprzedaży produktów ochronnych. Już teraz ubezpieczyciel wycofał ze sprzedaży produkty ubezpieczeń na życie z UFK ze...
czytaj wiecej
Pytana o sytuację w segmencie ubezpieczeń życiowych, odpowiedziała, że nie zgadza się z opinią niektórych przedstawicieli branży, którzy twierdzą, że problem jest już załatwiony. „Problem tych...
czytaj wiecej
Wyrok w sprawie przeciwko Generali to pierwsze orzeczenie w sporach zbiorowych dotyczących produktów ubezpieczenia na życie z UFK. Jak informuje Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy”, na orzeczenie...
czytaj wiecej
Jak podkreślił przedstawiciel RF, w pierwszym roku od uruchomienia postępowań polubownych, aż 67% zakończonych tych postępowań, dotyczących UFK, zakończyło się ugodą. Dla porównania dla wszystkich...
czytaj wiecej
Z tego powodu, Aviva planuje wprowadzić produkt dedykowany singlom, który zapewn, po osiągnięciu starości, opiekę pielęgniarki lub miejsce w domu spokojnej starości. Na polskim rynku będzie to...
czytaj wiecej
Pytana o rodzaj skarg klientów na zakłady ubezpieczeń, wskazała, że wciąż najwięcej z nich dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, chociaż ich odsetek spada na przestrzeni kilkunastu lat. Natomiast...
czytaj wiecej
Związek zauważa, że art. 9 projektu ustawy nakłada na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek uzyskania od poszukującego ochrony ubezpieczeniowej informacji, aby na ich podstawie określić wymagania i...
czytaj wiecej
Jak przekazała prokuratura, śledztwo jest prowadzone w sprawie "doprowadzenia wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z zawieraniem przez TU Europa S.A. umów ubezpieczenia"....
czytaj wiecej
NOVIS oferuje swoim klientom inwestowanie w siedmiu Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych. Należą do nich zarówno programy z gwarancją zgromadzonego kapitału, jak i uwzględniające ryzyko...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem nowelizacji Komisja będzie mogła: zakazać wprowadzania na rynek detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, nakazać zawieszenie...
czytaj wiecej
Jak podało Vienna Life, oferta ubezpieczyciela zostaje wzbogacona o następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe: VL BPH Parasol FIO BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców. Jest to...
czytaj wiecej
W rozmowie z IAR Piotr Sułek wyjaśnił, że chodzi o środki odkładane przez klientów w ramach składek na ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jak ujął to przedstawiciel...
czytaj wiecej
Pierwszą z uwag jest potrzeba ujednolicenia obowiązków wszystkich podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia. NBP poddaje krytyce art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,...
czytaj wiecej
Krytyce poddano natomiast m.in. zastosowanie specjalnych warunków rezygnacji z polis w przypadku osób, które zawarły umowę w wieku powyżej 61 lat. Zawarte porozumienia przewidują dla seniorów...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
W dniu 8 grudnia 2016 r. doszło do spotkania przedstawicieli stowarzyszenia „Przywiązani do polisy”, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Prokuratury Krajowej, Urzędu Ochrony...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskutek propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z zakładami ubezpieczeń w celu poszerzenia porozumień w sprawie zniesienie opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w sierpniu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z propozycją ostatecznego rozwiązania tzw. problemu polisolokat. Podkreślała wówczas, że zakłady...
czytaj wiecej
Nie można też pominąć dość masowej krytyki produktów tego typu w mediach. Niestety, krytyka ta niejednokrotnie niewiele ma wspólnego z faktami i opiera się jedynie na demagogii i powielaniu wielu...
czytaj wiecej
Wcześniej, na posiedzeniu komisji finansów publicznych, Prezes UOKiK, Marek Niechciał rekomendował, aby problemy posiadaczy tzw. polisolokat rozwiązać poprzez rozszerzenie ugód zawartych w 2015 i...
czytaj wiecej
Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy money.pl wynika, że oszuści, udający pracowników kancelarii odszkodowawczych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub zakładów ubezpieczeń, dzwonią do...
czytaj wiecej
- Na obecne wyniki wpłynęło wiele czynników, w tym jeden z najważniejszych – nałożenie na towarzystwa ubezpieczeniowe nowego podatku - komentuje Izabela Śliwowska, Wiceprezes Open Life TU Życie S.A....
czytaj wiecej
Wyrok ten otworzył posiadaczom ubezpieczenia PARETO II kierowanie do ubezpieczyciela żądań zwrotu całości wpłaconych środków bez względu na aktualny stan ich rachunków. W uzasadnieniu wyroku z dnia...
czytaj wiecej
Z informacji PB wynika, że pracują nad rozwiązaniem, które raz na zawsze pozwoli zamknąć problem „uefek”. Narzędziem będą porozumienia zawarte w ubiegłym roku przez 18 ubezpieczycieli życiowych z...
czytaj wiecej
Paweł Sułek, członek stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” informuje, że do tej pory prawnicy odebrali „kilkaset maili i telefonów od osób, które czują się poszkodowane”, a już kolejni klienci...
czytaj wiecej
Ekspert przypomina, że z tego typu produktami wiążą się opłaty. „Standardowo występują trzy główne opłaty pobierane ze środków pomnażanych przez inwestora: koszty administracyjne (około 10 zł...
czytaj wiecej
Osobną kwestią jest wyliczanie wartości wykupu, czyli świadczenia, jakie będzie wypłacone klientowi w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia. Wartość ta jest wyliczana jako odpowiedni procent wartości...
czytaj wiecej
Tutaj ponownie – warto zapytać, czemu mają służyć wskazane wyżej wymogi? Przecież normalną i naturalną rzeczą jest, że w procesie sprzedaży dostawca produktu (nie ważne, czy będzie to pralka,...
czytaj wiecej
W tym artykule chciałbym skupić się na jednym z aspektów nowej ustawy, a mianowicie na obligatoryjnej analizie potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeń na życie powiązanych z ubezpieczeniowymi...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Pozwane towarzystwo ubezpieczeń na życie wniosło do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r (sygn. akt V ACa 451/18). SA uznał, że sporna umowa...
czytaj wiecej
Zdaniem specjalisty! Adwokat Wojciech Kośla, partner, szef praktyki prawa procesowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI: Uchwała SN nie jest zaskoczeniem dla osób zajmujących się tym zagadnieniem. Nie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie w 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na bank karę finansową w wysokości 1,3 mln zł. Prezes uznał, że ukarany podmiot naruszył postanowienia ustawy...
czytaj wiecej
W sierpniu 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję przeciwko Open Finance S.A. Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów przy zawieraniu umów...
czytaj wiecej
Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do SN następujące zapytanie prawne: "Czy w sytuacji, w której sąd obniża kwotę dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia, uznając, że poszkodowany przyczynił się...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta wskutek zapytania prawnego wniesionego do SN w dniu 13 lipca br., o następującej treści: „Czy do roszczenia o wypłatę części wartości wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
TSUE rozpoznawał dwie sprawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK. Pytania prejudycjalne skierował do TSUE szwedzki sąd najwyższy. W pierwszej z...
czytaj wiecej
W pierwszej z rozpoznawanych spraw powód stracił kwotę zainwestowaną w produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Z tego tytułu skierował powództwo przeciwko pośrednikowi ubezpieczonemu, u którego...
czytaj wiecej
Zagadnienia prawne Uchwała SN została podjęta w odpowiedzi na wniosek skierowany do SN przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Skierował on do SN następujące zagadnienia prawne: 1. Czy skuteczne jest...
czytaj wiecej
Sygn. akt III CZP 20/18 W dniu 26 lutego 2018 r. do SN wpłynęło zapytanie: „Czy na skutek uznania za klauzule abuzywne postanowień umownych dotyczących opłaty za wykup z umowy ubezpieczenia na życie...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy odpowie na następujące pytanie: „Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia na...
czytaj wiecej
W 2014 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (nr RKT-30/2014), w której uznał praktyki Idea Bank SA. za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem Urzędu, bank podczas prezentacji produktów grupowego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd nie dopatrzył się po stronie powoda błędu skutkującego prawem do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. SO podniósł, że...
czytaj wiecej
Powód zawarł z pozwanym zakładem ubezpieczeń ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Po pięciu latach powód zdecydował się na rozwiązanie umowy. Wśród przyczyn rezygnacji...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że postanowienia umowne rażąco naruszają interesy powoda, ponieważ nakładają na niego, przy odstąpieniu od umowy obowiązek zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego. Wskazana kwota...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie klientka banku po dwóch latach trwania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym postanowiła rozwiązać umowę ze względu na fakt, iż nie była w stanie dłużej...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy podkreślił, iż powód nie zawarł umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na mocy której fundusz inwestuje w imieniu klienta wpłacone kwoty i po pewnym...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wysokość stawek procentowych opłat likwidacyjnych nie znajdują żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez pozwanego kosztach, ani nie pozostaje w związku z jego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła ubezpieczona, która żądała zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rozwiązaniem przez nią umowy ubezpieczenia z...
czytaj wiecej
Ponadto, Sąd wskazał na uchybienia zawarte w umowie ubezpieczenia między towarzystwem ubezpieczeń a bankiem, które nie wskazywała na rolę banku jako pośrednika ubezpieczeniowego. W praktyce, bank de...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Narodowy Bank Słowacji stwierdził, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Novis inwestował środki otrzymane od ubezpieczonych w niższej wysokości niż zostało to ustalone w umowach...
czytaj wiecej
W dniu 13 listopada 2020 r. KNF podjęła decyzję o naruszeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Naruszeniu polegało na:...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK nałożył na Open Life karę ponad 20 mln zł. Sankcja została nałożona w wyniku postępowania wszczętego przez Urząd po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Po przeanalizowaniu umów...
czytaj wiecej
KNF ustaliła, że Europa dokonała naruszeń przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, polegających na: braku zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w...
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi....
czytaj wiecej
Przewodniczący KNF wskazał, że rozwój rynku należy kojarzyć ze wzrostem o ile prowadzi on do lepszego zaspokajania właściwie rozumianych potrzeb końcowych odbiorców produktów finansowych. W...
czytaj wiecej
W 2014 r. UOKiK wydał decyzję nr RKT-30/2014 nakładająca na Idea Bank S.A. karę w wysokości ponad 4 mln zł. Urząd uznał, że podmiot wprowadzał konsumentów w błąd przy informowaniu o możliwości...
czytaj wiecej
Z komunikatu wynika, że w ostatnich latach UOKiK wydał 23 decyzje w tego typu sprawach. Łączna wartość kar nałożonych na zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 57 mln zł. W 5 postępowaniach wydano...
czytaj wiecej
4 Life Direct Prezes UOKiK w grudniu 2014 r. uznał, że spółka 4 Life Direct naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości Urzędu budził sposób informowania o ubezpieczeniu na życie „Moi...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – ubezpieczony, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK, dokonał rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania. W związku z tym zakład...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym stanowiły po I kw. 2017 r. największą cześć (47,27%) portfela spółek życiowych zakładów ubezpieczeń. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie...
czytaj wiecej
- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy...
czytaj wiecej
Na dzień 31 grudnia 2016 r. PPE prowadziło 1.106 pracodawców. Najwięcej pochodziło z woj. mazowieckiego (210 przedsiębiorców). Poza tym najwięcej PPE było prowadzonych w woj. śląskim (164 programy),...
czytaj wiecej
W wydanym istotnym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też...
czytaj wiecej
UOKiK podzielił stanowisko konsumentów. Zdaniem Urzędu zakwestionowane klauzule: pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość zatrzymanej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy, obciążają...
czytaj wiecej
W okresie od 19 do 21 grudnia br. do kolejnych indywidualnych porozumień z Prezesem UOKiK przystąpili: Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na...
czytaj wiecej
Szacuje się, że te porozumienia będą dotyczyć ok. 1,4 mln umów ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym. Marek Niechciał pomysł rozszerzenia porozumień w sprawie obniżki opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Na koniec I półrocza 2016 r. składka przypisana brutto w dziale ubezpieczeń działu I wyniosła 11,92 mld zł. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku, odnotowano spadek składki o 17,38%....
czytaj wiecej
Po pierwsze, Andrzej Jakubiak wskazuje, że nadzór sprawowany przez KNF ma charakter ostrożnościowy, a więc jego celem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń w przypadku wnoszenia...
czytaj wiecej
- Przynajmniej jeśli chodzi o pierwszy etap, mogę pochwalić PIU i ubezpieczycieli, że sami przyszli do nas i zaproponowali zmiany. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że rozciągniemy te...
czytaj wiecej
„Musimy odnaleźć się w konkretnej, zastanej sytuacji. Posłużę się przykładem. Dachy na wsiach w dużej mierze pokryte są eternitem. Gdy dowiedziano się o szkodliwości tego materiału,...
czytaj wiecej
4Life Direct – brak istotnych informacji na temat warunków wypłacenia odszkodowania w materiałach reklamowych ubezpieczenia Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 13 czerwca 2016 r. (sygn. akt XVII...
czytaj wiecej
Kolejna, szczególnie ważna definicja odnosi się do produktu. Otóż, produkt, w rozumieniu Rekomendacji, „projektowany/tworzony lub oferowany przez Zakład produkt rozumiany jako typ umów ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Odnosząc się do celu umowy, Rekomendacja w pkt 6.1. wskazuje, że w zakresie pytania dotyczącego celu zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń powinien pozyskać...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Z tytułu zwrotu prowizji od ubezpieczeń na utworzenie rezerw zostało przeznaczone w sumie 114 mln zł. Rezerwy są konsekwencją decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W szczytowym momencie dla rynku UFK, tj. w 2017 r., aktywa funduszy wynosiły ponad 59 mld zł. Na koniec czerwca 2019 r. ich wartość zmniejszyła się o blisko 10 mld zł. Jak wyjaśniają specjaliści z...
czytaj wiecej
Sektor ubezpieczeń życiowych Na koniec marca br. towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 5,2 mld zł składki, tj. o 7,7% mniej niż przed rokiem. Największy udział w strukturze składki (37%) miały...
czytaj wiecej
W 2018 r. banki zebrały 7,6 mld zł przypisu składki, co stanowi 12,2% całego przypisu za 2018 r. w sektorze ubezpieczeń. W 2017 r. wartości te wynosiły odpowiednio 10,2 mld zł i 16,3%. Spadek...
czytaj wiecej
W II kw. br. przychody zakładów ubezpieczeń na życie z tytułu składek wnoszonych na produkty ochronno-inwestycyjne wyniosły 2 mld zł. Jest to najniższa kwota odnotowana od 2010 r. Do tej pory średni...
czytaj wiecej
Wnioski o podjęcie interwencji W 2017 r. do RF zostało skierowanych 14.356 wniosków z zakresu problematyki ubezpieczeń. Większość z nich obejmowała zagadnienia dot. działu II (blisko 66%), w tym...
czytaj wiecej
Rośnie udział produktów inwestycyjnych      Również w 2017 r. obserwuje się zwiększenie udziału produktów inwestycyjnych, ze względu na przypis składki. Z kolei spadki odnotowują...
czytaj wiecej
Na trzeciej pozycji uplasował się fundusz ALTUS FIZ Multi Strategia, który znajduje się w ofercie Vienna Life. Uzyskał on w pierwszym półroczu 2017 r. +140 mln zł netto ze sprzedaży. Ponad 100 mln zł...
czytaj wiecej
Aż 50% aktywów UFK zgromadziły 3 podmioty: Aviva TUnŻ, Open Life TU Życie i PZU Życie. Natomiast największy odpływ środków odnotowały STU na Życie ERGO Hestia, Aegon TUnŻ i Open Life TU Życie. Jak...
czytaj wiecej
Na drugim miejscu z wynikiem 13 punktów znalazło się ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa, oferowane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Ubezpieczeniem tym mogą być...
czytaj wiecej
„Nieprawidłowości związane z produktami z UFK, które miały miejsce w przeszłości, spowodowały, że klienci byli mniej skłonni do zawierania nowych umów. Ponadto w 2016 r. zwiększyły się wymogi...
czytaj wiecej
Większość ubezpieczeń oferowanych przez zakłady ubezpieczeń nie zawierała gwarancji stopy zwrotu. W ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie zakłady oferowały udziały w zyskach. Przysługiwały one...
czytaj wiecej
Ponadto w marcu br. ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę o indywidualne ubezpieczenie na życie z UFK, z możliwością wyboru dwóch umów dodatkowych IKE oraz IKZE. - Po raz pierwszy produkty emerytalne...
czytaj wiecej
Z zestawienia tego wynika, że zarówno w długim, jak i w krótkim terminie najbardziej opłacalne było inwestowanie w akcje zagraniczne. Wśród pierwszej dziesiątki funduszy, aż 5 to fundusze oferowane...
czytaj wiecej
Składka zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł. Największy spadek składki przypisanej brutto spośród grup ubezpieczeń działu I odnotowano w ubezpieczeniach na życie z UFK - o 2,25 mld zł...
czytaj wiecej
Twórcy rankingu wyróżnili ten produkt za minimalny wiek ubezpieczonego wynoszący 13 lat – co nie jest regułą na rynku - oraz za uzależnienie wysokości składki od wieku ubezpieczonego. AXA w Planie...
czytaj wiecej
W I półroczu 2016 r. najwyższy wynik odnotował fundusz PKO Akcji Rynku Złota (I) pro UFK ze stopą zwrotu 105,97 proc. Równie wysokie zyski odniósł drugi produkt PKO Życie TU, tj. PKO – PKO Akcji...
czytaj wiecej