Artykuły

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany do ustawy z...
czytaj wiecej
Publikacja KE stanowi wypełnienie przepisu art. 179 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej...
czytaj wiecej
W dniu 19 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1...
czytaj wiecej
Za uchwaleniem nowego prawa opowiedziało się 415 posłów, 6 było przeciw, a 3 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa dokonuje rozszerzenia zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o...
czytaj wiecej
Przyjęty projekt zakłada rozszerzenie zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC ppm. oraz rolników w przypadku...
czytaj wiecej
Nowy produkt "Ubezpieczenie życia i zdrowia dla Ciebie i bliskich” dedykowany jest klientom banku i ich najbliższym. Produkt powstał we współpracy z AXA oraz klientami, którzy oceniali m.in. zakres...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zaproponowano zmianę 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Projekt zakłada, że środki nadzorczych, stosowane wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
Posłowie w odpowiedzi na petycję prawdopodobnie dokonają nowelizacji prawa o ruchu drogowym, tworząc przepisy korzystne dla samorządowców. Obecnie władze powiatowe mają obowiązek zakupu...
czytaj wiecej
Najistotniejsze dane ze sprawozdania zostały omówione na portalu beinsured.pl. art. „UFG: sprawozdanie z działalności za okres IV kwartałów 2018 roku”. Dziś przedstawimy dane odnoszące się do rynku...
czytaj wiecej
Do tej pory pojazdy poruszające się poza krajem zamieszkania, w obrębie Wspólnoty, nie były kontrolowane pod względem posiadanego ubezpieczenia OC. Miało to zagwarantować prawo do swobodnego...
czytaj wiecej
W serwisie zostały opublikowane następujące projekty: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności...
czytaj wiecej
PIDiPO w petycji zażądało wprowadzenia kilku zmian do treści projektu: usunięcia zakazu reklamy i akwizycji, odejścia od propozycji wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla doradców...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do tzw. dyrektywy komunikacyjnej UE, która określa wyższe sumy ubezpieczenia w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych, co wynika z podniesienia...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
Projekt dokonuje jedynie podniesienia minimalnych sum gwarancyjnych i reguluje kwestie sporu między zakładem ubezpieczeń a UFG w zakresie odpowiedzialności za wypłatę świadczenia odszkodowawczego....
czytaj wiecej
sygn. akt III CZP 74/18: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel przede wszystkim przypomina o podstawowej ochronie pielęgniarek i położnych, jaką jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zabezpiecza ono przed finansowymi konsekwencjami wystąpienia błędu...
czytaj wiecej
Na ten rok Pocztowe TUW sprzedało 203 polisy na ryzyko suszy. „Na rok 2018 zawarto 203 polisy z ochroną od suszy w pełnym pakiecie. Jesienią zawarto 142 polisy a wiosną 61 polis na łączną...
czytaj wiecej
Nowelizacja zakłada przede wszystkim zmianę sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych, wydłużenie, w uzasadnionych przypadkach, procesu likwidacji szkód do 90 dni, nowe obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Dane przekazywane do UFG Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 102 ustawy, dot. danych o umowach ubezpieczenia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do UFG. Mają one na celu poprawę jakości...
czytaj wiecej
Cel nowelizacji Zmiana ustawy spowodowana jest koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w...
czytaj wiecej
Zdaniem posłów, obowiązek ten stanowi finansowe obciążenie dla posiadaczy pojazdów. W przypadku spowodowania stłuczki lub zdarzenia, zniżki zostają anulowane także w produktach ochronnych na...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 17037 Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił, że ubezpieczenie OC ppm. pełni szczególną społeczną funkcję, jaką jest ochrona osób...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 16715 Leszek Skiba, Podsekretarz Ministra Rozwoju i Finansów, podkreślił, że „w chwili obecnej resort finansów nie planuje wprowadzenia zmian systemowych” w zakresie...
czytaj wiecej
W publikacji wyjaśniono, dlaczego nieodpowiednie systemy ubezpieczeń obowiązkowych mogą przynieść efekt przeciwny do zamierzonego i w rzeczywistości utrudniają życie zarówno osobom fizycznym, firmom,...
czytaj wiecej
Jak wskazywała w trakcie posiedzenia senator Lidia Staroń, przedstawiciel wnioskodawcy, proponowane zmiany obejmą jedynie garstkę osób, którym zaprzestano wypłacać świadczenia z powodu wyczerpania...
czytaj wiecej
Ponadto, zdaniem Izby, w wielu przypadkach przyznanie uprawnionym świadczenia wyłącznie na podstawie sztywnych kryteriów bez możliwości uwzględnienia indywidualnych czynników wpływających na sytuację...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
Właściciele motocykli i skuterów podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wydaje się, że skoro od dwóch lat na polskim rynku motoryzacyjnym panuje ożywienie, to...
czytaj wiecej
Jednak w trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi jakoby powyższy zapis był niewystarczający dla wypełnienia obowiązku ubezpieczenia się przez podmioty z rynku nieruchomości. Taki...
czytaj wiecej
- W przypadku braku własnej historii bezszkodowej bądź jej utraty, można się zastanowić nad skorzystaniem z tej posiadanej przez inną osobę na zasadzie współwłasności. To znaczy, że...
czytaj wiecej
„Rozmawiamy na ten temat, jako że system CEPiK 2.0 i prace nad nim przebiegają etapami, żeby przyspieszyć taką możliwość i na chwile obecną rozmawiamy o końcu marca roku 2018, czyli zakładamy, że pod...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
Przedstawiciele Rzecznika Finansowego już w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” sygnalizowali krytyczne opinie wobec niektórych pomysłów. Ich obszerne uzasadnienie opracowali w zaprezentowanej opinii....
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania ze spotkania Rzecznika Finansowego opublikowanego na profilu facebook’owym instytucji, propozycja czasowego wyrejestrowywania pojazdów „wzbudziła sporo emocji”. Przede...
czytaj wiecej
Najtańsze polisy oferowali agenci na terenie Podkarpacia. W tym regionie średnia cena dwa miesiące temu nie przekraczała 1 tys. zł. Mimo to w przeciągu 11 miesięcy zeszłego roku stawka za...
czytaj wiecej
W dniu 14 grudnia 2016 r. Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego odbył posiedzenie w sprawie „drastycznej podwyżki kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych OC”. W...
czytaj wiecej
- Nawet mimo ostatnich podwyżek składka za ubezpieczenie OC jest wielokrotnie niższa niż kara za jego brak – podkreśla Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Z...
czytaj wiecej
- System identyfikacji właścicieli pojazdów bez OC jest coraz bardziej szczelny i już większość nieubezpieczonych wykrywana jest bez fizycznej kontroli na drodze – skomentował wiceprezes UFG Hubert...
czytaj wiecej
Poseł zawarł w interpelacji, że zachowanie zakładów ubezpieczeń mogłoby sugerować funkcjonowanie zmowy cenowej między podmiotami. Zwrócił uwagę, że szczególnie niepokojąca jest postawa PZU S.A....
czytaj wiecej
W bankomacie można kupić polisę turystyczną TU Europa. Proces zakupu polega na wyborze zakresu ubezpieczenia oraz wpisania terminu, który ma zostać objęty ochroną. Jak wskazują eksperci, wadą takiej...
czytaj wiecej
Posiadacze gospodarstw rolnych mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego budynków, które leżą w jego obrębie. – Ubezpieczeniem nie są objęte jedynie budynki o złym stanie technicznym (z...
czytaj wiecej
Składki za OC muszą również opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto pozostawiły w kraju. Również pojazdy, które pozostają przez określony czas wyłączone z ruchu drogowego ze względu...
czytaj wiecej
„To przez nieodpowiedzialną działalność przez wiele lat zakładów ubezpieczeniowych” - powiedziała w programie Gość Radia ZET. „Wszyscy obniżali, obniżali, już na minusie są tak dużym, że dalej...
czytaj wiecej
– Celem ustalonych wysokości sum gwarancyjnych jest zapewnienie sprawcy zdarzenia drogowego, że zakład ubezpieczeń uwolni go do ciężaru wypłaty świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK powiedział, że Urząd sprawdza nie tylko to, czy zakłady ubezpieczeń obecnie działają w zmowie, ale również czy wcześniejsze niższe ceny nie były efektem nielegalnego porozumienia. -...
czytaj wiecej
Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych zachodzi nawet, jeśli w gospodarstwie nie jest prowadzona działalność rolnicza. Ma to miejsce np. w sytuacji, kiedy rolnik przez dłuższy...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczycieli radzi, aby przed wyruszeniem w trasę dokładnie sprawdzić, czy assistance działa niezależnie od tego, w jakiej odległości od domu doszło do szkody. Posiadając wyłącznie...
czytaj wiecej
Wojna cenowa Przed kilkoma laty oddział jednego z zagranicznych ubezpieczycieli wchodzących na polski rynek postanowił zawalczyć o klienta ceną. Strategia o tyle skuteczna, że miała za sobą kapitały...
czytaj wiecej
Multiagencja wskazuje także, że ceny składek OC rosną nie tylko z powodu wysokich kwot odszkodowań. Eksperci Superpolisy.pl zauważają, że na przestrzeni ostatniego roku sporo zmieniło się w zakresie...
czytaj wiecej
– Nadal mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki polisie dobrowolnej rolnicy mogą ochronić to, co daje typowe ubezpieczenie domu czy mieszkania. Jeżeli przejdzie burza czy huragan, to...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Opinia Rzecznika została przedstawiona w odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedłożone przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim o następującej treści: „Czy art. 3 dyrektywy 2009/103...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pracownik budowy uległ wypadkowi. Powód postanowił, że będzie za pomocą koparki wciągał elementy budowlane na wyższe konstrukcje budowli. Podczas ich dźwigania paleta...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła powódka, która z powodu problemów zdrowotnych zaprzestała prowadzenia pojazdu i trzymała go na własnej posesji. Na jazdę nieubezpieczonym samochodem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Skierował on roszczenie regresowe do pozwanego małżeństwa rolników, którzy zaniechali obowiązku posiadania ważnego...
czytaj wiecej
Właściciel ubezpieczonego gospodarstwa przeprowadzał byka do obory. Zwierzę stawiało upór. Powód, obserwując to zdarzenia, spontanicznie udzielił pomocy sąsiadowi. Nagle zwierzę zerwało się i...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uchwały, SN wyjaśnił, że podnoszone przez Rzecznika rozbieżności w orzeczeniach sądowych wynikają z różnej kwalifikacji psa jako składnika gospodarstwa rolnego. Z kolei SN podał, że...
czytaj wiecej
Powód skierował do komisu pismo, w którym odstąpił od umowy sprzedaży komisowej i zażądał zwrotu poniesionych kosztów. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że odstąpienie jest bezzasadne. Po sporządzeniu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, ale nie...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W październiku i listopadzie ubiegłego roku, KNF wydała zalecenia wobec zakładów ubezpieczeń, które nie respektowały uprawnienia nowego właściciela pojazdu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC...
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi....
czytaj wiecej
Komisja utrzymała też w mocy decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nałożenia na Gothaer TU SA (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w...
czytaj wiecej
Do tej pory nie zostały przyjęte żadne przepisy lub wytyczne dot. metod wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przyszłych odszkodowań i świadczeń z tytułu zaistniałych szkód. ZU...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę finansowa w wysokości 900 tys. zł. Sankcję zastosowano wskutek stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie - powiedział PAP Marek Niechciał. Chociaż dodał, że istnieją czynniki, które uzasadniają decyzje zakładów ubezpieczeń dot. podwyżek stawek ubezpieczenia...
czytaj wiecej
„Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań” – czytamy w...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych na koniec września 2019 roku wyniosła 11 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania UFG, w I kw. 2019 r. zakłady ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych OC (komunikacyjnych i rolniczych) uzyskały przychody na poziomie 3.772 mln zł, z czego...
czytaj wiecej
Jak podano, po I poł. 2018 r. składka zebrana z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC ppm. była o 4,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Rankingi zostały sporządzone dla 4 rodzajów pakietów. Lipcowe wyniki najtańszych ofert prezentują się następująco: OC:  Benefia, Link4, MTU OC + NNW: Benefia, Link4, Aviva OC + AC: Link4, Aviva,...
czytaj wiecej
Na podstawie wyników sondażu okazało się, że większość ankietowanych opowiedziała się przeciwko propozycji wprowadzenia obowiązkowej polisy OC dla jednośladów. Takie stanowisko przedstawiło 42%...
czytaj wiecej
Warto odnotować, że w przypadku ubezpieczeń oferowanych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń przypis składki uległ zmniejszeniu prawie o połowę (48%). Zdaniem UFG, wyraźny spadek składki...
czytaj wiecej
Październikowy wynik oznacza spadek przeciętnej składki za ubezpieczenie OC o 2,4% w porównaniu do wyniku z września br. Eksperci zaznaczają jednak, że dalszym obniżkom nie sprzyja kilka czynników....
czytaj wiecej
– Oczywiście wiek robi swoje i kompetencje poznawcze kierowców-seniorów ulegają stopniowej degradacji. Pogarsza się zdolność myślenia logicznego, szybkość koncentracji, podzielność i przerzutność...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki ujęli w raporcie m.in. zmiany cen OC od 2015 r. do końca III kwartału 2017 r. Jak wskazują, pomimo wyraźnego wyhamowania podwyżek na początku tego roku, ceny obowiązkowego...
czytaj wiecej
Przeciętna składka, wyliczana przez użytkowników porównywarki Ubea.pl, w styczniu br. wynosiła 1 666 zł, natomiast w sierpniu br. było to już 1 993 zł. Zdaniem ekspertów, już wkrótce...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
W porównaniu z poprzednim rankingiem (czytaj więcej: Ubea.pl: lipcowy ranking ubezpieczeń komunikacyjnych), zmiana na pozycji lidera dotyczyła kategorii OC + AC, gdzie Link4 wyprzedziło Avivę. -...
czytaj wiecej
Dla 55 proc. badanych szybsza likwidacja szkody i mniej formalności sprawiłyby, że czuliby się bardziej komfortowo w całym procesie. - Od wielu lat ubezpieczyciele upraszczają procedury...
czytaj wiecej
PBUK radzi również jak postąpić w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC,...
czytaj wiecej
Eksperci porównywarki ubezpieczeń wskazują, iż w lipcowym rankingu wysoko uplasowała się również marka You Can Drive, pod którą Ergo Hestia sprzedaje ubezpieczenia dla młodych kierowców. W...
czytaj wiecej
Eksperci Superpolisy porównali składki na przyjładzie 33-letniego mężczyzny, który prawo jazdy ma od 10 lat, od 7 lat wykupuje ubezpieczenie OC i jeździ 5-letnim oplem astrą oraz 37-letniego...
czytaj wiecej
Jak podaje CUK, również w poszczególnych województwach da się zauważyć wyhamowanie cen polis OC. Ostatnie pół roku dało odczuć największą poprawę mieszkańcom województwa lubelskiego i...
czytaj wiecej
Powyższa średnia stawka dotyczy ceny produktu, jaką otrzymuje agent od zakładu ubezpieczeń. Jak wskazują twórcy raportu, należy przy tej kwocie uwzględnić rabaty czy zniżki oferowane klientom przez...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci multiagencji, w przypadku kierowcy opla astry, minimalna składka za OC w Warszawie dla bezszkodowego kierowcy może wynieść 769 zł. Jeśli natomiast w ostatnim roku miałby...
czytaj wiecej
Cenowymi liderami już od dawna wciąż pozostają dwa towarzystwa: AXA i Link4. Eksperci porównywarki zwrócili jednak uwagę, iż całkiem nieźle prezentują się również You Can Drive/Ergo Hestia (polisy...
czytaj wiecej
Kolizje na ogół pociągają za sobą wypłatę mniejszych odszkodowań niż wypadki. - Tym niemniej można przypuszczać, że ubiegłoroczny wzrost liczby stłuczek miał pewien wpływ na wyniki finansowe...
czytaj wiecej
Wyniki rankingu wskazują, że w kwietniu 2017 r., spośród 10 największych miast w kraju, najtańszą składkę mogli zapłacić mieszkańcy Katowic. Średnia składka za OC w tym mieście wynosiła 1 791 zł....
czytaj wiecej
Z danych przedstawionych przez UFG wynika, iż w 2016 r. Balcia sprzedała polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego o łącznej wartości 199,83 mln zł. Ubezpieczyciel odnotował wzrost zebranego przypisu o...
czytaj wiecej
Wyniki wskazują, iż właściciel samochodu mieszkający w Gnieźnie, będący po ślubie za komunikacyjne ubezpieczenie OC zapłaci 486 zł. Singiel z Gniezna zapłaci natomiast 505 zł. Mieszkaniec Poznania,...
czytaj wiecej
Analitycy porównywarki Ubea.pl sprawdzili, jaki koszt musiałby ponieść kierowca mieszkający na terenie sześciu metropolii oraz pięciu mniejszych miejscowości. Pod uwagę wzięto 40-letniego posiadacza...
czytaj wiecej
Wyniki analizy pokazały, że najwięcej za polisę OC muszą zapłacić uczniowie i studenci – średnio 1 160 zł. Z analizy ponad 350 tys. kalkulacji w kalkulatorze OC/AC mfind wynika, że wysoką stawkę...
czytaj wiecej
UFG podaje, że znaczna część z wypłaconych przez Fundusz odszkodowań dotyczy szkód historycznych (czytaj więcej: UFG: podwyżki OC wynikiem rosnących odszkodowań dla rodzin ofiar wypadków sprzed lat):...
czytaj wiecej
Od 1 do 28 lutego 2017 r. w poszczególnych kategoriach czołowe miejsca zajęły następujące towarzystwa: w rankingu polis OC: Liberty Ubezpieczenia - 3,95 pkt. w rankingu pakietów OC +...
czytaj wiecej
Eksperci mfind.pl przeprowadzili analizę na ponad 250 tys. kalkulacjach wykonanych w kalkulatorze OC/AC. Wynika wskazały, że zdecydowanie najwięcej za taką polisę płacą kierowcy poruszający się...
czytaj wiecej
– Powraca więc pytanie, czy stać nas, jako społeczeństwo, na płacenie bardzo wysokich zadośćuczynień – takiej niezdefiniowanej grupie osób bliskich – za śmierć poniesioną w odległej...
czytaj wiecej
Z przedstawionych przez porównywarkę danych wynika, iż najtańsze OC ze wszystkich wojewódzkich miast ma Zielona Góra. Średnia składka OC wynosi tam 1 373 zł. Ubezpieczyciel, który oferuje najniższe...
czytaj wiecej
Kolejną propozycją jest czasowe wyrejestrowanie pojazdu. W tej sprawie implementację złożył Poseł Liroy-Marzec. Składki za OC nie musiałyby opłacać osoby, które wyjechały za granicę, natomiast auto...
czytaj wiecej
Z analizy mfind.pl wynika jednak, że najwięcej za OC zapłacą osoby żyjące samotnie. Żonaci mężczyźni zapłacą aż o 483 zł mniej niż single, dla których cena za obowiązkowe ubezpieczenie to średnio...
czytaj wiecej
Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. wyniosły prawie 115 mln zł. Plan finansowy Funduszu na 2016 rok w zakresie...
czytaj wiecej
– Ustalając wysokość taryfy ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowe muszą działać dynamicznie i opierają wyliczenia na własnych statystykach wypadkowych, a  nie na podstawie statystyk roku...
czytaj wiecej
- Towarzystwa takie jak PZU, Warta czy Ergo Hestia mają stały portfel klientów, którzy często nawet nie podejmują próby porównania ofert i trzymają się swoich agentów - wyjaśnia Bartłomiej...
czytaj wiecej
W analizie porównywarki ubezpieczeń podzielono kierowców na trzy grupy: bezszkodowych kierowców, kierowców deklarujących jedną szkodę oraz sprawców dwóch lub więcej szkód komunikacyjnych. Okazuje się...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej

IDD

Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej