Artykuły

- Zdecydowałem się na takie wystąpienie, ponieważ spory te dotyczą często bardzo tragicznych wypadków, skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem. Dziś poszkodowani w takich wypadkach muszą...
czytaj wiecej
- Pracujemy w tej chwili nad zmianą systemu ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt, właśnie w kierunku postulowanym przez kolejne organizacje rolnicze, czyli ubezpieczeń obowiązkowych, tak jak to...
czytaj wiecej
Składka przypisana brutto w ramach działalności komercyjnej wyniosła 56,9 mln zł (wzrost o 22% r/r). Największą dynamikę wzrostu odnotowano w obszarze gwarancji ubezpieczeniowych (53%) i ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Klienci, którzy skorzystali z ubezpieczenia za pośrednictwem banku, w TU Europa lub PZU, mogą liczyć na bezpośrednią wypłatę odszkodowania. Ponadto, bank zapewnia, że osoby, które ubezpieczyły...
czytaj wiecej
Bank Millenium w swoim oświadczeniu podniósł, iż nie podziela opinii Prezesa UOKiK, ponieważ w ocenie Banku, nie uwzględnia ona poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków w...
czytaj wiecej
Specjalnie skonstruowany, internetowy wniosek o ubezpieczenie jest prosty i automatycznie szacuje wartość nieruchomości w oparciu o dane rynkowe. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim...
czytaj wiecej
Rebranding pozwoli na zaoferowanie klientom łatwiejszego dostępu do oferowanych przez grupę produktów: polis ubezpieczenia całości obrotu kredytowego, pojedynczego rodzaju ryzyka, excess of loss, top...
czytaj wiecej
– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z bankiem, który cieszy się uznaniem w oczach klientów i należy do czołowej europejskiej grupy bankowej Société Générale – mówi Andrzej Oślizło,...
czytaj wiecej
Podkreślił przy tym, że jednym z powodów, dla których podjęto decyzję o ekspansji TIM do Polski, było przyjęcie w zeszłym roku Rekomendacji U. Dzięki nim, została uregulowana kwestia dystrybucji...
czytaj wiecej
Zdaniem portalu Bankier.pl, przyjęty przez Sąd pozew zbiorowy stanowi pierwszy przypadek, gdy wśród powodów znaleźli się frankowicze i posiadacze kredytów w walucie krajowej. SO w ustnych motywach...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli przeciwko bankowi pozew z żądaniem zapłaty na ich rzecz 2.793 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu wskazali, że w dniu...
czytaj wiecej
W umowie kredytu został zawarty katalog możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia kredytu, spośród których przy podpisywaniu umowy został zaznaczony sposób zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że sporna klauzula rażąco narusza interes powodów jako konsumentów i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Wskazał, że korzyść z zawartej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu...
czytaj wiecej
W wyniku zawarcia umów cały majątek kredytodawcy został przeniesiony na powodową spółkę. Spółka sprzedała nieruchomość objętą ubezpieczeniem. W umowie postanowiono, że wszelkie korzyści i ciężary...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Zakwestionowane przez klienta Banku klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają następującą treść: „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu...
czytaj wiecej
– Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim brak ważnych dla klientów informacji np. o ich prawach, obowiązkach i o tym, kto jest rzeczywistym beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Projekt nowelizacji reguluje wysokość całkowitych kosztów udzielania świadczenia pieniężnego, na które mają składać się odsetki, opłaty, prowizje, marże, koszty usług dodatkowych, w tym...
czytaj wiecej
Oznacza to, że ww. środki jak i pozostałe, które wymieniono w ustawie, są objęte ochroną gwarancyjną w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu na rachunek lub powstania należności na sumę stanowiącą...
czytaj wiecej
Jednym ze sposobów obejścia tego wymogu jest udokumentowanie innego rodzaju dodatkowego zabezpieczenia przez osoby ubiegające się o kredyt bez wymaganego wkładu własnego. Może nim być blokada środków...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Struktura produktowa Największy udział w przypisie składki działu II posiadają: ubezpieczenia kredytu i gwarancje (29,2%), wypadkowe i chorobowe (28,1%) i szkód spowodowanych żywiołami i innych szkód...
czytaj wiecej
Porównując strukturę produktów sprzedawanych w kanale bancassurance, już od czterech lat obserwuje się spadek udziału produktów inwestycyjnych w przypisie składki na rzecz produktów powiązanych oraz...
czytaj wiecej