Artykuły

Większość opisanych spraw dotyczy skutków stosowania nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (określanych w polskim prawie jako niedozwolone postanowienia umowne lub klauzule abuzywne),...
czytaj wiecej
– Postanowiłem przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy. Pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem a bankiem, wspieranym przez organizację...
czytaj wiecej
Dokumenty są efektem wyroku TSUE w sprawie Schrems II. EROD chce w ten sposób zapewnić spójne stosowanie RODO i wyroku Trybunału w całym EOG. Czytaj więcej: Transfer danych osobowych...
czytaj wiecej
Wytyczne w głównym zakresie prezentują wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie przepisów dyrektywy. W publikacji uwzględniono orzeczenia wydane przed datą 31.05.2019 r. „W...
czytaj wiecej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadku uszkodzenia pojazdu np. w czasie otwierania drzwi podczas postoju, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu, którym dokonano...
czytaj wiecej
Wniosek Komisji dotyczy zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Gwarantuje on m.in., że ofiary wypadków drogowych otrzymają należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
W końcu i Minister Finansów przyznał rację podatnikom, gdyż w uzasadnieniu do omawianej zmiany ustawy o VAT potwierdził, że zwolnienie od VAT dotyczy wszelkich usług likwidacji szkód, w szczególności...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
Z orzeczeniem nie zgodzili się poszkodowani konsumenci, którzy domagali się zwrotu wszystkich kwot pobranych przez firmy pożyczkowe. Sprawa została skierowana do TSUE, aby ten stwierdził, czy wyrok...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Nowelizacja doprowadziła do usunięcia z treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2) regulacji dotyczących zwolnień od VAT zawartych w...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie rumuński operator telekomunikacyjny, zawierając umowy z klientami, prosił o wyrażenie zgody na przechowywanie kopii dokumentu tożsamości. Stosowna klauzula widniała w treści...
czytaj wiecej
Opinia Rzecznika została przedstawiona w odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedłożone przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim o następującej treści: „Czy art. 3 dyrektywy 2009/103...
czytaj wiecej
SN wystąpił do TSUE z następującym pytaniem prawnym: „Czy rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie do polskiego zakładu ubezpieczeń Corporis skierowane zostało roszczenie wypłaty odszkodowania od poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Sprawca zdarzenia posiadał polisę OC...
czytaj wiecej
Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. C-666/18 udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, które zostało skierowane przez francuski wymiar sprawiedliwości. Rozpoznawał on spór o naruszenie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakład ubezpieczeń na życie nadużywał swojej pozycji dominującej na polskim rynku pracowniczych ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Niemiecki związek organizacji konsumenckich zakwestionował przed sądami niemieckimi stosowanie przez niemiecką spółkę zaznaczonego domyślnie okienka wyboru, za pomocą którego internauci, chcący...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakład ubezpieczeń na życie nadużywał swojej pozycji dominującej na polskim rynku pracowniczych ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pasażer, wysiadając na parkingu z pojazdu, uszkodził stojący obok pojazd. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym polisę posiadał poszkodowany właściciel, opłaciło koszty naprawy, a...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniosek do SN skierował Rzecznik Finansowy. Wskazał on na rozbieżności w wykładni prawa dot. przedmiotu sprawy. RF zadał następujące pytanie prawne: „Czy na podstawie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła powódka, która z powodu problemów zdrowotnych zaprzestała prowadzenia pojazdu i trzymała go na własnej posesji. Na jazdę nieubezpieczonym samochodem...
czytaj wiecej
TSUE rozpoznawał dwie sprawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK. Pytania prejudycjalne skierował do TSUE szwedzki sąd najwyższy. W pierwszej z...
czytaj wiecej
W pierwszej z rozpoznawanych spraw powód stracił kwotę zainwestowaną w produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Z tego tytułu skierował powództwo przeciwko pośrednikowi ubezpieczonemu, u którego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – operator telekomunikacyjny – wniósł powództwo przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powód nie zgodził się z decyzją Prezesa UOKiK, w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko organizatorowi turystyki wystąpili klienci, niezadowoleni z wykonania usługi turystycznej. W pozwie domagali się od pozwanej spółki wypłaty po 1.260 zł...
czytaj wiecej
W związku z tym, Aviva zwróciła się do MF o interpretację, czy działalność centrów usług wspólnych może być zwolniona z podatku VAT. Ministerstwo uznało, że zwolnienie z podatku VAT naruszyłaby...
czytaj wiecej
W omawianej sprawie TSUE rozstrzygnął spór istniejący między pośrednikiem ubezpieczeniowym a słowacką firmą ubezpieczeniową ERGO Poist’ovňa, która zażądała od pośrednika zwrotu wypłaconej mu...
czytaj wiecej
Pośrednik ubezpieczeniowy pełnił na rzecz powoda usługi związane z pozyskiwaniem nowych klientów, w tym przedstawiania oferty, a także zawierania z nimi umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz...
czytaj wiecej
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznający sprawę, przedłożył Trybunałowi następujące pytania prejudycjalne: „1) Czy przepis krajowy dotyczący zwolnienia z VAT niezależnej grupy...
czytaj wiecej
Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że biuro podróży stosowało postanowienia tożsame z postanowieniami uznanymi za niedozwolone w...
czytaj wiecej
Ogólne warunki dotyczące strony internetowej bankowości elektronicznej „e‑banking” zawierają warunek, zgodnie z którym powiadomienia o zmianach dotyczących rachunku bankowego, klient otrzymuje –...
czytaj wiecej
Trybunał rozpoznając sprawę rozstrzygał, czy po rozwiązaniu umowy agencyjnej przedstawiciel ma prawo jednocześnie do świadczenia wyrównawczego z tytułu pozyskania klienteli, ograniczonego...
czytaj wiecej
Za drugim stanowiskiem opowiadało się Ministerstwo Finansów, będące stroną sporu, które w toku rozprawy przedstawiło oficjalne stanowisko w sprawie interpretacji polskich przepisów w tym zakresie....
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Banki nie informują również skutecznie swoich klientów, że przesłali informacje o zmianie warunków umowy przez e-bank. Jak wskazuje UOKiK, konsument nie ma obowiązku na bieżąco śledzić informacji...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć