Artykuły

W piśmie RPO przywołuje sprawę małoletniego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił rodziców i brata. W postępowaniu sądowym, zakończonym w 2020 r. (6 lat od zdarzenia...
czytaj wiecej
Na dzień 28 kwietnia 2021 r. zostało przesunięte posiedzenie połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, podczas którego zostanie podjęta uchwała...
czytaj wiecej
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493). Tym aktem prawnym nałożono na...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zaproponowano zmianę 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Projekt zakłada, że środki nadzorczych, stosowane wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
MF chce dokonać nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia...
czytaj wiecej
Nowelizacja zakłada przede wszystkim zmianę sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych, wydłużenie, w uzasadnionych przypadkach, procesu likwidacji szkód do 90 dni, nowe obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Wskazał w niej na problem, z jakim zgłosił się do jego biura wyborca. Dotyczył on kwestii przedłużania umów ubezpieczenia OC ppm., co w opinii wyborcy często zachodzi bez zgody i wiedzy...
czytaj wiecej
Właściciele pojazdów osobowych, którzy zaniechają obowiązku wykupienia w terminie ubezpieczenia OC ppm. muszą liczyć się z sankcjami finansowymi, które w tym roku wzrosły o 5 proc. i mieszczą się w...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie uniwersytet zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Chodziło o skorzystanie ze zwolnienia od podatku w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód, którego syn tragicznie zginął na placu budowy. Mężczyzna żądał od pozwanego wypłaty 120 tys. zł tytułem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z roszczeniem odszkodowawczym wobec Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu wystąpili właściciele domu położonego w okolicy pasa startowego. Domagali się oni odszkodowania z tytułu...
czytaj wiecej
Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta wskutek zapytania prawnego wniesionego do SN w dniu 13 lipca br., o następującej treści: „Czy do roszczenia o wypłatę części wartości wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela...
czytaj wiecej
SN udzielił odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie dot. skutków nierozpatrzenia przez podmiot rynku finansowego reklamacji klienta w ustawowym terminie tj. 30 dni, lub,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wystąpiła powódka, której dzieci zginęły w wypadku komunikacyjnym. Pojazd, którym kierował sprawca zdarzenia,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym polisę  posiadał sprawca zdarzenia komunikacyjnego, wystąpiło przedsiębiorstwo, z którym poszkodowany zawarł...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Podczas posiedzenia KNF zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”. Spółka została ukarana za opóźnienia w wypłacie w ustawowym...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
W rekomendacji 21.1., KNF wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien, w przypadku naruszenia terminów wypłaty zadośćuczynienia, na żądanie poszkodowanego, wypłacić należne odsetki od dnia, w którym to...
czytaj wiecej
11.5. W przypadku odmowy wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach odmowy wypłaty żądanych odsetek. W kontekście...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, na podstawie zakwestionowanego wzorca OWU ubezpieczyciel zwalnia się z określonego w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego obowiązku składania odrębnego oświadczenia o...
czytaj wiecej

IDD

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego...
czytaj wiecej