Artykuły

Ochrona można objąć dziecko do 20. r. ż. Świadczenie wypłacane jest w razie doznania uszczerbku zdrowia wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Oprócz kwoty pieniężnej ubezpieczyciel zapewni dostęp do...
czytaj wiecej
- Obecnie analizujemy pojawiające się orzeczenia idące w kierunku nieważności pod kątem ewentualnej rozbieżności. W przypadku tego typu umów to o tyle trudne zadanie, że trzeba zidentyfikować...
czytaj wiecej
INTER wprowadził nową wersję ubezpieczenia Ochrona Prawna dla osób wykonujących zawód medyczny. Klienci mogą wybrać spośród dwóch wariantów. Pakiet podstawowy zapewnia pomoc w zakresie obowiązków...
czytaj wiecej
BP Neckermann Polska ogłosiło niewypłacalność w środę 25 września. Od tego czasu Allianz Partners we współpracy z Urzędem Marszałkowskim na bieżąco wspiera turystów przebywających poza granicami...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt II Ca 1300/18) skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: "Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dopasowujemy nasze produkty do ich potrzeb. Wiemy, że zarówno długość życia jak i jego jakość znacząco się zmieniły. Coraz więcej seniorów...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 13 marca 2019 r. (sygn. akt II Ca 613/18) skierował do SN następujące pytanie prawne: „Czy świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na...
czytaj wiecej
- Zainteresowanie zakupami online stale rośnie i kompetencje cyfrowe Polaków są już standardem. Podążamy za preferencjami klientów w zakresie prostej i szybkiej dostępności naszych ubezpieczeń....
czytaj wiecej
Klienci LINK4, posiadający ubezpieczenie OC lub ubezpieczenie pakietowe (OC i AC), mogą skorzystać z nowej oferty ubezpieczyciela. Produkt zapewnia środki do kwoty 2 tys. zł na pokrycie wydatków...
czytaj wiecej
Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu szkód komunikacyjnych 6,6 mld zł, jest to o 4,2% więcej niż przed rokiem. Z kolei przypis składki wzrósł o 3,2%, przynosząc...
czytaj wiecej
– Rynek ubezpieczeń w Polsce jest stosunkowo młodym rynkiem, bo niespełna 30-letnim. Przez ten czas kształtowaliśmy produkty i świadomość ubezpieczeniową Polaków, ale ciągle sporo...
czytaj wiecej
Produkt OnkoWsparcie zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór, także złośliwy. Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny, czyli produkt  OnkoWsparcie + KardioWsparcie, dodatkowo...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektu, zakład ubezpieczeń będzie mógł przetwarzać dane osobowe, w tym dane osobowe objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w przypadku uzasadnionego...
czytaj wiecej
Polacy, biorący udział w  badaniach Prudential Family Index (2017 i 2018), przyznają, że ewentualna dłuższa choroba byłaby dla nich poważnym wyzwaniem finansowym i mogliby sobie nie poradzić z...
czytaj wiecej
Jak podał ubezpieczyciel, wzrost wypłat związany jest z wyższym zainteresowaniem klientów produktami ochronnymi. Z danych zakładu ubezpieczeń wynika, że Polacy coraz częściej nabywają produkty...
czytaj wiecej
W związku z pojawiającymi się problemami resort finansów aktualnie prowadzi prace nad rozszerzeniem środków nadzorczych KNF nad tego typu działalnością. Czytaj więcej: MF prowadzi prace koncepcyjne...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie, wiele zakładów ubezpieczeń odmawia realizacji roszczeń odszkodowawczych, powołując się na prowadzone w sprawie postępowanie karne. „Dziwi to tym bardziej, że w wielu...
czytaj wiecej
Zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta Jako pierwszy zabrał głos mec. Robert Bryzek z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Opowiedział o postępowaniach sądowych wynikłych z powództw...
czytaj wiecej
 – Uruchomiliśmy ofertę grupowych ubezpieczeń pracowniczych w 2013 roku, a na koniec ubiegłego roku ubezpieczaliśmy w jej ramach niemal 24 tys. osób. Dziś mocno przyspieszamy z rozwojem tego...
czytaj wiecej
Propozycją RF jest stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Taki rejestr mógłby funkcjonować np. w oparciu bazę danych ubezpieczeniowych budowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz...
czytaj wiecej
W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń działu II wypłaciły 18,4 mld zł świadczeń i odszkodowań brutto, z czego 8 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu ubezpieczeń OC ppm. W 2015 r. dane te wynosiły...
czytaj wiecej
W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są...
czytaj wiecej
Najwyższy przypis składki w dziale I ubezpieczeń uzyskały ubezpieczenia gr. 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Z tego tytułu zakłady ubezpieczeń uzyskały...
czytaj wiecej
Jak wynika z analiz UKNF, w większości kwoty orzekane w sprawach sądowych przewyższały te oszacowane przez towarzystwa ubezpieczeń. Analiza pokazała także, że zasądzane kwoty nie są tak...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
Mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk podała też, że pacjenci w dochodzeniu o właściwe odszkodowania za błąd lekarski najwięcej trudności mają z udowodnieniem zaistnienia błędu po stronie lekarza lub...
czytaj wiecej
Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zamierza wprowadzić nowy art. 98b. Nakłada on na...
czytaj wiecej
Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za kradzież lub utratę gotówki, czeków, dokumentów niezbędnych do wejścia na pokład, w tym paszportu. Ubezpieczenie pokrywa koszty...
czytaj wiecej
Obowiązek potwierdzania zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia wynika z normy ogólnej przepisu art. 809 par. 1 Kodeksu cywilnego. Należy wskazać, iż przepis...
czytaj wiecej
Ponadto, w raporcie UFG zostały przedstawione dane dotyczące wypłat z Funduszu. W sumie łącznie wypłacono ponad 90 mln zł świadczeń tytułem szkód poniesionych przez poszkodowanych. Do UFG zgłaszały...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Zdaniem specjalisty! Adwokat Wojciech Kośla, partner, szef praktyki prawa procesowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI: Uchwała SN nie jest zaskoczeniem dla osób zajmujących się tym zagadnieniem. Nie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana. Powódka wpadła do dziury przy studzience kanalizacyjnej. Winą za zdarzenie obarczyła Zarząd Dróg, Zieleni...
czytaj wiecej
Powódka nie mogła pogodzić się z tragiczną śmiercią swojej najmłodszej córki, była oszołomiona i odrętwiała, ciągle płakała, czuła ból, żal. W związku z krytycznym zdarzeniem pojawiła się u niej...
czytaj wiecej
Powódka brała udział w kuligu. Do ciągnika doczepiono dwie kolumny sanek. Przed rozpoczęciem jazdy zostało ustalone, że ciągnik będzie jechał wolno, bezpiecznie i po drogach prywatnych. Po...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oddalił powództwo, nie uwzględniając zarzutu powoda, że zastrzeżona i potrącona przez pozwanego tzw. opłata likwidacyjna stanowi niedozwolone...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że postanowienia umowne rażąco naruszają interesy powoda, ponieważ nakładają na niego, przy odstąpieniu od umowy obowiązek zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego. Wskazana kwota...
czytaj wiecej
W pozwie powód podniósł, że jego życie po wypadku uległo diametralnej zmianie. Do chwili rozprawy nie odzyskał pełnej sprawności fizycznej, miał problemy z pamięcią, koncentracją, stał się bardzo...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt I C 865/11) zasądził ponad 980 tys. zł dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. W rozpoznawanej sprawie powód - pasażer...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił poszkodowany, który w wyniku wypadku drogowego doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Domagał się kwoty 92.000 zł wraz...
czytaj wiecej
Z powodu objawów niewydolności serca mąż powódki był hospitalizowany jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Mężczyzna trafił do szpitala z powodu narastającej niewydolności...
czytaj wiecej
Dyrektor Urzędu Skarbowego nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że w omawianej sprawie świadczenia wykonywane przez spółkę nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz wykonanie...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu...
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń działu I odnotowano wzrost przypisu składki brutto. Na koniec marca 2019 r. wyniósł on 5.234 mln zł, tj. o 439 mln zł (7,7 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy spadek...
czytaj wiecej
Do tej pory nie zostały przyjęte żadne przepisy lub wytyczne dot. metod wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przyszłych odszkodowań i świadczeń z tytułu zaistniałych szkód. ZU...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że osią sporu w postępowaniu była interpretacja przesłanki przyczynienia się do choroby zdiagnozowanej lub leczonej...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczeń działu II wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kw. 2017 r. wyniosły 4,78 mld zł. Jest to wynik o 0,4 mld zł (9%) wyższy od uzyskanego po I kw. 2016 r. Największy wzrost...
czytaj wiecej
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu składki, spełnione zostało w...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel nie może uzależniać ochrony ubezpieczeniowej i spełnienia ciążących na nim obowiązków z zawartej z konsumentami umowy od działania innych ubezpieczycieli czy też firm wypłacających...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę, która stanowi świadczenie ubezpieczającego, oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z powyższego wynika...
czytaj wiecej
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłoszeniu, oznacza, iż wypłata odszkodowania nie będzie możliwa, gdy na powstanie...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Dział I Ubezpieczyciele życiowi wypłacili w I kw. 2019 r. ponad 5 mld zł świadczeń. Suma ta jest o 7% niższa od odnotowanej przed rokiem. Największy spadek wypłat (-12,5%) obejmował ubezpieczenia gr....
czytaj wiecej
Składki i odszkodowania W I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 16,3 mld zł składki, o 1,9% więcej niż na koniec marca 2017 r. Towarzystwa ubezpieczeń na życie uzyskały przypis na poziomie 5,7...
czytaj wiecej
Wpływy do UFG Na koniec 2017 r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym 8 podmiotów zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku w ramach oddziału (3) lub swobody świadczenia usług (5). W...
czytaj wiecej
„Polisa powinna zapewnić rodzinie środki na utrzymanie przez czas, który pozwoli na dostosowanie się do nowych okoliczności życiowych, a składka powinna zmieścić się naszym budżecie” – tłumaczy...
czytaj wiecej
UFG podaje, że znaczna część z wypłaconych przez Fundusz odszkodowań dotyczy szkód historycznych (czytaj więcej: UFG: podwyżki OC wynikiem rosnących odszkodowań dla rodzin ofiar wypadków sprzed lat):...
czytaj wiecej
– Powraca więc pytanie, czy stać nas, jako społeczeństwo, na płacenie bardzo wysokich zadośćuczynień – takiej niezdefiniowanej grupie osób bliskich – za śmierć poniesioną w odległej...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto w dziale I wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Udział w rynku 5 największych zakładów...
czytaj wiecej
Dane, opublikowane w corocznych raporcie federacji, pokazują, że pomimo niesprzyjającego środowiska gospodarczego, branża ubezpieczeniowa w Europie wypłaciła o 1,6% więcej świadczeń i odszkodowań niż...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpiło zwiększenie, o 14%, przypisu składki w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największy, bo aż o 32%, wzrost nastąpił w grupie 10....
czytaj wiecej
Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. wyniosły prawie 115 mln zł. Plan finansowy Funduszu na 2016 rok w zakresie...
czytaj wiecej
Według badania, aż 76 proc. badanych twierdzi, że wysokość świadczenia nie zapewni im odpowiedniego poziomu życia na emeryturze. Wśród nich również znaleźli się najlepiej zarabiający. 34% tych,...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej