Artykuły

Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-65 lat. Wystarczy, że wykupią ubezpieczenie INTER Medyk Life w wariancie od I do VI, obejmujące dodatkową ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci w wyniku...
czytaj wiecej
Wydanie nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493). Tym aktem prawnym nałożono na...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co roku, w terminie do 30 listopada, Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia ochronę na wypadek powikłań i konsekwencji leczonej już cukrzycy oraz wsparcie w profilaktyce, leczeniu i kontrolowaniu rozwoju choroby. Nowa oferta obejmuje dwa warianty. Pierwszy...
czytaj wiecej
– W trafiających do nas prośbach o poradę czy wnioskach o interwencję zidentyfikowaliśmy szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi w szczególności o...
czytaj wiecej
Od wybuchu epidemii branża turystyczna odnotowuje spadki sprzedaży na poziomie 60-70%. W związku z tym resort zadecydował o obniżeniu o podobny procent sposobu obliczania i określania rocznego...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie...
czytaj wiecej
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany do ustawy z...
czytaj wiecej
- Turyści wybierający się na urlop w piękne górskie rejony przeważnie nie zakładają żadnych problemów i nie myślą o zagrożeniach, które mogą ich spotkać na miejscu. Jeżeli jednak dojdzie już do...
czytaj wiecej
Rozporządzenie stanowi wypełnienie przepisu art. 5 ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich, zgodnie z którym minister ds. rolnictwa co roku, do dnia 30 listopada, określa maks. sumy...
czytaj wiecej
W interpelacji odwołano się do przyjętej niedawno ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących...
czytaj wiecej
Gwarancja jest udzielana w związku z obowiązkiem zapewnia spełnienia roszczeń klientów touroperatora świadczeń w razie jego niewypłacalności. Należą do nich m.in. obowiązek zwrotu kosztów kontynuacji...
czytaj wiecej
W dniu 19 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1...
czytaj wiecej
Za uchwaleniem nowego prawa opowiedziało się 415 posłów, 6 było przeciw, a 3 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa dokonuje rozszerzenia zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o...
czytaj wiecej
- Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan z wysoką sumą ubezpieczenia to atrakcyjne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby naszych klientów, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Wskazały one,...
czytaj wiecej
Przyjęty projekt zakłada rozszerzenie zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC ppm. oraz rolników w przypadku...
czytaj wiecej
Nowy produkt "Ubezpieczenie życia i zdrowia dla Ciebie i bliskich” dedykowany jest klientom banku i ich najbliższym. Produkt powstał we współpracy z AXA oraz klientami, którzy oceniali m.in. zakres...
czytaj wiecej
W ramach klauzuli dodatkowej Loss Assistance ubezpieczyciel pokryje koszty zabezpieczenia mienia przed ryzykiem wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów. - Mówiąc obrazowo, w...
czytaj wiecej
Nowelizacja stanowi odpowiedź na inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich ws. problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC ppm. Dotyczy on szczególnie osób...
czytaj wiecej
UNIQA w ostatnim czasie odświeżyła swój najpopularniejszy produkt życiowy „Pakiet Bezpieczeństwa”. Wprowadzone zmiany obejmują: dodanie nowych wariantów VIP z wysokimi sumami ubezpieczenia – do 200...
czytaj wiecej
Zgodnie z pierwszą wersją projektu, skierowaną do konsultacji, sumy ubezpieczenia pozostaną na niezmienionym poziomie, tj. 100 tys. euro na jedno zdarzenie z ubezpieczenia OC i 500 tys. euro na...
czytaj wiecej
Rozporządzenie określa sposób wyliczenia minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika,...
czytaj wiecej
- Zainteresowanie zakupami online stale rośnie i kompetencje cyfrowe Polaków są już standardem. Podążamy za preferencjami klientów w zakresie prostej i szybkiej dostępności naszych ubezpieczeń....
czytaj wiecej
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw umożliwia wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnej i grupowych praktyk zawodowych. W związku z tą zmianą...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
UNIQA zdecydowała się na podniesienie sumy ubezpieczenia. Do tej pory klient mógł maksymalnie zabezpieczyć się do kwoty 500 tys. zł. Teraz limit ten został zwiększony i rozszerzony o kolejne...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
Ustawa o PPK 19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, mający na celu zwiększenie kapitału na...
czytaj wiecej
Produkt OnkoWsparcie zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór, także złośliwy. Wariant Onkologiczno-Kardiologiczny, czyli produkt  OnkoWsparcie + KardioWsparcie, dodatkowo...
czytaj wiecej
Prawie połowa przewoźników kolejowych (44%) wykupiła ubezpieczenie OC na sumę wyższą niż podana w rozporządzeniu. Jak podaje, UTK, 8% podmiotów zdecydowało się na SU powyżej 50 mln zł, a 36% od 10 do...
czytaj wiecej
Portal MojaAviva to platforma do zarządzania polisami oraz środkami zgromadzonymi na kontach IKE lub IKZE. Serwis umożliwia m.in.: przegląd zakupionych produktów (m.in. wysokość sumy ubezpieczenia,...
czytaj wiecej
Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC ciąży na właścicielu pojazdu. Jego spełnienie jest kontrolowane w rejestrze FIVA. Hiszpańskie polisy komunikacyjne obowiązują na terytorium krajów...
czytaj wiecej
Nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta przed dniem faktycznego...
czytaj wiecej
Projekt dokonuje jedynie podniesienia minimalnych sum gwarancyjnych i reguluje kwestie sporu między zakładem ubezpieczeń a UFG w zakresie odpowiedzialności za wypłatę świadczenia odszkodowawczego....
czytaj wiecej
Platforma sprzedażowa strefannw.pl umożliwia klientom zakup pakietu ochrony ubezpieczeniowej dla swoich dzieci, ubezpieczyciel przygotował do wyboru trzy warianty ochrony. Produkt można wygodnie...
czytaj wiecej
Polacy, biorący udział w  badaniach Prudential Family Index (2017 i 2018), przyznają, że ewentualna dłuższa choroba byłaby dla nich poważnym wyzwaniem finansowym i mogliby sobie nie poradzić z...
czytaj wiecej
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Ustawa nakłada na organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązek zapewnienia podróżnym w razie niewypłacalności spółki kosztów pokrycia...
czytaj wiecej
Dane przekazywane do UFG Nowelizacja wprowadza zmiany do art. 102 ustawy, dot. danych o umowach ubezpieczenia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do UFG. Mają one na celu poprawę jakości...
czytaj wiecej
Wniosek Komisji dotyczy zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Gwarantuje on m.in., że ofiary wypadków drogowych otrzymają należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli...
czytaj wiecej
Od początku kwietnia już prawie wszyscy ubezpieczyciele będą sprzedawać dotowane ubezpieczenia rolnicze. W tym roku ministerstwo rolnictwa podpisało umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń: PZU,...
czytaj wiecej
- Od teraz możliwe jest ubezpieczenie całej podróży zagranicznej, już od samego wyjścia z domu, jedną polisą - mówi Martyna Kucicka-Witek, Menadżer do spraw Produktów Ochronnych i Majątkowych...
czytaj wiecej
Statystycznie na zakup ubezpieczenia AC decyduje się co czwarty kierowca. Ubezpieczyciele chcą zachęcić do zakupu AC, przygotowując korzystne oferty i pakiety zniżek, by lepiej odpowiadały na...
czytaj wiecej
Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia ws. min. wysokości sumy ubezpieczenia, co do zasady, pozostają zbieżne z obowiązującymi regulacjami zawartymi w rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2013 r....
czytaj wiecej
Po pierwsze, zwrócono uwagę, że zastosowane w projekcie pojęcie „roszczeń o naprawienie szkody na osobie” jest bardzo szerokie, gdyż obejmuje roszczenia zarówno o charakterze majątkowym jak i...
czytaj wiecej
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia...
czytaj wiecej
Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska wynika, że do najważniejszych rodzajów ubezpieczeń dla firm należy OC przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenie majątku firmy....
czytaj wiecej
Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zamierza wprowadzić nowy art. 98b. Nakłada on na...
czytaj wiecej
Doradca odszkodowawczy, który posiada ubezpieczenie OC, daje klientom gwarancję zabezpieczenia przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych...
czytaj wiecej
Ponadto, jak wskazano, wiele zależy od aktualnego stanu zdrowia ubezpieczonego. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe lub genetyczne, powinny być przygotowane na znaczne podniesienie składki....
czytaj wiecej
Na początku tygodnia Property Lease Fund poinformował inwestorów o wykupie ubezpieczenia od roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów emitenta na sumę 5 mln zł. Ponadto, ubezpieczenie...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Na terenie nieruchomości należącej do powoda doszło do pożaru, w wyniku którego spaleniu uległy: budynek, wózek widłowy, gaz propan-butan, dwa samochody dostawcze, 90 ton używanej odzieży, kocioł...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, iż powodom przysługuje odszkodowanie. Sąd Apelacyjny natomiast, uwzględnił apelację pozwanego ubezpieczyciela, uznając ją za uzasadnioną w części. Ustalił, że okolicznością...
czytaj wiecej
W wyniku dokonanych ustaleń odszkodowanie za spalony budynek zostało wyliczone na kwotę 66 tys.  zł na zasadzie proporcji z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia budynku 300 tys. zł oraz wartości...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W rozpoznawanej sprawie powód – ubezpieczony, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK, dokonał rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania. W związku z tym zakład...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

90% uczestników badania potwierdziło, że wykupuje ubezpieczenie NNW w placówce szkolnej, chociaż prawie połowa z nich wie, że może skorzystać z pakietu indywidualnego.  – Rodzicom bardzo zależy...
czytaj wiecej
Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów - Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad...
czytaj wiecej
„Polisa powinna zapewnić rodzinie środki na utrzymanie przez czas, który pozwoli na dostosowanie się do nowych okoliczności życiowych, a składka powinna zmieścić się naszym budżecie” – tłumaczy...
czytaj wiecej
Wiele z ww. produktów gwarantuje wypłatę odszkodowania tylko przy wystąpieniu szkody całkowitej. Taki warunek występuje w produktach: Pożar i kradzież (AXA Direct), MINI AC (MTU), Minicasco (You Can...
czytaj wiecej

IDD

Jak podała EIOPA, zmiana sum gwarancyjnych jest związana ze wzrostem CPI (consumer price index). W latach 2013-2017 zwiększył się on o 4,03%. EIOPA zaproponowała następujące minimalne sumy...
czytaj wiecej
Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej
Uwagi PIU dotyczą: projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych projektu rozporządzenia...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego...
czytaj wiecej