Artykuły

Proponowanie likwidacji szkody „przez telefon” to coraz częstsza praktyka stosowana przez ubezpieczycieli. Nierzadko ma miejsce zdalne podejmowanie decyzji o przyjęciu odpowiedzialności i wycenie...
czytaj wiecej
Generali wprowadziło do ogólnych warunków ubezpieczenia AC nową definicję szkody całkowitej. Określa ona jasne i przejrzyste zasady określania wysokości kosztów naprawy pojazdu. Będą one zależeć od...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wskutek potrącenia doszło u poszkodowanej dziewczynki do niedowładu kończyn. Dziecko stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki. Powództwem...
czytaj wiecej
Większość opisanych spraw dotyczy skutków stosowania nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (określanych w polskim prawie jako niedozwolone postanowienia umowne lub klauzule abuzywne),...
czytaj wiecej
Projekt trafił do prac Komisji po I czytaniu w Sejmie, w trakcie którego posłowie wystosowali liczne uwagi do treści projektu, łącznie z wnioskiem o jego całkowite odrzucenie. Na środowym posiedzeniu...
czytaj wiecej
W tym roku obowiązek sprawozdawczy realizowany jest online poprzez formularz elektroniczny, dostępny pod linkiem.   Sprawozdanie obejmuje następujące dane: liczby reklamacji; liczba uznanych i...
czytaj wiecej
Na dzień 28 kwietnia 2021 r. zostało przesunięte posiedzenie połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, podczas którego zostanie podjęta uchwała...
czytaj wiecej
– Postanowiłem przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy. Pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem a bankiem, wspieranym przez organizację...
czytaj wiecej
No mocy nowelizacji osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą otrzymają ochronę na prawach konsumenta, w tym m.in. będą mogły korzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub Prezesa...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy wystąpił z powództwem na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zdaniem Rzecznika Finansowego za taką można uznać metodologię szacowania...
czytaj wiecej
Inicjatywa została zapoczątkowana z powodu wzrostu liczby skarg konsumentów na uchybienia podmiotów w tym zakresie. Jak odnotował RF, w tym roku liczba takich wniosków znacznie przekroczyła wynik z...
czytaj wiecej
– Opracowanie „Mapy klauzul” to odpowiedź na sygnały wpływające do nas w trakcie dyżurów telefonicznych czy zapytaniach e-mailowych. Wynika z nich, że znaczna część posiadaczy kredytów...
czytaj wiecej
Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym „strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu”. W maju tego roku SO w Warszawie uznał, że klauzula...
czytaj wiecej
– Zauważyliśmy poważną rozbieżność dotyczącą tego, jak po uzyskaniu wyroku sądu strony mają rozliczyć nieważny kredyt walutowy. Prowadzi to do sytuacji, w której w demokratycznym państwie prawa,...
czytaj wiecej
– Mamy wrażenie, że banki coraz częściej wprowadzają tzw. planowe techniczne przerwy w świadczeniu usług. Wydaje się, że coraz więcej jest też informacji o awariach. Jest to niepokojące zjawisko...
czytaj wiecej
W skardze nadzwyczajnej Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego prawomocnego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o zasądzenie na rzecz poszkodowanego kwoty niemal 37 tys. zł wraz z odsetkami. Żądana...
czytaj wiecej
Powstanie narzędzia to odpowiedź na rosnącą liczbę skarg konsumentów na uchybienia instytucji w tym zakresie. Ponadto, konsumenci często podnoszą, że nie wiedzą, jak właściwie należy obliczyć należną...
czytaj wiecej
– Zdecydowałem o złożeniu skargi nadzwyczajnej, gdyż z naszych analiz wynika, że orzecznictwo w tego typu sprawach jest już ugruntowane. Szereg zastrzeżeń do konstrukcji tej umowy powoduje, że...
czytaj wiecej
Rzecznik Praw Obywatelski już po raz drugi zainterweniował w kwestii propozycji likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego. W liście z dnia 30 września 2020 r. apelował do Prezesa RM o rozważenie...
czytaj wiecej
Zgodnie z uchwałą SN (sygn. akt. III CZP 90/19), odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z...
czytaj wiecej
21 września 2020 r. został opublikowany projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego. Zakłada on konsolidację organów ochrony konsumentów poprzez...
czytaj wiecej
Projektowa ustawa określa:  zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów;  zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i...
czytaj wiecej
– Mam świadomość, że skargi do nas stanowią przysłowiowy czubek góry lodowej i skala problemu jest znacznie większa. Dlatego rozesłaliśmy do banków zapytania o dane statystyczne i wyjaśnienie...
czytaj wiecej
Eksperci z Biura RF dokonali analizy warunków ubezpieczeń autocasco. Na ich podstawie ustalili, że ubezpieczyciele stosują niejednolite kryteria wyceny kosztów napraw uszkodzonych pojazdów. W...
czytaj wiecej
Interwencja RF jest reakcją na skargi konsumentów, którzy wskazują na nieprawidłowości w zapisach umownych stosowanych przez Provident Polska S.A.  – W ostatnim czasie otrzymaliśmy...
czytaj wiecej
– W trafiających do nas prośbach o poradę czy wnioskach o interwencję zidentyfikowaliśmy szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi w szczególności o...
czytaj wiecej
- Zdecydowałem się na takie wystąpienie, ponieważ spory te dotyczą często bardzo tragicznych wypadków, skutkujących śmiercią lub trwałym kalectwem. Dziś poszkodowani w takich wypadkach muszą...
czytaj wiecej
W interpelacji poruszony został pomysł likwidacji Rzecznika Finansowego i przeniesienia jego obowiązków do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z pracownikami. Budzi on obawy u autora...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy odniósł się do zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia przez Gefion Insurance. Informacja ta jest szczególnie ważna dla klientów towarzystwa. Nie będę mogli oni skorzystać z...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy w pismach do Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawarł apel o wsparcie dla klientów towarzystw ubezpieczeń,...
czytaj wiecej
„Najwięcej spraw nadal mamy w ubezpieczeniach. Tu pewne kwestie wciąż są nierozwiązane, np. pojazdu zastępczego czy uproszczenia postępowania związanego z dochodzeniem odszkodowania przy szkodach...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy przekazał  informację o wzroście skarg klientów na wysokie opłaty pobierane przez banki za przygotowanie dokumentów, które często są wykorzystywane do wytoczenia powództwa. W...
czytaj wiecej
Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania...
czytaj wiecej
Wyrok ten prezentuje zupełnie przeciwstawne stanowisko do uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 r. przez Sąd Najwyższy Izby Cywilnej (sygn. akt III CZP 69/17, III CZP 60/17 i III CZP 36/17). Wówczas...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia na życie z UFK, zwrotu kwoty 6,5 tys. zł pobranej przez spółkę w formie opłaty likwidacyjnej...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu SN odniósł się do wydanych do tej pory uchwał i orzeczeń SN w zakresie odszkodowań. W świetle tych rozważań uznał, że wniosek Rzecznika Finansowego jest uzasadniony. Zdaniem SN,...
czytaj wiecej
Rozporządzenie ma na celu zapewnienie finansowania Rzecznikowi Finansowemu i jego Biuru, które powinno być adekwatne do aktualnych rozmiarów działalności, a także doprecyzowanie niektórych przepisów...
czytaj wiecej
W kwietniu tego roku Kancelaria RP poinformowała o rozpoczęciu prac nad wnioskiem, jaki wpłynął od Rzecznika Finansowego. Dwa lata temu wystąpił on o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dot. problemu...
czytaj wiecej
- Obecnie analizujemy pojawiające się orzeczenia idące w kierunku nieważności pod kątem ewentualnej rozbieżności. W przypadku tego typu umów to o tyle trudne zadanie, że trzeba zidentyfikować...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, Golecki podkreślił potrzebę wzmocnienia komunikacji i wymiany informacji między instytucjami działającymi na rzecz ochrony konsumentów, w tym rzecznikami konsumentów oraz KNF i...
czytaj wiecej
W analizowanym okresie sądy rozstrzygnęły 580 powództw, do których został dołączony istotny pogląd RF. 519 z nich (89 proc.) zakończyło się wyrokiem korzystnym dla klienta. Ze wsparcia RF korzystali...
czytaj wiecej
W I części raportu dokonano analiz nieprawidłowości na rynku finansowym, prezentując przejawy i wymiary różnych zjawisk, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Analiza...
czytaj wiecej
Jak wskazano we wstępie do analizy, każdego roku do Biura RF trafia od 450 do nawet 550 wniosków o wszczęcie postępowania interwencyjnego lub próśb o poradę dotyczącą problemów z ubezpieczeniami...
czytaj wiecej
Jak tłumaczy RF w stanowisku, zakłady ubezpieczeń mają jedynie obowiązek potwierdzenia tożsamości swoich klientów. Może to nastąpić poprzez wgląd do dokumentu i spisaniu potrzebnych danych...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie...
czytaj wiecej
Osoby poruszające się po drogach publicznych powinny posiadać dokument potwierdzający znajomość przepisów ruchu drogowego.  Z kolei zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, kartę rowerową lub...
czytaj wiecej
W  ubiegłym roku RF otrzymał 4.014 wniosków o podjęcie postępowania ADR. 2.144 spraw (53%) dotyczyło sektora ubezpieczeń, wobec 1.870 wniosków (47%) w sprawie sporu klienta z instytucją bankową....
czytaj wiecej
Do pierwszego czytania projektu przystąpiła sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W jej posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele resortu sprawiedliwości, Rzecznika Finansowego oraz w...
czytaj wiecej
Teraz o wszczęciu procedury zmierzającej do nałożenia kary na jeden z podmiotów rynku finansowego zaangażowanych w sprzedaż obligacji Getback poinformował Rzecznik Finansowy. Z przedstawionego...
czytaj wiecej
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku powołuje Fundusz Edukacji Finansowej. Jego...
czytaj wiecej
Resort sprawiedliwości chce, aby Sejm tej kadencji mógł zająć się regulacjami dot. standaryzacji kwot zadośćuczynień za szkody osobowe. W ministerstwie trwają prace nad utworzeniem tabeli. W...
czytaj wiecej
Sprawozdania kierowane do RF powinny zawierać następujące dane : liczbę reklamacji wniesionych i załatwionych w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o uznaniu lub nieuwzględnieniu roszczeń...
czytaj wiecej
Jak podaje ekspert, sprzedawcy mogą zyskać wysokie prowizje za sprzedaż tego typu produktów ubezpieczeniowych, w związku z czym wielokrotnie napierają na klientów na szybki zakup ochrony bez...
czytaj wiecej
Skargi klientów zaczęły napływać do ANG Spółdzielni pod koniec listopada tego roku. Pożyczkobiorcy wskazywali w nich na narzucony przez „Kredyt Mrówka” obowiązek zakupu ubezpieczenia. Jak informowano...
czytaj wiecej
W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony senacki projekt ustawy o  świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Jego celem...
czytaj wiecej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadku uszkodzenia pojazdu np. w czasie otwierania drzwi podczas postoju, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu, którym dokonano...
czytaj wiecej
Jak podkreślają przedstawiciele Biura RF, przepis ten uderzy w poszkodowanych, którzy sami będą musieli dochodzić swych roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniach sądowych. Ich zdaniem,...
czytaj wiecej
Skutki takiej interpretacji przepisu art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostały omówione na portalu prawo.pl. Eksperci wskazywali, że w ten sposób może dojść do...
czytaj wiecej
Mec. Daszewski ocenił nową ustawę jako „zbyt daleko idąca”. Jego zdaniem, przyjęcie nowych przepisów może radykalnie ograniczyć dostęp osób poszkodowanych do wsparcia ze strony kancelarii...
czytaj wiecej
Pierwsze czytanie projektu miało miejsce podczas posiedzenia w dniu 23 lipca 2018 r. W posiedzeniu, oprócz członków obu senackich komisji udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Pośredników...
czytaj wiecej
KRIR wskazało we wniosku, że instytucja, działająca jako reprezentant Ministerstwa, byłaby organem odwoławczym dla producentów rolnych w razie sporu z zakładem ubezpieczeń co do wysokości przyznanego...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
- Menedżerowie powinni być w pełni odpowiedzialni za to co się dzieje w kierowanej przez nich firmie. Ten trend widać w unijnym prawodawstwie. Rozporządzenie MAR z lipca 2016 r. w sprawie...
czytaj wiecej
– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w...
czytaj wiecej
Na początku sierpnia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, z których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Nowelizacja zakłada przede wszystkim zmianę sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych, wydłużenie, w uzasadnionych przypadkach, procesu likwidacji szkód do 90 dni, nowe obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
W lutym 2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. terminu przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranej przez zakład ubezpieczeń części świadczenia...
czytaj wiecej
Po pierwsze, z informacji przekazywanych ekspertom z Biura RF wynika, że klienci byli namawiani do inwestowania w obligacje przez pracowników instytucji pośredniczących w sprzedaży instrumentów....
czytaj wiecej
Jak wynika z informacji przekazanych przez ministra Andrzeja Dera, zgodnie z projektowanymi przepisami, powstanie specjalna instytucja, która będzie posiadała dane o umowach ubezpieczeń na życie i...
czytaj wiecej
Na wyższy przypis składki wpływ miało przede wszystkim wzrost cen za ubezpieczenia OC i AC komunikacyjne. Ubezpieczyciele zaczęli podnosić ceny za produkty komunikacyjne w II poł. 2015 r.,...
czytaj wiecej
W analizie Rzecznika znalazły się również informacje odnośnie produktów strukturyzowanych i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).   Publikacja powstała w wyniku licznych...
czytaj wiecej
Zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta Jako pierwszy zabrał głos mec. Robert Bryzek z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Opowiedział o postępowaniach sądowych wynikłych z powództw...
czytaj wiecej
Porozumienie wynikło z realizacji podobnych zadań przez obu rzeczników, przede wszystkim w zakresie skutków błędu lekarskiego i dochodzenia roszczeń przez pacjentów lub ich najbliższych. Zazwyczaj są...
czytaj wiecej
W dniu 29 listopada 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne o treści: "Czy w procesie z powództwa klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej...
czytaj wiecej
Zdaniem RF, trzy główne wnioski z raportu IWS obejmują kwestie sądowego rozwiązywania sporów poszkodowanych z zakładami ubezpieczeń: w 93 proc. spraw poszkodowanych reprezentował profesjonalny...
czytaj wiecej
Ekspert wyjaśnił, że w celu ustalenia sprawcy zdarzenia konieczne jest wezwanie policji, jeśli pojawiają się podejrzenia, że drugi kierowca jest pijany lub prowadził pojazd pod wpływem narkotyków...
czytaj wiecej
Większość uczestników posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2018 r. podkreślała, że problemem na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi pozostają umowy zawarte przed 2013 r. lub nieaktywne,...
czytaj wiecej
RF chce, aby zakłady ubezpieczeń na życie w określonym terminie (kilku lat) dokonały zmiany umów ubezpieczenia na życie z UFK po wniosku ubezpieczonego, który określiłby czy zależy mu na ochronie...
czytaj wiecej
Trudności poszkodowanych potwierdza Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego. - Do Rzecznika Finansowego trafia sporo skarg, wniosków, zapytań osób poszkodowanych, którym zakład ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Pomysł wysnuli przedstawiciele warsztatów samochodowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych. Ich propozycja ma na celu redukcję tzw. szarej strefy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, gdy...
czytaj wiecej
– Już jedna może pozbawić zniżki, na którą kierowca pracował przez dwa lata. I podwyższyć jego składkę nawet o 100 proc. Jeszcze większe podwyżki dotyczą kierowców, którzy mają na...
czytaj wiecej
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, wskazał, że polski projekt w wielu miejscach nakłada szersze obowiązki niż te wprost wynikające z zapisów dyrektywy. Jak podkreślił, w wielu miejscach dyrektywa...
czytaj wiecej
RF chce, aby klient, który nie zgadza się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń i z nierozpatrzoną pozytywnie reklamacją, mógł zlecić sporządzanie niezależnej opinii...
czytaj wiecej
Mimo to MS przypomniało, że w obrocie prawno-gospodarczym nie jest wykluczone funkcjonowanie powyższych produktów jako substytutów dla funduszy inwestycyjnych czy usług z zakresu zarządzania aktywami...
czytaj wiecej
Jak wyjaśniał mec. Daszewski, problem uśpionych polis pojawia się też u skłóconych rodzin. - Np. zmarły uposażył nieślubne dziecko, albo drugą żonę, a dokumenty związane z tym ubezpieczeniem, są w...
czytaj wiecej
Wskazał, że na razie ceny za ubezpieczenie OC ustabilizowały się i nie dochodzi do znacznych wzrostów stawek. Jednak, jak podkreślił, równowaga w tym segmencie na razie jest krucha i dopiero w...
czytaj wiecej
Po pierwsze dyr. Krawczyk wskazała, że przy wyborze polisy turystycznej istotne jest dopasowanie zakresu ochrony do sytuacji podróżnego. Należy wziąć pod uwagę miejsce, do którego się udajemy na...
czytaj wiecej
– Nie szacowaliśmy, jakie oszczędności w wypłatach odszkodowań z OC mogą dać zmiany w doliczaniu VAT. Wydaje się jednak, że mogą to być znaczące kwoty, które mogą pomóc...
czytaj wiecej
Jako pierwszy problem w obszarze ubezpieczeń szkolnych zostały wymienione niskie sumy ubezpieczenia. W raporcie wskazano, że zakłady ubezpieczeń powinny oferować większe możliwości różnicowania...
czytaj wiecej
- Nie uzyskaliśmy materiału dowodowego, który mógłby potwierdzić tezę, że doszło do porozumienia antykonkurencyjnego - powiedział Wojciech Szymczak z UOKiK podczas posiedzenia sejmowej Komisji...
czytaj wiecej
Pytana o sytuację w segmencie ubezpieczeń życiowych, odpowiedziała, że nie zgadza się z opinią niektórych przedstawicieli branży, którzy twierdzą, że problem jest już załatwiony. „Problem tych...
czytaj wiecej
Propozycją RF jest stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Taki rejestr mógłby funkcjonować np. w oparciu bazę danych ubezpieczeniowych budowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz...
czytaj wiecej
Ponadto, Aleksandra Wiktorow zwróciła uwagę, że towarzystwa ubezpieczeń zbyt późno reagują na sygnały płynące od klientów w postaci reklamacji czy wniosków do Rzecznika Finansowego. "Wciąż do...
czytaj wiecej
Jak podkreślił przedstawiciel RF, w pierwszym roku od uruchomienia postępowań polubownych, aż 67% zakończonych tych postępowań, dotyczących UFK, zakończyło się ugodą. Dla porównania dla wszystkich...
czytaj wiecej
Pytana o rodzaj skarg klientów na zakłady ubezpieczeń, wskazała, że wciąż najwięcej z nich dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych, chociaż ich odsetek spada na przestrzeni kilkunastu lat. Natomiast...
czytaj wiecej
„W 2016 r. bezapelacyjnym liderem ubezpieczeń komunikacyjnych została Warta, osiągając wynik 49 proc. Wynik drugiej firmy w zestawieniu to 64 proc. a trzeci wynik – 66 proc.” – podaje w komunikacie...
czytaj wiecej
„Balcia i RESO mogą pochwalić się również dobrymi statystykami dotyczącymi postępowań sądowych” – komentuje wyniki sprawozdania RF RESO. W minionym roku, przeciwko ubezpieczycielowi skierowano 334...
czytaj wiecej
A w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie również wskazania, „czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym...
czytaj wiecej
ERGO Hestia wskazuje, iż zestawiając udział w rejestrowanej przez RF liczbie wniosków o interwencję, reklamacji oraz postępowań sądowych, przeciwko ubezpieczycielom majątkowym mającym...
czytaj wiecej
W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
- W uproszczeniu, chodzi o ustalenie, czy konsument w indywidualnej sprawie ma wykazać przed sądem tylko sam fakt wpisania do umowy klauzuli, pozwalającej bankowi ustalać dowolnie i jednostronnie...
czytaj wiecej
„Rozmawiamy na ten temat, jako że system CEPiK 2.0 i prace nad nim przebiegają etapami, żeby przyspieszyć taką możliwość i na chwile obecną rozmawiamy o końcu marca roku 2018, czyli zakładamy, że pod...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
Jak przekazał przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego, w zeszłym roku konsumenci wnieśli aż 17 tys. skarg na instytucje finansowe. 76% z nich dotyczyło rynku ubezpieczeniowego. Blisko 5 tys. (38%)...
czytaj wiecej
„Podmiotem rynku finansowego nie powinien być agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, do którego nie stosuje się dyrektywy, ani też broker reasekuracyjny, nieobsługujący osób fizycznych. Status...
czytaj wiecej
- W praktyce może oczywiście odmówić aktywnego uczestnictwa, jednak praktyka pokazuje, że są to jednostkowe przypadki. Taka strategia może okazać się ryzykowna, gdyż w takim wypadku nasze...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania ze spotkania Rzecznika Finansowego opublikowanego na profilu facebook’owym instytucji, propozycja czasowego wyrejestrowywania pojazdów „wzbudziła sporo emocji”. Przede...
czytaj wiecej
Jak wskazał RF, powodem złożenia wniosku są występujące rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów. - Złożenie takiego wniosku wynika z obserwacji rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy podjął inicjatywę w tym zakresie z powodu licznych nadużyć na rynku i działań nieuczciwych firm. Do Biura RF wpływały skargi na kancelarie odszkodowawcze, które całość otrzymanego...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisji zagadnienie w imieniu RPO przedstawiła senatorom zastępczyni RPO ds. równego traktowania Sylwia Spurek. Wsparł ją przedstawiciel Rzecznika Finansowego mec. Aleksander...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciele ujemne wyniki w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnych odnotowują od 2006 r., gdy po raz ostatni zakończyli rok z dodatnim zyskiem. W 2015 r. w sumie zakłady ubezpieczeń straciły na...
czytaj wiecej
Ekspert przypomina, że z tego typu produktami wiążą się opłaty. „Standardowo występują trzy główne opłaty pobierane ze środków pomnażanych przez inwestora: koszty administracyjne (około 10 zł...
czytaj wiecej
Gdy na nagraniu widać, że sprawca obciera inne auto, ale wysiada i po krótkim oczekiwaniu zostawia za wycieraczką kartkę z numerem kontaktowym, w takiej sytuacji żądanie ubezpieczyciela jest...
czytaj wiecej
RF stwierdził, że sporna klauzula powinna zostać uznana za abuzywną. Rzecznik wskazał w oświadczeniu, że rozpatrywany zapis jest niejasny, niejednoznaczny i nieczytelny. Zdaniem Rzecznika, nie...
czytaj wiecej
Niestety, zapowiedzi polityków o dalszym doregulowywaniu rynku ubezpieczeniowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń na życie z UFK, zdają się wskazywać, że to jeszcze nie koniec dyskusji o...
czytaj wiecej
Zgodnie z nowym prawem instytucja finansowa będzie miała obowiązek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy pisemnie informacji o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji. Chodzi m.in....
czytaj wiecej

Orzeczenia

TSUE rozstrzygał sprawę słowackiego konsumenta. Spłacił on całość kredytu, po czym prawnik poinformował go, że postanowienia umowy miały nieuczciwy charakter. Konsument wytoczył więc powództwo o...
czytaj wiecej
Uchwała SN została podjętą na wniosek Rzecznika Finansowego. W piśmie do SN wskazał on na istniejące rozbieżności sądów powszechnych co do wykładni art. 444 § 1 k.c. Uchwała SN jest zgodna z opinią...
czytaj wiecej
Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych udzieli odpowiedzi na pytanie PPSN o następującej treści: „czy w sytuacji, gdy wskutek czynu...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń na życie wniosło do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r (sygn. akt V ACa 451/18). SA uznał, że sporna umowa...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniosek do SN skierował Rzecznik Finansowy. Wskazał on na rozbieżności w wykładni prawa dot. przedmiotu sprawy. RF zadał następujące pytanie prawne: „Czy na podstawie...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
Pytanie prawne w kwestii ustalania abuzywności postanowień umownych skierował do SN Rzecznik Finansowy. We wniosku z dnia 3 kwietnia 2017 r. zadał on następujące pytanie: „Czy na podstawie art....
czytaj wiecej
W kwietniu 2017 r. Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały, czy bliscy osoby poważnie poszkodowanej w wypadku drogowym mogą zgłaszać roszczenia o zadośćuczynienie...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uchwały, SN wyjaśnił, że podnoszone przez Rzecznika rozbieżności w orzeczeniach sądowych wynikają z różnej kwalifikacji psa jako składnika gospodarstwa rolnego. Z kolei SN podał, że...
czytaj wiecej
Jak wskazał RF, powodem złożenia wniosku są występujące rozbieżności wykładni prawa w orzecznictwie sądów. - Złożenie takiego wniosku wynika z obserwacji rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Geneza i przebieg badań UOKiK Urząd rozpoczął badanie rynku w 2016 r. wskutek interwencji parlamentarzystów. Mimo, że już wtedy Prezes wskazywał na czynniki ekonomiczne jako główny powód zmian...
czytaj wiecej
Jak podano w publikacji prasowej, przez rok Punkt Kontaktowy przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił ponad 800 informacji w zakresie postępowań polubownych. Zgłaszane spory...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie UKNF, Urząd podziela opinie i wnioski zawarte w dokumencie RF. „Przede wszystkim zgodzić się należy z oceną Rzecznika, że „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z...
czytaj wiecej
- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy...
czytaj wiecej
UKNF przedstawił wyniki sektora obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnich 10 latach. Przede wszystkim podkreślono stratę techniczną przekraczającą 1 mld zł, odnotowaną na koniec 2016...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Inwestycje w roszczenia bankowe obejmują zakup wierzytelności opartych na żądaniu zwrotu prowizji i innych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego (art. 49 ustawy o kredycie...
czytaj wiecej
Z informacji podanych przez red. DGP wynika, że aktualnie postępowania są prowadzone wobec 5 podmiotów. Kontroli poddane są przede wszystkim zapisy umowne stosowane przez te spółki w umowach z...
czytaj wiecej
„Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie tego problemu to wypadkowa wielu czynników: prawnych, ekonomicznych, społecznych, a przede wszystkim moralnych. Były i są one szeroko analizowane i komentowane...
czytaj wiecej
- Wkrótce minie rok od wejścia w życie przepisów wprowadzających między innymi nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje płatnicze na rachunkach...
czytaj wiecej
Jak zauważają oponenci propozycji resortu przedsiębiorczości, zmiana ta doprowadzi do zakłóceń pracy sądów i rzeczników konsumentów. Zwracają też uwagę, że przedsiębiorcy korzystają z praw...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytania prawne o następującej treści: 1. Czy w świetle art. 34 ust. 1 w zw. z art. 36 ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,...
czytaj wiecej
Celem prac ma być m.in. dokonanie analizy i systematyki zjawisk, przegląd form i mechanizmów zidentyfikowanych nieprawidłowości. W publikacji ma znaleźć się ocena pojawiających się negatywnych...
czytaj wiecej
Przepisy w zakresie planu finansowego Rzecznika Finansowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz...
czytaj wiecej
- Bardzo się cieszę, że wydziałem pokierują osoby o tak różnorodnych doświadczeniach. Izabela Dąbrowska-Antoniak ma za sobą wiele lat działalności na rzecz konsumentów usług finansowych,...
czytaj wiecej
Po pierwsze, zwrócono uwagę na wymóg dopasowania oferowanego produktu do potrzeb i oczekiwań klientów. - Przepisy nowej ustawy mogą stanowić postawę roszczeń klientów w przypadku, gdy w wyniku braku...
czytaj wiecej
- To spotkanie to kolejny etap wspólnych działań różnych organów Państwa oraz komunikacji z obligatariuszami. W poprzednich tygodniach przedstawiciele poszczególnych urzędów spotykali się...
czytaj wiecej
Agnieszka Wachnicka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunek Finanse i Bankowość. Przez 11 lat pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w...
czytaj wiecej
W akcji udział weźmie m.in. Rzecznik Finansowy. W przygotowanym poradniku zawarł on wskazówki dotyczące ubezpieczeń turystycznych, o których pisał w swoim ostatnim raporcie. Czytaj więcej: RF...
czytaj wiecej
Jak podaje, w 2016 r. do Rzecznika Finansowego trafiło niemal 4 tys. wniosków o interwencję w sporach z podmiotami rynku bankowo-kapitałowego. Ponad 82 proc. z nich dotyczyło banków. Najczęściej...
czytaj wiecej
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy porozumieli się, by dzięki sieci Biur Terenowych RPO porady ekspertów z Warszawy były łatwiej osiągane w całym kraju. Eksperci RF czekać będą we...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Z raportu wynika, że w 2018 r. do podmiotów z rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego skierowano ponad 370 tys. reklamacji. Co 4. z nich została rozpatrzona w całości lub w części zgodnie z wolą...
czytaj wiecej
RF w Aneksie zwrócił uwagę na dwa problemy pojawiające się na rynku ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Po pierwsze, wskazał, że sklepy zastępują znane do tej pory klientom umowy ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów - Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad...
czytaj wiecej
Wnioski o podjęcie interwencji W 2017 r. do RF zostało skierowanych 14.356 wniosków z zakresu problematyki ubezpieczeń. Większość z nich obejmowała zagadnienia dot. działu II (blisko 66%), w tym...
czytaj wiecej
Różnice wynikają przede wszystkim z natężenia ruchu w dużym mieście oraz w mniejszej miejscowości, co pociąga za sobą różne prawdopodobieństwa spowodowania zdarzenia komunikacyjnego w danym miejscu....
czytaj wiecej
Prawie 5 tys. wniosków (38%) dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczeni skarżyli głównie odmowy wypłat świadczeń, opieszałość procesu likwidacji szkód czy utrudnienia w dostępie do akt...
czytaj wiecej

IDD

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego....
czytaj wiecej
W trakcie dwóch dni konferencji wystąpiło 12 prelegentów – prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, jak też przedstawicieli pośredników ubezpieczeniowych, Ministerstwa Finansów oraz...
czytaj wiecej