Artykuły

Po pierwsze, w piśmie do resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej, PIU zwraca uwagę na brak precyzyjnego wskazania w ustawie, w jakiej formie zakłady ubezpieczeń będą mogły oferować OIPE. W...
czytaj wiecej
Rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej wpłynął do Sejmu 9 grudnia 2020 r. Zgodnie z ideą projektodawców,...
czytaj wiecej
Projekt zakłada rezygnację z przekazywania rocznych danych statystycznych w formie papierowej, jak miało to miejsce dotychczas. Zgodnie z treścią projektu, ich raportowanie będzie odbywać się...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co roku, w terminie do 30 listopada, Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w...
czytaj wiecej
Obejmują one następujące dokumenty: EIOPA-BoS/18-114 - Wniosek informacyjny skierowany do właściwych organów ochrony konkurencji dotyczący przekazywania informacji o pracowniczych programach...
czytaj wiecej
Ponieważ wejście w życie nowego Pzp coraz bliżej, projekty części z tych rozporządzeń zostały już opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji i w chwili obecnej znajdują się w procesie...
czytaj wiecej
Obejmują one następujący akt prawny: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na...
czytaj wiecej
W przygotowanym przez ministerstwo finansów projekcie wprowadzono następujące zmiany: aktualizacje zakresu tworzonych rezerw ubezpieczeniowych o roszczenia o wypłatę rent zgłoszonych do Funduszu oraz...
czytaj wiecej
Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system...
czytaj wiecej
Rozporządzenie ma na celu zapewnienie finansowania Rzecznikowi Finansowemu i jego Biuru, które powinno być adekwatne do aktualnych rozmiarów działalności, a także doprecyzowanie niektórych przepisów...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie...
czytaj wiecej
Rozporządzenie stanowi wypełnienie przepisu art. 5 ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich, zgodnie z którym minister ds. rolnictwa co roku, do dnia 30 listopada, określa maks. sumy...
czytaj wiecej
Projekt stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny w zakresie przeciwdziałania zjawisku manipulowania...
czytaj wiecej
Wniosek jest częścią szerszej inicjatywy Komisji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ustanawia się w nim podstawy unijnych ram, w których kwestie z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
Projekt stanowi konsekwencję wejścia w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wprowadziła ona zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od...
czytaj wiecej
Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu MF z dnia 29 kwietnia 2016 r. podyktowane jest nowymi regulacjami zawartymi w: ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...
czytaj wiecej
Ustawa reguluje m.in. działalność nowych podmiotów w tym małą instytucję płatniczą (MIP). Pojęciem tym określa się dostawców świadczących usługi płatnicze w ograniczonym zakresie i przy...
czytaj wiecej
Rozporządzenie określa sposób wyliczenia minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika,...
czytaj wiecej
Zmiany są wynikiem realizacji planu unii rynków kapitałowych, który zakłada m.in. zwiększenie nakładów na inwestycje w sektor prywatny, zwłaszcza w obszar małych i średnich przedsiębiorstw. W tym...
czytaj wiecej
W serwisie zostały opublikowane następujące projekty: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności...
czytaj wiecej
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 420 posłów, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 39 nie brało udziału w głosowaniu. Podczas II czytania projektu poseł sprawozdawca - Edward Siarka zaznaczył, że...
czytaj wiecej
Wytyczne zostały przyjęte przez Europejską Radę Ochrony Danych. Ich celem jest wyjaśnienie procedur i zasad dotyczących składania, zatwierdzania i publikowania kodeksów postępowania zarówno...
czytaj wiecej
Rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Prawie połowa przewoźników kolejowych (44%) wykupiła ubezpieczenie OC na sumę wyższą niż podana w rozporządzeniu. Jak podaje, UTK, 8% podmiotów zdecydowało się na SU powyżej 50 mln zł, a 36% od 10 do...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektu, zakład ubezpieczeń będzie mógł przetwarzać dane osobowe, w tym dane osobowe objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w przypadku uzasadnionego...
czytaj wiecej
Nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej ubezpieczenia OC. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta przed dniem faktycznego...
czytaj wiecej
Dla spółek, które rozpoczęły rok podatkowy w 2018 r. i zdążyły go już zakończyć jest to problem, ponieważ na zapoznanie się z nowymi formularzami miały zaledwie jeden dzień. MF opublikował bowiem...
czytaj wiecej
W dniu 18 czerwca komisja prawnicza zajmie się art. 62 projektu ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym...
czytaj wiecej
Konieczność wydania rozporządzenia reguluje przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie rozszerza zakres podmiotowy obecnie obowiązującego aktu...
czytaj wiecej
Sprostowanie obejmuje wiele korekt redakcyjnych i poprawy użytych sformułowań zawartych w przepisach RODO, zarówno w części preambuły jak i treści normatywnej. Ponadto, istotne zmiany odnoszą się do...
czytaj wiecej
Ponadto, projektowane przepisy umożliwiają pracodawcom prowadzenie monitoringu wizyjnego w celu ochrony mienia, zabezpieczenia pracowników, kontroli produkcji i troski o zachowanie tajemnicy...
czytaj wiecej
Na początek warto wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia wynikające z RODO, które determinują obowiązki, jakie mogą obciążać agenta ubezpieczeniowego. Pierwsze, to „administrator” (przepisy obecnie...
czytaj wiecej
Ustawa wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia unijnego oraz nakładanie kar administracyjnych za ich...
czytaj wiecej
Radca GIODO podkreśla, że w maju przyszłego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie RODO. Nowa regulacja nałoży szereg wymogów prawnych i obowiązków na podmioty, które gromadzą...
czytaj wiecej
RODO w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje sytuacje, w których powołanie inspektora jest obowiązkowe. Administrator i podmiot przetwarzający...
czytaj wiecej
Projekt nowelizacji zakłada dodanie do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym art. 3b i art. 3c. Pierwszy z nich wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór,...
czytaj wiecej
W tym celu trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nowelizującym ustawę z dnia 21...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 4 pkt 8 rozporządzenia PRIIP „właściwe organy” oznaczają krajowe organy wyznaczone przez państwo członkowskie do nadzoru realizacji wymogów nałożonych niniejszym rozporządzeniem na...
czytaj wiecej
Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Nowo powołany panel ekspertów EIOPA zajmie się wsparciem urzędu w przygotowaniu aktów wykonawczych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego...
czytaj wiecej
Rozporządzenie określa zakres kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do...
czytaj wiecej
Rozporządzenie określa: rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do...
czytaj wiecej
Zgodnie z nowelizacją, ubezpieczenie obejmuje pokrycie: 1) kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w...
czytaj wiecej
Ostatnie ustalenia z Parlamentem Europejskim zakładają, że termin transpozycji dyrektywy MiFID II do prawa krajowego przypadnie na okres do dnia 3 lipca 2017 r. Natomiast termin rozpoczęcia...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie pasażer linii lotniczych złożył powództwo o wypłatę odszkodowania w wysokości 250 euro za przekierowanie jego lotu na inne lotnisko niż planowane. Powód miał wykupiony lot z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do uboju 7 tys. sztuk indyków na fermie prowadzonej przez rolnika, który rozliczał się ryczałtowo. Do wybicia zwierząt doszło z powodu panującej epidemii ptasiej grupy....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Na stronie KNF została opublikowana lista 16 odpowiedzi na pytania dot. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji...
czytaj wiecej
Dzięki temu rozwiązaniu podmioty zobowiązane będą mogły z poziomu przeglądarki internetowej przesyłać do Urzędu powiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi...
czytaj wiecej
Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu i został opracowany w związku z wprowadzeniem obowiązku powołania komitetu audytu przez...
czytaj wiecej
Stanowisko stanowi odpowiedź na pojawiające się na rynku wątpliwości interpretacyjne osób pełniących obowiązki zarządcze i osób z nimi związanych w związku z wypełnieniem przepisów...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Broszura „Obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy związane ze zmianami udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach publicznych” zawiera spis wymagań prawnych...
czytaj wiecej
Uruchomienie platformy ODR zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w ramach wdrażania ADR jako jedno z rozwiązań umożliwiających przedsiębiorcom i konsumentom pozasądowe rozwiązanie sporu....
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

W polskich warunkach pakiet IFD/IFR obejmuje wyłącznie domy maklerskie. Jego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych. Projekt m.in. nakłada na określone domy...
czytaj wiecej
Dyrektywa MiFID II, którą omawia Rzeczpospolita, dąży do polepszenia ochrony inwestorów – szczególnie klientów detalicznych – poprzez zwiększenie transparentności działalności instytucji finansowych...
czytaj wiecej
Zgodnie, z najnowszą wersją projektu rozporządzenia państwa członkowskie będą mogły zadecydować, czy połączenia o charakterze marketingowym będą opatrzone specjalnym prefiksem. Dzięki temu...
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją autorów projektu, KNF będzie mogła wybrać, za pośrednictwem jakiego elektronicznego środka technicznego podmioty obowiązane winny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19...
czytaj wiecej
Projektowane rozporządzenie dokonuje nowelizacji art. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania...
czytaj wiecej
Zmiany dotyczą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią nowelizacji, do art. 103 ustawy dodaje się nowy ust. 6 o treści: „Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb...
czytaj wiecej
Przepisy w zakresie planu finansowego Rzecznika Finansowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz...
czytaj wiecej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych...
czytaj wiecej
Zdaniem resortu finansów, „stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania,...
czytaj wiecej
Jak wskazuje GIODO, uczestnicy szkolenia dla ABI najbardziej zainteresowani są uzyskaniem praktycznych wskazówek, odwołujących się do konkretnych przykładów z funkcjonowania danego sektora....
czytaj wiecej
Podczas 110. posiedzenia Grupa Robocza przyjęła ostateczne wersje wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych (DPO), organu wiodącego oraz przenoszenia danych, po przeanalizowaniu uwag...
czytaj wiecej
Jak wskazał zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do polskiego prawa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...
czytaj wiecej
Ponadto, kandydat może zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Rozporządzenie wymusza, aby przedsiębiorstwo natychmiast zrealizowało to żądanie. Jak podkreślił Gumularz, dla wielu organizacji...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie będzie także wymuszało na administratorach danych zapewnienie łatwego dostępu do danych osobowych ich właścicieli celem weryfikacji zgodności ich przetwarzania z obowiązującym...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

- Proces implementacji Rozporządzenia GDPR warto przeznaczyć w organizacjach na poszukiwanie odpowiedniej ochrony przed cyberzagrożeniami, a nie tylko na przegląd...
czytaj wiecej
Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

IDD

Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zrezygnowano z internetowej formy formularza składania wniosku na formę elektroniczną, dostępną na stronie internetowej KNF. W związku z tym dokonano też zmiany sposobu...
czytaj wiecej
Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie...
czytaj wiecej