Artykuły

Jak podano we wstępie do publikacji, „Z dotychczasowej praktyki Rzecznika Finansowego wynika bowiem, że pomimo powszechnego charakteru tej instytucji, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej...
czytaj wiecej
Jak dowiedział się portal cashless.pl, STU ERGO Hestia wdraża nowe rozwiązanie, które umożliwia szybką i sprawną obsługę rozliczeń płatności z klientami, bez znajomości ich numerów rachunków...
czytaj wiecej
W najbliższy poniedziałek na rynku fit pojawi się nowa wersja aplikacji Podioom. Będzie ona rozszerzona o płatną wersję PRO, w ramach której użytkownik - trener osobisty – otrzyma ochronę OC,...
czytaj wiecej
W przygotowanym przez ministerstwo finansów projekcie wprowadzono następujące zmiany: aktualizacje zakresu tworzonych rezerw ubezpieczeniowych o roszczenia o wypłatę rent zgłoszonych do Funduszu oraz...
czytaj wiecej
Zadaniem likwidatorów szkód, wykonujących czynności na rzecz zakładów ubezpieczeń, jest więc zrealizowanie zawartej umowy ubezpieczenia w związku z zaistniałym wypadkiem (zdarzeniem)...
czytaj wiecej
W dniu 19 lipca br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1...
czytaj wiecej
Za uchwaleniem nowego prawa opowiedziało się 415 posłów, 6 było przeciw, a 3 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa dokonuje rozszerzenia zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o...
czytaj wiecej
PZU chwali się, że zamknęło już ponad 80% spraw. Ubezpieczyciel podczas majowych podtopień uruchomił swoje mobilne biuro, a także postawił sobie nowe, wysokie standardy – wypłaty zaliczek...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów Ubea.pl, jeżeli SN zajmie stanowisko korzystne dla opiekunów osób poszkodowanych w wypadkach drogowych to obowiązek refundowania kosztów opieki wykonywanej przez osoby bliskie...
czytaj wiecej
Nowelizacja stanowi odpowiedź na inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich ws. problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC ppm. Dotyczy on szczególnie osób...
czytaj wiecej
Jednym z przykładów takich rozwiązań jest platforma MetLifeOnline, która wspiera pracę agentów i pośredników ubezpieczeniowych. Dzięki jej wdrożeniu proces sprzedaży został scyfryzowany i...
czytaj wiecej
Zatrzymani prowadzili proceder polegający na zakładaniu fikcyjnych spółek. Podmioty te dokonywały zamówień towarów u kontrahentów, a następnie urywały z nimi kontakt bez zapłaty za faktury. W ten...
czytaj wiecej
PIDiPO w petycji zażądało wprowadzenia kilku zmian do treści projektu: usunięcia zakazu reklamy i akwizycji, odejścia od propozycji wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla doradców...
czytaj wiecej
W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony senacki projekt ustawy o  świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Jego celem...
czytaj wiecej
Jak podkreślają przedstawiciele Biura RF, przepis ten uderzy w poszkodowanych, którzy sami będą musieli dochodzić swych roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniach sądowych. Ich zdaniem,...
czytaj wiecej
Jak wskazał, celem jego działalności w zakresie naruszania praw pacjentów jest ich całkowita eliminacja. - Naszym celem jest to, aby do tych naruszeń nie dochodziło. Dlatego chcemy się skoncentrować...
czytaj wiecej
Mec. Daszewski ocenił nową ustawę jako „zbyt daleko idąca”. Jego zdaniem, przyjęcie nowych przepisów może radykalnie ograniczyć dostęp osób poszkodowanych do wsparcia ze strony kancelarii...
czytaj wiecej
Założycielem stowarzyszenia jest Lucjan Pilśniak, którego przedsiębiorstwo 8 lat temu zostało doszczętnie zniszczone w pożarze, a on sam wciąż domaga się od swego ubezpieczyciela wypłaty kwoty...
czytaj wiecej
Pierwsze czytanie projektu miało miejsce podczas posiedzenia w dniu 23 lipca 2018 r. W posiedzeniu, oprócz członków obu senackich komisji udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Pośredników...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniosek do Dyrektora KIS wniósł zakład ubezpieczeń. Spółka udzielała ochrony ubezpieczeniowej należnościom pieniężnym przysługującym spółkom od kontrahentów. ZU nabrał...
czytaj wiecej
Jak podano w uzasadnieniu projektu, jego celem jest przede wszystkim zwiększenie ochrony osób korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Ma zostać to zrealizowane poprzez nałożenie na...
czytaj wiecej
Główne kwestie wymagające określenia to definicje sformułowań takich jak osoby najbliższe, osoba ciężko poszkodowana czy ciężki uszczerbek na zdrowiu. W związku z tymi wątpliwościami powstają różne...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie, wiele zakładów ubezpieczeń odmawia realizacji roszczeń odszkodowawczych, powołując się na prowadzone w sprawie postępowanie karne. „Dziwi to tym bardziej, że w wielu...
czytaj wiecej
„Wydawałoby się, że wobec takich faktów bliscy tragicznie zmarłego pracownika nie będą mieć problemów z uzyskaniem należnych im świadczeń. Jednak w trakcie dalszych ustaleń profesjonalny pełnomocnik,...
czytaj wiecej
Dotychczas część usług związanych z czynnościami pomocniczymi do usług ubezpieczeniowych i finansowych była zwolniona z podatku. Od dnia 1 lipca 2017 r. ust. 13 z art. 43 ustawy o VAT przestanie...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
Pytana o tabelaryzację wypłat zadośćuczynień odpowiedziała, że PIU zależy na wprowadzeniu regulacji prawnej. Jej zadaniem powinno to polegać na wskazywaniu należnej kwoty zadośćuczynienia za ból i...
czytaj wiecej
W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
Mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk podała też, że pacjenci w dochodzeniu o właściwe odszkodowania za błąd lekarski najwięcej trudności mają z udowodnieniem zaistnienia błędu po stronie lekarza lub...
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka uległa wypadkowi drogowemu. Sprawcą zdarzenia był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. Powódka domagała się kwoty 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego zakładu ubezpieczeń 80 tys. zł odszkodowania. Powód, poruszając się po nieodśnieżonej osiedlowej drodze pożarowej, poślizgnął się i upadł....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo o odszkodowanie za nieprawidłowo przeprowadzoną egzekucję zobowiązań podatkowych. Pozew przeciwko naczelnikowi urzędu skarbowego złożył przedsiębiorca,...
czytaj wiecej
Powiększony skład odpowie na następujące pytania prawne: 1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego,...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń na życie wniosło do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r (sygn. akt V ACa 451/18). SA uznał, że sporna umowa...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń. Spółka skierowała roszczenie regresowe do sprawcy szkody na ubezpieczonym aucie. Do szkody doszło wzdłuż pasażu handlowego....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z roszczeniem odszkodowawczym wobec Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu wystąpili właściciele domu położonego w okolicy pasa startowego. Domagali się oni odszkodowania z tytułu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, udzielającego gminie ochrony w zakresie OC, wystąpił właściciel uszkodzonego pojazdu. Na auto powoda, zaparkowane w miejscu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powództwo wytoczyła pielęgniarka. Została ona poszkodowana, gdy udzieliła pomocy mężczyźnie, który pracował przy rozbiórce domu. Na mężczyznę zawaliła się część stropu....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel jachtu. Zawarł on z pozwanym umowę przechowywania łódki – w okresie letnim w porcie, a zimą na posesji pozwanego, w miejscu dozorowanym....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko miastu wystąpili rodzice poszkodowanego dziecka. Córka powodów podczas pobytu na miejskim basenie doznała wypadku. Dziewczynka, biegnąc wokół basenu,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko powiatowi wystąpił kolarz szosowy. Powód uległ wypadkowi podczas treningu na drodze powiatowej. Mężczyzna, zjeżdżając z pochyłej części drogi, chciał...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o zapłatę 100 tys. zł zadośćuczynienia z tytułu straty ojca wskutek zdarzenia komunikacyjnego. Powód został osierocony, gdy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód wykupił ubezpieczenie assistance turystyczne na czas podróży na Kubę. Polisa obejmowała doraźną pomoc medyczną, w tym udzielenie pierwszej pomocy podczas telefonicznej...
czytaj wiecej
14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo przeciwko organizatorowi lodowiska. W powództwem wystąpiła poszkodowana, na którą podczas jazdy najechał jeżdżący brawurowo mężczyzna. Powódka upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w...
czytaj wiecej
Wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie do SN złożył Sąd Okręgowy w Krakowie. SO skierował następujące zapytanie prawne: „​Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła poszkodowana kursantka, która w trakcie drugiej lekcji nauki jazdy doznała wypadku komunikacyjnego. Wskutek zdarzenia u powódki wystąpiły liczne...
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta wskutek zapytania prawnego wniesionego do SN w dniu 13 lipca br., o następującej treści: „Czy do roszczenia o wypłatę części wartości wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana wskutek czynu niedozwolonego klienta pozwanej spółki. Powódka nie zgadzała się z wysokością...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Skierował on roszczenie regresowe do pozwanego małżeństwa rolników, którzy zaniechali obowiązku posiadania ważnego...
czytaj wiecej
SN udzielił odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie dot. skutków nierozpatrzenia przez podmiot rynku finansowego reklamacji klienta w ustawowym terminie tj. 30 dni, lub,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła powódka, której ojciec zginął w wypadku drogowym. Pozwany zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy odpowie na następujące pytanie: „Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia na...
czytaj wiecej
Powódka brała udział w kuligu. Do ciągnika doczepiono dwie kolumny sanek. Przed rozpoczęciem jazdy zostało ustalone, że ciągnik będzie jechał wolno, bezpiecznie i po drogach prywatnych. Po...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na pozew pozwana spółka wskazała, że w ramach pakietu ubezpieczeniowego, powodowie wykupili podstawowe ubezpieczenie bagażu, które nie obejmowało kosztów związanych z opóźnieniem bagażu...
czytaj wiecej
W okresie od 12.7.1999 r. do 11.7.2000 r. firma ochroniarska była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością na sumę 36.500 USD na zdarzenie w zakresie...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu Okręgowego w Katowicach, początek biegu przedawnienia roszczenia powódki należało odnieść do dnia, w którym poprzednik prawny powódki otrzymał na piśmie oświadczenie zakładu ubezpieczeń...
czytaj wiecej