Artykuły

Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
Insurance Europe wskazuje, że minęło zbyt mało czasu od rekomendacji Komisji z 2013 r., aby móc prawidłowo ocenić możliwą potrzebę dalszych działań legislacyjnych. Na przykład w niektórych państwach...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy podjął inicjatywę w tym zakresie z powodu licznych nadużyć na rynku i działań nieuczciwych firm. Do Biura RF wpływały skargi na kancelarie odszkodowawcze, które całość otrzymanego...
czytaj wiecej
Obowiązek udostępnienia narzędzi ilościowych służących do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych,...
czytaj wiecej
Warto w tym miejscu przedstawić stanowisko Sądu Najwyższego, który wskazał, że „jest oczywiste, że kwestionowanych aktów w postaci zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy też uchwały...
czytaj wiecej
Uprawnienia EIOPA w powyższym zakresie wynikają z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu...
czytaj wiecej
Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych....
czytaj wiecej
Typ podstawowych zadań Izby wynika z jej ustawowego charakteru jako samorządu gospodarczego, zrzeszającego osoby lub podmioty połączone wspólnymi interesami gospodarczymi, prowadzące podobnego...
czytaj wiecej
Wydaje się, że w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia należy rozważyć dwie sytuacje. Pierwszą, gdy OWU (SWU), na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta, przewidywały tzw. mechanizm...
czytaj wiecej
Tutaj ponownie – warto zapytać, czemu mają służyć wskazane wyżej wymogi? Przecież normalną i naturalną rzeczą jest, że w procesie sprzedaży dostawca produktu (nie ważne, czy będzie to pralka,...
czytaj wiecej
Pomijając szereg wątpliwości, jakie rodzi ten punkt, począwszy od tego, czy oferta do takich klientów w ogóle nie może być adresowana (co byłoby o tyle dziwne, że dopiera ankieta wykaże z jaką osobą...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Rekomendacja R uwzględnia nowe postanowienia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) – Instrumenty Finansowe, które weszły w życie w 2018 r., oraz zdobyte od tego czasu...
czytaj wiecej
Rekomendacja Z zawiera dobre praktyki dotyczące ładu wewnętrznego, w tym: system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne...
czytaj wiecej
Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia została przyjęta nowelizacja Rekomendacji A dotycząca zarządzania ryzykiem, jaki towarzyszy działalności bankowej przy zawieraniu transakcji na rynku instrumentów pochodnych....
czytaj wiecej
W dniu 16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie) odbędzie się seminarium dedykowane przedstawicielom zakładów ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów...
czytaj wiecej
W rekomendacji 21.1., KNF wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien, w przypadku naruszenia terminów wypłaty zadośćuczynienia, na żądanie poszkodowanego, wypłacić należne odsetki od dnia, w którym to...
czytaj wiecej
Na konieczność istnienia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego lub zmarłego a powstaniem lub zwiększeniem rozmiaru szkody niemajątkowej wskazuje też KNF w rekomendacji...
czytaj wiecej
Organ nadzoru przedstawia w rekomendacjach dodatkowe obowiązki, których realizacja ma na celu ułatwienie zakładom ubezpieczeń określenie kręgu osób uprawnionych w przypadkach dochodzenia...
czytaj wiecej
W pierwszym ze wskazanych przypadków, zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego dochodzonego na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego powinien uwzględnić...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
Ponadto zakład ubezpieczeń powinien w uzasadnionych przypadkach proponować poszkodowanemu przeprowadzenie, za jego zgodą, na koszt zakładu ubezpieczeń badań lekarskich przez lekarza specjalistę lub...
czytaj wiecej
Wydaje się, iż najwłaściwszym byłoby odniesienie powyższych kryteriów do modelu tzw. „przeciętnego konsumenta”, utrwalonego w orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii...
czytaj wiecej
.KNF dość szczegółowo wskazuje również na kryteria i informacje, jakie powinny zostać przekazane poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń w przypadku miarkowania przez zakład wysokości...
czytaj wiecej
11.5. W przypadku odmowy wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach odmowy wypłaty żądanych odsetek. W kontekście...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W...
czytaj wiecej
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają regulacji, która wprost odnosiłaby się do wynagrodzeń likwidatorów szkód komunikacyjnych. Komentowana Rekomendacja jest zatem z pewnością...
czytaj wiecej
Jeżeli chodzi o obowiązek zawarcia w ramach procedur wzoru umowy z dostawcą, to jej obowiązkowa treść została w precyzyjny sposób określona w rekomendacji 7.7, zgodnie z którą umowa z dostawcą usług...
czytaj wiecej
Stosownie do Rekomendacji 6.3, System informacji zarządczej powinien zapewniać kadrze zarządzającej, na poszczególnych poziomach zarządzania, dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji o procesie...
czytaj wiecej
Celem komentowanej Rekomendacji jest zapewnienie zgodności działalności ubezpieczeń z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. KNF odwołuje się nie tylko do prawa stanowionego, lecz również...
czytaj wiecej
Rekomendacja 4.2, odnosi się do Procedur w zakresie sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia, które powinny w szczególności zawierać: okoliczności, które zakład ubezpieczeń bierze pod uwagę,...
czytaj wiecej
Ponadto, o ile uzasadnia to skala prowadzonej działalności oraz wielkość i profil ryzyka związanego z tą działalnością, spośród kadry zarządzającej powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za...
czytaj wiecej
W punkcie 1.1 tej Rekomendacji czytamy, że zakład ubezpieczeń powinien posiadać dokumentację, określającą komórki organizacyjne odpowiedzialne w szczególności za proces ustalania i wypłaty...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z § 2 wskazanego wyżej artykułu, osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej...
czytaj wiecej
W świetle wytycznej, system kontroli wewnętrznej powinien być zaprojektowany i zarządzany tak, aby wspierał Zarząd, Radę Nadzorczą oraz osoby na poziomie kierowniczym odpowiedzialne za poszczególne...
czytaj wiecej
Badanie satysfakcji klientów powinno pozwolić zakładowi ubezpieczeń na ocenę zgodności produktu z oczekiwaniami docelowej grupy klientów. Ponadto powinno pozwolić również na dokonanie oceny jakości...
czytaj wiecej
Ponadto, informacja przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego powinna zawierać harmonogram oraz opis stosownych działań korygujących lub zapobiegawczych podjętych przez ten zakład w celu usunięcia...
czytaj wiecej
Kierownik komórki organizacyjnej, w przypadku zidentyfikowania wady, ma obowiązek sporządzić raport, w którym powinien opisać potencjalne wady w odniesieniu do określonych wymagań wraz z propozycją...
czytaj wiecej
W celu wykonania obowiązku dokumentowania zidentyfikowanych wad, zakłady powinny prowadzić rejestr wad. Konsekwencją obowiązku identyfikowania wszystkich wad jest obowiązek wpisywania do ww. rejestru...
czytaj wiecej
Bez wątpienia inne działania i w innym terminie powinny być podjęte, jeżeli daną wadą może być dotkniętych większość klientów nabywających dany produkt i dodatkowo, jeżeli taka wada może potencjalnie...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę, że kwestia charakteru rekomendacji nadzorczych i obowiązku ich przestrzegania była już przedmiotem kontrowersji na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o działalności...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę, że kwestia charakteru rekomendacji nadzorczych i obowiązku ich przestrzegania była już przedmiotem kontrowersji na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o działalności...
czytaj wiecej
Analiza ilościowa określona w pkt. 21.2 powinna brać pod uwagę realizację celów ustalonych w procesie tworzenia produktu dla danej docelowej grupy klientów w sytuacji, gdy przyjęte założenia...
czytaj wiecej
W dalszej części rekomendacji 20.1., KNF wskazał, że stały monitoring oferowanych produktów ma na celu zapewnić, że wysokość składek jest ustalana po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i...
czytaj wiecej
Natomiast w przypadku pośrednika, dla którego wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od poziomu sprzedaży, Zakład Ubezpieczeń powinien zapewnić i wykazać, że sposób ustalania prowizji nie...
czytaj wiecej
Odnośnie natomiast wytycznych i rekomendacji organu nadzoru należy wskazać na Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych przyjęte przez KNF w dniu 2 października 2008 r. W szczególności należy...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji zakład ubezpieczeń stwierdzi, że dany kanał dystrybucji nie spełnia celów określonych w systemie zarządzania produktem, wdrożonym zgodnie z...
czytaj wiecej
W rekomendacji 16.4. KNF przypomina, iż przed nabyciem produktu klientowi powinny być wskazane w zrozumiały sposób oraz w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku - jeśli klientowi zapewniono...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 14.1, wybrane kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) powinny być odpowiednie dla docelowej grupy klientów i...
czytaj wiecej
KNF oczekuje również, aby umowy zawierane przez zakład ubezpieczeń z zewnętrznymi dostawcami usług zapewniały, że świadczenie usług odbywać się będzie w sposób zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i...
czytaj wiecej
Punkt 12.1 Rekomendacji nakazuje, aby składka należna zakładowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, była ustalona po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i powinna – przy uwzględnieniu...
czytaj wiecej
Jeżeli chodzi o analizę w zakresie występowania w produktach postanowień, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne lub postanowienia o treści analogicznej, to warto przypomnieć o...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 10.1 zakład ubezpieczeń powinien opracować i wdrożyć zasady określające proces projektowania/tworzenia produktu. W świetle wytycznej 7.1. zasady te powinny zostać sporządzone w...
czytaj wiecej
Z przytoczonych postanowień (pkt 7.2. Rekomendacji) wynika przede wszystkim to, aby przygotowane dokumenty uwzględniały specyfikę działalności danego ubezpieczyciela. Z całą pewnością w inny sposób...
czytaj wiecej
Dalej, w ocenie KNF, system zarządzania produktem powinien być systematycznie, tj. nie rzadziej niż raz do roku, monitorowany przez zarząd zakładu ubezpieczeń. W przypadku istotnych zmian w...
czytaj wiecej
Warto też wskazać w tym miejscu na pojęcie wady systemowej, którą jest wada, powodująca istotne naruszenie interesów klientów, w tym poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do...
czytaj wiecej
W ocenie KNF, efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu...
czytaj wiecej
System kontroli wewnętrznej powinien też zapewnić, aby informacja o zidentyfikowanych ryzykach w zakresie badania adekwatności produktu była w odpowiednim czasie przekazywana zarządowi zakładu...
czytaj wiecej
KNF rekomenduje, aby zasady dotyczące badania adekwatności produktu uwzględniały w szczególności: 1) wprowadzenie reguł pozyskiwania klientów z poszanowaniem dobrych obyczajów, 2) stworzenie reguł...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Wypłata tzw. odszkodowań ryczałtowych możliwa jest dzięki unijnym przepisom, które zabezpieczają prawa pasażerów linii lotniczych. „Kiedy lot został odwołany lub opóźniony o co najmniej 3...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Poprawa jakości dystrybucji ubezpieczeń w bancassurance miała nastąpić dzięki wdrożeniu Rekomendacji U w 2015 r. Zostały one opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego po fali skarg konsumentów na...
czytaj wiecej